Resultaterne fra den årlige vejbesigtigelse – 2014

343

Læs seneste Nyt på http://www.svend-erik.nu/

NOTAT

Resultaterne fra den årlige vejbesigtigelse – 2014

Teknisk Udvalg har fået administrationens oplæg til beslutninger fra den årlige vejbesigtigelse, som fandt sted i maj med dette program:

http://www.svend-erik.nu/Programmet-for-vejbesigtigelse-15-maj-2014.html

Ud fra borgernes argumenter og ud fra trafiksikkerhedsmæssige overvejelser m.v. er der nu et beslutningsgrundlag til mødet i Teknisk Udvalg den 4.juni:

Frøhaven

Beskrivelse:

Grundejerforeningen er utilfredse med den vej, som kommunen har anlagt ifm udstykning af

5 parcelhusgrunde.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Grundejerne meddeles, at Byrådet ikke vil ændre i vejens design. Grundejerne tilbydes en dialog angående egentlige fejl på det vejareal, som er overdraget.

Høje Taastrup Station

Beskrivelse:

Gadevang ønsker at der fjernes et eller flere cykelskure mellem bebyggelsen og jernbanen.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Halvdelen af cykelparkeringsskurene fjernes for at give lys og luft. Cykelparkeringsskurene genbruges (i det omfang det er muligt) på kommunens ejendomme.

Den overvågede cykelparkeringsplads flyttes til en placering syd for banen. Der vil fortsat være mulighed for at parkere cykler på arealet nord for banen, dog fjernes hegnet. Der takkes jo til tilbuddet om puljefinansiering, så det samlede projekt til 1,22 mio. kr. kan gennemføres. Den kommunale del af omkostningerne på 400.000 tilvejebringes via et forventet mindreforbrug på anlægsbevillingerne indenfor vejområdet i 2014.

Morelhaven

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om tilladelse til etablering af bump ved Morelhaven 33.

Administrationens forslag til sagens videre forløb: Der gives ikke tilladelse til etablering af bump.

Kuldyssen/Rugvænget

Beskrivelse:

Vejene er meget nedslidte og trænger til istandsættelse.

Der har været gennemført en proces, hvor man har overvejet at lave om på gældende lokalplan, så der kunne tillades flere anvendelser med henblik på en omdannelse af området. Mens den proces har pågået, har det ikke givet mening at istandsætte vejene, hvis nu det viste sig, at man ville få brug for en anden form for vejprofil. Der har nu været afholdt en høring, og der forelægges en særskilt mødesag herom i PMU. Det har vist sig, at der ikke er kommet en eneste tilkendegivelse fra grundejerne med ønske om en ændret anvendelse. Tværtimod har flere grundejere tilkendegivet, at de ikke ønsker ændrede anvendelser, såfremt disse måtte medføre skærpede vilkår mht støj o. lign. Der er indkommet flere ønsker om, at vejene blev istandsat, og at ulovlige benyttelser af ejendommene blev stoppet. Det

foreslås derfor, at der træffes principbeslutning om at istandsætte vejene med det nuværende vejprofil. Det foreslås tillige, at der indarbejdes den nødvendige økonomi i investeringsplanen.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

clip_image001Der træffes principbeslutning om, at vejene skal istandsættes med uændret vejprofil. Der udarbejdes budgetblok til budget 2015.

Taastrup Torv

Beskrivelse:

Kommunen har siden ibrugtagningen af Taastrup Torv modtaget en række henvendelser med ønsker om at forbedre forholdene. Der ses på:

Handicapparkering

Ulovlig cykling i tunnellen og mellem forretningerne

Mulighederne for læskærme på busholdepladsen

Det nedslidte areal mellem jernbanen og det gamle stationscenter

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Parkeringslommen med 15 min. Parkering ændres så der kun tillades af- og påstigning.

Hvis kommunen får medhold i klagen over politiets nej til opsætning af et egentligt cykelforbud opsættes en sådan skiltning. Får kommunen ikke medhold fremstilles oplysningsplakater med tekst, som fortæller, at cykling jf. færdselsloven er forbudt. Der opsættes ikke bomme.

Der opsættes ikke læskærme på busterminalen, da omkostningerne på 1,1 mio. kr. er for store.

Forhandlingerne med Nordicom, som ejer arealet nord for banen forsættes mhp, at en aftale kan præsenteres for Byrådet senere.

Røjlevangen

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om, at der etableres bump eller andre hastighedsdæmpende foranstaltninger på Røjlevangen.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Der etableres ikke bump på Røjlevangen. Administrationen har efterfølgende undersøgt muligheden for at forbedre forholdene ved stikrydsningen. Der er ikke plads til en stibom, for så kan traktorerne ikke komme igennem. Da er ingen oplagte løsninger. De tilstødende

hække tilses med korte mellemrum, så de ikke vokser ud over vejarealet til gene for udsynet.

Sydskellet/Vejtoften

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om etablering af rundkørsel eller signalanlæg i krydset

Sydskellet/Vejtoften.

Administrationens forslag til sagens videre forløb::

Der træffes principbeslutning om at der skal etableres en rundkørsel. Der udarbejdes en nye revideret prioriteringsliste, hvor trafiksikkerhedsprojekter og cykelstiprojekter samles i en liste, hvor der i dag er to lister. Rundkørslen placeres på prioriteringslisten, som forelægges Teknisk Udvalg.

Rødhøjgårdsvej 60

Beskrivelse:

Driftsbyen og grundejeren har i en årrække drøftet det grønne areal bag ejendommen. Der er flere gange udført ændringer på baggrund af disse drøftelser. Der er brug for, at der træffes en afgørelse, så der fremover kan blive ro på situationen.

Administrationens forslag til sagens videre forløb: Forholdene bevares, som de er nu.

Cykelstier på Helgeshøj Allé ved IKEA

Beskrivelse:

Der er en række cykelstier, som er ujævne. Der kigges på en af dem med henblik på en generel drøftelse om vedligeholdelsesniveauet for kommunens cykelstier.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Den nuværende generelle vedligeholdelse af stierne bibeholdes.

Genbrugspladsen

Beskrivelse:

Vestforbrænding foreslår, at belægningerne på genbrugspladsen renoveres.

Administrationens forslag til sagens videre forløb: Det meddeles Vestforbrænding,

at kommunen er positive overfor en løsning som foreslået under forudsætning af, at løsningen suppleres med nedgravning af containerne,

at en løsning uden nedgravning af containere, efter kommunens opfattelse ikke er interessant. Det bemærkes, at en moderne genbrugsplads, der skal virke som eksempel for andre genbrugspladser bør have nedgravede containere,

at Vestforbrænding udarbejder et løsningsforslag til forelæggelse på møderækken i august.

Ågesholmsvej

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om nedsættelse af hastighedsgrænsen på Ågesholmsvej til 60 km/t ud for de nye boliger på Solbakkevej af støjhensyn.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Der etableres en hastighedsgrænse på 70 km/t 50 m på hver side af krydset ved omfartsvejen. Hastighedsgrænsen på 60 km/t ved rundkørslen bibeholdes, men skiltene

flyttes nærmere rundkørslen til en afstand på 50 m fra de forskellige retninger. Der træffes principbeslutning om, at der skal udlægges støjdæmpende asfalt på strækningen mellem

krydset om rundkørslen, når asfaltslidlaget skal fornyes.

Jernalderen

Beskrivelse:

Boligforeningen overvejer at istandsætte veje og stier. Høje Taastrup Maratonring løber gennem området. Boligforeningen foreslår, at kommunen er med til at betale for istandsættelsen.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Grundejerne tilbydes en medfinansiering på 25 % til et nyt asfaltslidlag på stien, hvis grundejerne gennemfører et istandsættelsesprojekt omfattende veje og stier.

Brandhøjgårdsvej

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om nedsættelse af hastighedsgrænsen ved krydset med Tingstedvej syd for

Reerslev pga dårlige oversigtsforhold.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Der indføres en hastighedsbegrænsning på 70 km/t på Brandhøjgårdsvej 50 m nord for krydset med Tingstedvej ved Tjørnehøj Mølle. Hastighedsbegrænsningen ophører 50 m syd

for krydset med Stærkendevej. Det viser sig, at æbletræerne er i privat eje. Der gås i dialog

med den tilstødende grundejer, som ejer æbletræerne om muligheden for fældning/beskæring af æbletræerne samt om tilbageklipning af hækken syd for.

Reerslevvej

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om forbedring af trafiksikkerhedsforholdene i krydset Reerslevvej/Stenbuen med baggrund i, at der for et par år siden skete et alvorligt færdselsuheld i krydset.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Der fældes enkelte træer øst for krydset mhp at forbedre oversigtsforholdene. Skiltene flyttes.

Hovedgaden og parkeringsplads ved Hedehuset

Beskrivelse:

Hovedgaden gennem Hedehusene er ved at blive retableret efter omfattende kloakarbejder. Arbejderne besigtiges.

Ekrem Grünbulut ønsker en drøftelse af mulighederne for at gennemføre et forbud mod lastvognsgennemkørsel på Hovedgaden mellem Vesterkøb og Storager.

Parkeringspladsen bag Hedehuset er indrettet med en dårlig udnyttelse. Nu er det store træ i midten fældet pga. råd, og da samtidigt belægningerne er nedslidte, er tidspunktet for en istandsættelse og samtidig ombygning fordelagtig. Forholdene besigtiges.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Administrationen vurderer, at et lastvognsgennemkørselforbud kun i begrænset omfang vil flytte lastbiler ud på motorvejen. Der vil være et relativt stort antal lastbiler, som vil blive flyttet ud på alternative veje i boligkvartererne. Samlet set er det derfor administrationens vurdering, at et lastvognsgennemkørselforbud medfører flere ulemper end fordele. Der etableres ikke et lastvognsgennemkørselsforbud på Hovedgaden i Hedehusene.

Der udarbejdes et projekt for istandsættelse og omprofilering af området, som forelægges politisk.

Reklamer