Notat vedr. nedlæggelse af Rønnevangsskolen og placering af elever på hen- holdsvis Borgerskolen og Torstorp skole

Bilag 3
Notat vedr. nedlæggelse af Rønnevangsskolen og placering af elever på hen-
holdsvis Borgerskolen og Torstorp skole.
Rønnevangsskolen har i dag 349 elever fordelt på 20 klasser. Skolen har ingen SFO på selve skolen, klasselokalerne er små og der er ganske få grupperum. Det gør det svært for skolen at leve op til visionen om fleksibel undervisning og holddeling. Samtidig har Torstorp skole en ledig kapacitet på 150 elever, hvilket svarer til et spor fra Rønnevangsskolen.
Det andet spor kan overføres til Borgerskolen. Det vil kræve en ombygning, som kun vil omfatte plads til et spor (10 nye klasser) og til 6. specialklasser, hvilket er en del mindre end i de andre scenarier for Borgerskolen. Herved formindskes anlægsudgiften til nybyggeri.
Visionen om at samle gruppeordningerne for ADHD/autisme for at opnå en større fælles faglighed på området gennemføres nu blot på Borgerskolen. Det betyder, at de fire klasser på Borgerskolen bibeholdes og de 6 klasser fra Rønnevangsskolen overflyttes til Borgerskolen. Planen er, at samle disse gruppeordninger i den nyrenoverede vinkelbygning.
Rønnevangsskolen kan sælges til plejehjem, og herved bidrage til finansiering af ombygningen på Borgerskolen. De ledige SFO-er kan ligeledes afhændes til salg eller andet brug.
Rønnevangsskolen har i dag følgende elevsammensætning pr. 01.09.2010:
Antal klasser        Antal elever
2 BH. Klasser med    20 og 19 elever
2 1. klasser med    20 og 19 elever
2 2. klasser med    21 og 18 elever
2 3. klasser med    20 og 17 elever
2 4. klasser med    23 og 15 elever
2 5. klasser med    18 og 18 elever
2 6. klasser med    20 og 17 elever
2 7. klasser med    15 og 10 elever
2 8. klasser med    13 og 15 elever
2 9. klasser med    15 og 20 elever
Det giver i alt            353 elever fordelt på 20 klasser = 17,65 elev pr. klasse.
Som elevtallet ser ud pr. 01.08.2010 vil Borgerskolen med A-sporet fra Rønnevangsskolen se ud som følger pr. 01.08 2011:
Her flyttes et helt spor over fra Rønnevangsskolen. Her vil der kun være mulighed for én klassesammenlægning på 8. årgang, med mindre man slår Rønnevangsklasserne på 8. årgang sammen til en og overfører den til Borgerskolen. Overflytningen vil give Borgerskolen lidt luft til frit skolevalg.
Som elevtallet ser ud pr. 01.08.2010 vil Torstorp skole med B-sporet fra Rønnevangsskolen se ud som følger pr. 01.08 2011:

Ved overflytning af B-sporet fra Rønnevangsskolen vil der være flere muligheder for klassedannelsen på den ”nye” Torstorp skole.
Model 1
Eleverne overflyttes som hele klasser. Alle klasser opløses og der formeres nye klasser på alle trin, hvilket vil give en næsten ren tresporet skole med den undtagelse, at der vil være fire spor på 4. årgang. Denne model anbefales af administrationen på grund af den pædagogiske gevinst ved hurtige klassedannelser.
En anden version af model 1 kan være, at forældre på Rønnevangsskolen får mulighed for at vælge mellem Borgerskolen og Torstorp Skole. Såfremt for mange vælger den samme skole bruges de objektive kriterier for frit skolevalg: Søskende og afstandskriterier.
Model 2
Eleverne overflyttes som hele klasser. Klasserne beholdes samlet det første år, hvor skolen sørger for en god integration og et godt samarbejde på alle årgange. År 2 dannes klasser jf. den af Byrådet vedtagne ressourcemodel og regler om klassedannelse. I dag skal der være mere end 26 elever for at have to spor, mere end 52 elever for at have tre spor og mere end 78 elever for at have 4 spor. Folkeskoleloven foreskriver, at der ved skolestart højst må være 28 elever i en klasse. Det betyder Torstorp Skole bliver tresporet på nær 4. årgang. Denne model vil kræve, at skolen tænker kreativt med hensyn til anvendelse af lokaler alternativt opstilling af pavilloner det første år til 6-7 klasser. Udgift til pavilloner 840.000 kr. for et år.
Denne løsning kræver en midlertidig byggetilladelse med dispensation fra plangrundlag og bebyggelsesmuligheder.
Model 3
Eleverne overflyttes som hele klasser. Klasserne videreføres i hele skoleforløbet. Ved denne model vil Tortorp skole starte som næsten 4 sporet skole og over 7 år blive ren tresporet. Modellen vil stride imod ressourcetildelingsmodellen og være dyrere men til gengæld tilfredsstille forældrenes ønske. Denne model vil betyde opstilling af pavilloner i op til 7 år. Ved opstilling i mere end tre år, skal vi opfylde særlige krav til energiforbrug. Udgift til pavilloner 3.5 mio. kr. for de 7 år.
Denne løsning kræver dispensation fra gældende lokalplan, nabohøring samt byggetilladelse. I høringsperioden kan nabohøringen forgå mhp. dispensation og byggetilladelse.
Økonomi
Model 1 vil kunne give et økonomisk råderum på 3.9 mio. årligt fra 2012 ( 5/12 i 2011 = 1.625 mio. kr.)
Model 2 vil kunne give et økonomisk råderum på 3.9 mio. årligt fra 2013 ( 5/12 i 2012 = 1.625 mio. kr.)
Minus udgift til pavilloner som udgør kr. 840.000
Model 3 vil give et stigende råderum pr år og ende med 3.9 mio. kr. efter 7 år.
Til gengæld vil råderummet spises op af udgift til pavilloner, som udgør 3.5 mio. kr. for perioden.
Såfremt de to kommende 8. klasser fra Rønnevangsskolen sammenlægges, vil der være et ekstra økonomisk råderum på 270.000 kr. i 2011, 630.000 kr. i 2012 og 370.000 kr. i 2013.

Reklamer