Kerneydelsen “folkeskolen”

Følg med i Skoledebatten på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside Tryk Her
af Susanne Korsgaard Andersen, Tuesday 2. November 2010, kl. 08:42 (55 minutter siden) @ kurtsc
Kære Kurt
Tak for dit svar.
Som med “Gladsaxe-modellen” og normeringen i vores daginstitutioner, så kan der vel også stilles følgende teser op:
Hvis andelen af elever (forældre) i Høje Taastrup Kommune, som vælger privatskole, var lavere, ville udgiften pr. folkeskoleelev i Høje Taastrup Kommune vel alt andet lige også være mindre, idet bl.a. “byrden” ville blive fordelt bedre.
Ved en tidligere benchmarking med andre kommuner vedr. udgiften pr. folkeskoleelev, herunder specialstøtte, så er det vist tidligere blevet påvist, at disse regnestykker og nøgletal kan udregnes og opgøres på flere måder, således at andre kommuner ved en anden udregning faktisk vil vise en højere udgift pr. folkeskoleelev end først beregnet og antaget. Der kan således måske her tales om en national vildledning.
Dertil kommer, at Høje Taastrup Kommunes elevsammensætning alt andet lige adskiller sig fra den gennemsnitlige kommune. Budgettet for 2011 med højere klassekvotienter, mindre sprog- og læsestøtte m.m. samt de øvrige voldsomme besparelser på børneområdet vil næppe gavne resultaterne nu og på sigt. Det er jo sådan, at tiltag kan ramme skævt og afledt og det gør de i de vedtagne besparelser. Jeg ser derfor kun forringelser på folkeskoleområdet og dermed en øget risiko for flugt til privatskoler af elever med ressourcestærke og økonomisk velfunderede forældre.
Med hensyn til de 30 mio.kr. så er der, så vidt jeg ved, tale om et engangsbeløb, og så vidt jeg har forstået, går provenuet fra evt. skolesammenlægninger slet ikke retur til skoleområdet, hverken nu eller i fremtiden. Så hvad med de 5 skoler som byrådet ønsker at fusionere. Er der afsat tilstrækkeligt med økonomiske og faglige ressourcer til at sikre optimale fusioner og bliver der over de næste år tilført ekstra ressourcer til disse skoler? Mit umiddelbare indtryk er, at der ikke er afsat særlige ressourcer til de ønskede fusioner, men at fusionerne alene skal ske på baggrund af de vedtagne sparebudgetter. Så når skolestrukturudvalget ønsker at fordele de 30 mio.kr., så skal de (planlagte) 5 fusionerede skoler vel andet lige have en større andel af disse midler for at sikre grundlaget for den fremtidige udvikling og læring?

Med de personalereduktioner der nødvendigvis må følge af den foreslåede skolestrukturplan og budgettet for 2011, så kan jeg ikke se, hvordan kommunen kan afsætte personaleressourcer til efteruddannelse af lærere. Så vælger kommunen at sende fastansatte lærere på efteruddannelse, så går det yderligere og igen ud over den daglige undervisning, som nu yderligere også er under ekstra pres pga. besparelser og skolesammenlægninger. Og spørgsmålet er også, om efteruddannelsen efterfølgende får den ønskede effekt med tanke på de vilkår, der skal undervises under. Det skal måske indtænkes, at en del skoler i 1-2 år vil være under ombygning og omstrukturering, hvis diverse planer vedtages, og at en stor del af de involverede elevers indlæringsevne samtidig vil være sat under pres pga. opløsningen og tabet af en kendt og tryg hverdag blandt kendte kammerater, kendte lærere, og kendte pædagoger samt ikke mindst kendte fysiske rammer og et trygt og kendt nærmiljø. Andre elever vil ligeledes være berørt og påvirket af flere og store ryk og forandringer i en hidtil forudsigelig hverdag.
I sin yderste konsekvens er 5 skoler med flere end 2500 elever og deres familier bragt i spil. Har Høje Taastrup Kommune råd til at tabe så mange elever på gulvet?

Som tidligere nævnt er det min holdning, at de nylige beslutninger i skolestrukturudvalg og byråd er med til at øge søgningen til privatskoler. Dermed sættes folkeskolen i kommunen under yderligere pres med dårligere resultater til følge. De 30 mio.kr. er godt på vej til at drukne i afledte omkostninger og udgifter og den smule, der måtte blive tilbage, går sandsynligvis op i røg.
Med venlig hilsen
Susanne K. Andersen

Hele tråden:
Reklamer