Resultaterne fra den årlige vejbesigtigelse – 2014

343

Læs seneste Nyt på http://www.svend-erik.nu/

NOTAT

Resultaterne fra den årlige vejbesigtigelse – 2014

Teknisk Udvalg har fået administrationens oplæg til beslutninger fra den årlige vejbesigtigelse, som fandt sted i maj med dette program:

http://www.svend-erik.nu/Programmet-for-vejbesigtigelse-15-maj-2014.html

Ud fra borgernes argumenter og ud fra trafiksikkerhedsmæssige overvejelser m.v. er der nu et beslutningsgrundlag til mødet i Teknisk Udvalg den 4.juni:

Frøhaven

Beskrivelse:

Grundejerforeningen er utilfredse med den vej, som kommunen har anlagt ifm udstykning af

5 parcelhusgrunde.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Grundejerne meddeles, at Byrådet ikke vil ændre i vejens design. Grundejerne tilbydes en dialog angående egentlige fejl på det vejareal, som er overdraget.

Høje Taastrup Station

Beskrivelse:

Gadevang ønsker at der fjernes et eller flere cykelskure mellem bebyggelsen og jernbanen.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Halvdelen af cykelparkeringsskurene fjernes for at give lys og luft. Cykelparkeringsskurene genbruges (i det omfang det er muligt) på kommunens ejendomme.

Den overvågede cykelparkeringsplads flyttes til en placering syd for banen. Der vil fortsat være mulighed for at parkere cykler på arealet nord for banen, dog fjernes hegnet. Der takkes jo til tilbuddet om puljefinansiering, så det samlede projekt til 1,22 mio. kr. kan gennemføres. Den kommunale del af omkostningerne på 400.000 tilvejebringes via et forventet mindreforbrug på anlægsbevillingerne indenfor vejområdet i 2014.

Morelhaven

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om tilladelse til etablering af bump ved Morelhaven 33.

Administrationens forslag til sagens videre forløb: Der gives ikke tilladelse til etablering af bump.

Kuldyssen/Rugvænget

Beskrivelse:

Vejene er meget nedslidte og trænger til istandsættelse.

Der har været gennemført en proces, hvor man har overvejet at lave om på gældende lokalplan, så der kunne tillades flere anvendelser med henblik på en omdannelse af området. Mens den proces har pågået, har det ikke givet mening at istandsætte vejene, hvis nu det viste sig, at man ville få brug for en anden form for vejprofil. Der har nu været afholdt en høring, og der forelægges en særskilt mødesag herom i PMU. Det har vist sig, at der ikke er kommet en eneste tilkendegivelse fra grundejerne med ønske om en ændret anvendelse. Tværtimod har flere grundejere tilkendegivet, at de ikke ønsker ændrede anvendelser, såfremt disse måtte medføre skærpede vilkår mht støj o. lign. Der er indkommet flere ønsker om, at vejene blev istandsat, og at ulovlige benyttelser af ejendommene blev stoppet. Det

foreslås derfor, at der træffes principbeslutning om at istandsætte vejene med det nuværende vejprofil. Det foreslås tillige, at der indarbejdes den nødvendige økonomi i investeringsplanen.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

clip_image001Der træffes principbeslutning om, at vejene skal istandsættes med uændret vejprofil. Der udarbejdes budgetblok til budget 2015.

Taastrup Torv

Beskrivelse:

Kommunen har siden ibrugtagningen af Taastrup Torv modtaget en række henvendelser med ønsker om at forbedre forholdene. Der ses på:

Handicapparkering

Ulovlig cykling i tunnellen og mellem forretningerne

Mulighederne for læskærme på busholdepladsen

Det nedslidte areal mellem jernbanen og det gamle stationscenter

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Parkeringslommen med 15 min. Parkering ændres så der kun tillades af- og påstigning.

Hvis kommunen får medhold i klagen over politiets nej til opsætning af et egentligt cykelforbud opsættes en sådan skiltning. Får kommunen ikke medhold fremstilles oplysningsplakater med tekst, som fortæller, at cykling jf. færdselsloven er forbudt. Der opsættes ikke bomme.

Der opsættes ikke læskærme på busterminalen, da omkostningerne på 1,1 mio. kr. er for store.

Forhandlingerne med Nordicom, som ejer arealet nord for banen forsættes mhp, at en aftale kan præsenteres for Byrådet senere.

Røjlevangen

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om, at der etableres bump eller andre hastighedsdæmpende foranstaltninger på Røjlevangen.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Der etableres ikke bump på Røjlevangen. Administrationen har efterfølgende undersøgt muligheden for at forbedre forholdene ved stikrydsningen. Der er ikke plads til en stibom, for så kan traktorerne ikke komme igennem. Da er ingen oplagte løsninger. De tilstødende

hække tilses med korte mellemrum, så de ikke vokser ud over vejarealet til gene for udsynet.

Sydskellet/Vejtoften

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om etablering af rundkørsel eller signalanlæg i krydset

Sydskellet/Vejtoften.

Administrationens forslag til sagens videre forløb::

Der træffes principbeslutning om at der skal etableres en rundkørsel. Der udarbejdes en nye revideret prioriteringsliste, hvor trafiksikkerhedsprojekter og cykelstiprojekter samles i en liste, hvor der i dag er to lister. Rundkørslen placeres på prioriteringslisten, som forelægges Teknisk Udvalg.

Rødhøjgårdsvej 60

Beskrivelse:

Driftsbyen og grundejeren har i en årrække drøftet det grønne areal bag ejendommen. Der er flere gange udført ændringer på baggrund af disse drøftelser. Der er brug for, at der træffes en afgørelse, så der fremover kan blive ro på situationen.

Administrationens forslag til sagens videre forløb: Forholdene bevares, som de er nu.

Cykelstier på Helgeshøj Allé ved IKEA

Beskrivelse:

Der er en række cykelstier, som er ujævne. Der kigges på en af dem med henblik på en generel drøftelse om vedligeholdelsesniveauet for kommunens cykelstier.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Den nuværende generelle vedligeholdelse af stierne bibeholdes.

Genbrugspladsen

Beskrivelse:

Vestforbrænding foreslår, at belægningerne på genbrugspladsen renoveres.

Administrationens forslag til sagens videre forløb: Det meddeles Vestforbrænding,

at kommunen er positive overfor en løsning som foreslået under forudsætning af, at løsningen suppleres med nedgravning af containerne,

at en løsning uden nedgravning af containere, efter kommunens opfattelse ikke er interessant. Det bemærkes, at en moderne genbrugsplads, der skal virke som eksempel for andre genbrugspladser bør have nedgravede containere,

at Vestforbrænding udarbejder et løsningsforslag til forelæggelse på møderækken i august.

Ågesholmsvej

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om nedsættelse af hastighedsgrænsen på Ågesholmsvej til 60 km/t ud for de nye boliger på Solbakkevej af støjhensyn.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Der etableres en hastighedsgrænse på 70 km/t 50 m på hver side af krydset ved omfartsvejen. Hastighedsgrænsen på 60 km/t ved rundkørslen bibeholdes, men skiltene

flyttes nærmere rundkørslen til en afstand på 50 m fra de forskellige retninger. Der træffes principbeslutning om, at der skal udlægges støjdæmpende asfalt på strækningen mellem

krydset om rundkørslen, når asfaltslidlaget skal fornyes.

Jernalderen

Beskrivelse:

Boligforeningen overvejer at istandsætte veje og stier. Høje Taastrup Maratonring løber gennem området. Boligforeningen foreslår, at kommunen er med til at betale for istandsættelsen.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Grundejerne tilbydes en medfinansiering på 25 % til et nyt asfaltslidlag på stien, hvis grundejerne gennemfører et istandsættelsesprojekt omfattende veje og stier.

Brandhøjgårdsvej

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om nedsættelse af hastighedsgrænsen ved krydset med Tingstedvej syd for

Reerslev pga dårlige oversigtsforhold.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Der indføres en hastighedsbegrænsning på 70 km/t på Brandhøjgårdsvej 50 m nord for krydset med Tingstedvej ved Tjørnehøj Mølle. Hastighedsbegrænsningen ophører 50 m syd

for krydset med Stærkendevej. Det viser sig, at æbletræerne er i privat eje. Der gås i dialog

med den tilstødende grundejer, som ejer æbletræerne om muligheden for fældning/beskæring af æbletræerne samt om tilbageklipning af hækken syd for.

Reerslevvej

Beskrivelse:

Der er rejst ønske om forbedring af trafiksikkerhedsforholdene i krydset Reerslevvej/Stenbuen med baggrund i, at der for et par år siden skete et alvorligt færdselsuheld i krydset.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Der fældes enkelte træer øst for krydset mhp at forbedre oversigtsforholdene. Skiltene flyttes.

Hovedgaden og parkeringsplads ved Hedehuset

Beskrivelse:

Hovedgaden gennem Hedehusene er ved at blive retableret efter omfattende kloakarbejder. Arbejderne besigtiges.

Ekrem Grünbulut ønsker en drøftelse af mulighederne for at gennemføre et forbud mod lastvognsgennemkørsel på Hovedgaden mellem Vesterkøb og Storager.

Parkeringspladsen bag Hedehuset er indrettet med en dårlig udnyttelse. Nu er det store træ i midten fældet pga. råd, og da samtidigt belægningerne er nedslidte, er tidspunktet for en istandsættelse og samtidig ombygning fordelagtig. Forholdene besigtiges.

Administrationens forslag til sagens videre forløb:

Administrationen vurderer, at et lastvognsgennemkørselforbud kun i begrænset omfang vil flytte lastbiler ud på motorvejen. Der vil være et relativt stort antal lastbiler, som vil blive flyttet ud på alternative veje i boligkvartererne. Samlet set er det derfor administrationens vurdering, at et lastvognsgennemkørselforbud medfører flere ulemper end fordele. Der etableres ikke et lastvognsgennemkørselsforbud på Hovedgaden i Hedehusene.

Der udarbejdes et projekt for istandsættelse og omprofilering af området, som forelægges politisk.

Reklamer

Mere og bedre pleje for pengene?

–   Af Svend-Erik Hermansen, Socialdemokratisk medlem af Ældreudvalget

Birke Plejecenter

Et debatindlæg på vegne af de borgerlige partier (B, V, C og O) fra et konservativt medlem af byrådet i Lokalavisen den 16.juli giver anledning til nogen undren; derfor dette korte læserindlæg.

”Vi skal tænke i nye baner, det er muligt at få mere for pengene, Plejecenter Birkehøj skal i udbud, omsorg skal privatiseres, trang til frihed og fleksibilitet findes ikke i kommunernes ældrepleje og kommunerne kan spare millioner af kroner ved at udlicitere til private firmaer.” 

Læs hele artiklen Tryk Her

Samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune & Better Place Denmark A/S

 Korrektion: Har i dag modtaget denne email hvorfra jeg bringer et lille citat.

Kære Gerdt

Det er elbiloperatøren CLEVER, der står bag projekt Test-en-elbil, hvor almindelige borgere tester elbiler. Se mere her: http://testenelbil.dk/

God dag!
Bedste hilsener,
Troels Christensen
CLEVER A/S

Hvilken forklaring kan Høje-Taastrup Kommune komme med at de har stillet en Elbil til rådighed til den nyudnævnte Ambassadør for firmaet Better Place i Høje-Taastrup Kommune Michael Ziegler.

Hvorfor er det ikke firmaet Better Place der har stillet en gratis Elbil til rådighed for deres Ambassadør Michael Ziegler.

Læs samarbejdsaftalen mellem Høje-Taastrup Kommune og firmaet Better Place TRYK HER

Hvorfor har Høje-Taastrup Kommune i disse sparetider og efter at have forhandlet Budget 2013 igennem med masser besparelser valgt at stille en Elbil gratis til rådighed til Better Places Ambassadør.

Hvem har taget beslutningen?
Hvem i Høje-Taastrup Kommune har den kompetence at tage beslutninger uden om byrådet?
Hvorfor er det ikke lagt åbent frem i byrådssalen?

Det er flot at mange Høje-Taastrup borgere vil være med til at fremme infrastrukturen for Elbiler i kommunen, og mange har allerede været ambassadører for Better Place over en periode på tre måneder hvor de har, kunne prøvekøre en Elbil ganske gratis.

Efter de tre måneder er det så op til borgerne selv om de vil investere i en Elbil som koster mellem 200.000 – 300.000 Kr.

Ambassadøren for Better Place i Høje-Taastrup Kommune skal også have stor ros for at køre grønt, for at køre lydløst rundt i Høje-Taastrup Kommune men hvorfor skal Ambassadøren køre på skatteborgernes regning og hvem betaler forsikring og omkostninger?

Hvis det havde været byrådet i Høje-Taastrup der havde vedtaget at borgmesteren skulle køre rundt i en Elbil nu da han var blevet udnævnt som Ambassadør for Better Place grundet den samarbejdsaftale der er mellem Høje-Taastrup Kommune og firmaet Better Place så havde jeg ikke så meget som blinket med øjnene men havde så tænkt det ville være dejligt hvis flere borgere havde muligheden for at få en Elbil.

Men det er flot at Ambassadøren for Better Place i Høje-Taastrup Kommune Michael Ziegler vil fremme infrastruktur for Elbiler

FOLKETINGSPOLITIKER OVERVEJER SELV EL-BIL

BilledeEfter tre måneder som el-bilister er Rasmus Prehn og hans familie så begejstrede, at de selv overvejer at købe en elbil, som bil nummer to.

– Det er stadigvæk prisen, der er lidt skræmmende. Den Nissan Leaf, vi afprøver, koster næsten 300.000, også selvom vi politisk har vedtaget at afgiftsfriholde elbiler frem til 2015, og til den pris kan man få meget gode og energirigtige benzinbiler. Men det kunne være fantastisk fedt med en elbil, så vi overvejer det kraftigt, siger Rasmus Prehn.

I alt får 2.400 familier på landsplan praktisk erfaring med at køre elbil (www.testenelbil.dk ). Familierne skal give feedback på en meget vigtig del af testen, nemlig de bløde værdier omkring det at køre elbil. Derudover bliver der også indsamlet en stor og meget værdifuld mængde teknisk data fx om batteriteknologi, kørselsmønstre og elbilens betydning for elnettet.

På landsplan er der 2.400 ambassadører der skal prøve at køre el-bil i tre måneder og i Ålborg Kommune har de kørt det samme projekt og her har de også haft en politiker som elbil-ambassadør dog kun i 3. måneder

Rasmus Prehn tester elbil og ladeinfrastruktur

Folketingspolitiker Rasmus Prehn fik mandag den 25. juni overdraget en elbil i Aalborg. Han skal de næste tre måneder køre i en elbil fra CLEVER og være elbil-ambassadører for Europas største forskningsprojekt Test-en-elbil.

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet fra Aalborg Vest-kredsen Rasmus Prehn kører de næste tre måneder med i forskningsprojektet Test-en-elbil og er dermed med til, at gøre Danmark klogere på elbiler og opladning. Tanken er, at han som elbilambassadører samtidig kan være med til at bryde med folks fordomme om elbiler, så flere vil tage de grønne biler til sig.

19.oktober 2010. Åbnede Høje-Taastrup som den første kommune i landet for ansøgning til projekt ”test en elbil” hvor der skulle findes 80 familier, der havde lyst til – kvit og frit – at teste en elbil i tre måneder og der har været både gode og dårlige oplevelser med en elbil, men meget er sket siden første projekt løb af stablen da firmaerne har udviklet elbilerne til det bedre.

En borger fra Høje-Taastrup har på www.testenelbil.dk skrevet dette.

Kører problemfrit- positivt overrasket

Har nu kørt i el-bil i mere end en måned og er meget tilfreds. Den starter hver dag, ingen problemer med at lade, kører den ned til omkring 30%, bruger også varmen på de kolde morgener, så en positiv oplevelse. Er dog stadig spændt på (…lidt nervøs) hvad der sker, når der begynder at komme morgenfrost på ruderne. Kan varmeblæseren klare det ligesom en diesel/benzin-bil? Der tænder man jo typisk 5 min. før man skal køre, så man kan se ud, men hvad sker der i en el-bil?

Ambassadør i Høje-Taastrup Kommune.

Jeg ville som borger i Høje-Taastrup Kommune ikke være kommet med et PIP hvis det ikke havde været for artiklen i verdenspressen om at Høje-Taastrup havde stillet en el-bil til rådighed for borgmesteren lige efter store nedskæringer i det nye budget.

Så hvis der havde været et referat, dagsorden eller en byrådsbeslutning om at Høje-Taastrup Kommune havde taget en beslutning om at stille en elbil til rådig til borgmesteren/ambassadøren så havde det været fint, men da der ikke har været noget at finde, så må man stille spørgsmål.

Privatisering af Birkehøj Plejecenter venter forude….?

– af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældreudvalget

176Så har det borgerlige flertal nedtromlet forslaget fra Socialdemokraterne om at undlade privatisering – det hedder godt nok ”Konkurrenceudsættelse af ydelser inden for ældreområdet”, men resultatet bliver det samme: PRIVATISERING!

Hvorfor er det så, at de borgerlige er så forhippede på at privatisere det kommende plejecenter, Birkehøj?

Det er helt klart et indspark i den ideologiske kamp mellem socialdemokraterne og de borgerlige, hvor VI mener, at velfærdsydelser, som betjener ældre medborgere på et plejecenter altid kan og skal være en kommunal opgave.

Ingen skal nemlig kunne tjene penge på at give service på dette område.

Det er foreløbig anslået, at en privatisering af dette plejecenter vil kunne give besparelser på ca. 4 mill. Kr. – og hvor er det så lige man kan spare?

Det er næsten alene ved at skære ned på antallet af medarbejdere, hvilket vil kunne betyde mindst 15 medarbejdere mindre end ved en kommunal drift (!)

I forbindelse med sagens behandling er det tydeligt, at borgmesteren går efter at overholde loven om virksomhedsoverdragelse, hvorefter man kan gennemføre et forsøg med at få lavet aftaler med de gule og billigere foreninger, hvor nogle medarbejdere tror de er medlem af en fagforening….

Resultatet er dårligere aflønninger for at der kan blive plads til fortjeneste for de nye private arbejdsgivere i firmaet og et dårligere arbejdsmiljø for de tilbageværende medarbejdere.

De aktuelle erfaringer med private firmaer på ældreområdet skulle ellers give alle 21 byrådsmedlemmer en god baggrund for at holde sig til kommunal drift af plejecenteret.

Vi har oplevet en virksomhed, der skrev regninger ud for betjening af døde medborgere og vi har oplevet, at 70 ældre troede, at de hver dag fik privat betjening, hvor man umiddelbart før påske i et privat firma blot lagde nøglerne og overlod opgaverne fra den ene time til den anden til kommunen, som på formidabel vis lynhurtigt gik i gang med at løse det private firmas opgaver på ældreområdet.

Drift af et plejecenter er en kommunal opgave såvel politisk som ikke mindst driftsmæssigt og i opgaveudførelsen.

Spørgsmålet om hvordan Høje-Taastrup Kommune i givet fald vil kunne sikre god velfærd og god kvalitet og service til 63 ældre medborgere, hvoraf mange er demente efter de borgerliges beslutning om overflytning af mange demente fra Kløverhuset til Birkehøj, står fortsat hen i det uvisse.

Find den foreløbige historie om alle andre problematikker omkring Birkehøj Plejecenter via www.svend-erik.nu/444.html

Debatten og historien fortsætter også på den særlige gruppe på Facebook:

Skal PRIVATE overtage driften af Birkehøj Plejecenter – NEJ TAK!

Privatisering af Birkehøj Plejecenter venter forude….?

 – af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældreudvalget
Så har det borgerlige flertal nedtromlet forslaget fra Socialdemokraterne om at undlade privatisering – det hedder godt nok ”Konkurrenceudsættelse af ydelser inden for ældreområdet”, men resultatet bliver det samme: PRIVATISERING!
Hvorfor er det så, at de borgerlige er så forhippede på at privatisere det kommende plejecenter, Birkehøj?
Det er helt klart et indspark i den ideologiske kamp mellem socialdemokraterne og de borgerlige, hvor VI mener, at velfærdsydelser, som betjener ældre medborgere på et plejecenter altid  kan og skal være en kommunal opgave.
Ingen skal nemlig kunne tjene penge på at give service på dette område.
Det er foreløbig anslået, at en privatisering af dette plejecenter vil kunne give besparelser på ca. 4 mill. Kr. – og hvor er det så lige man kan spare?
Det er næsten alene ved at skære ned på antallet af medarbejdere, hvilket vil kunne betyde mindst 15 medarbejdere mindre end ved en kommunal drift (!)
I forbindelse med sagens behandling er det tydeligt, at borgmesteren går efter at overholde loven om virksomhedsoverdragelse, hvorefter man kan gennemføre et forsøg med at få lavet aftaler med de gule og billigere foreninger, hvor nogle medarbejdere tror de er medlem af en fagforening….
Resultatet er dårligere aflønninger for at der kan blive plads til fortjeneste for de nye private arbejdsgivere i firmaet og et dårligere arbejdsmiljø for de tilbageværende medarbejdere.
De aktuelle erfaringer med private firmaer på ældreområdet skulle ellers give alle 21 byrådsmedlemmer en god baggrund for at holde sig til kommunal drift af plejecenteret.
Vi har oplevet en virksomhed, der skrev regninger ud for betjening af døde medborgere og vi har oplevet, at 70 ældre troede, at de hver dag fik privat betjening, hvor man umiddelbart før påske i et privat firma blot lagde nøglerne og overlod opgaverne fra den ene time til den anden til kommunen, som på formidabel vis lynhurtigt gik i gang med at løse det private firmas opgaver på ældreområdet.
Drift af et plejecenter er en kommunal opgave såvel politisk som ikke mindst driftsmæssigt og i opgaveudførelsen.
Spørgsmålet om hvordan Høje-Taastrup Kommune i givet fald vil kunne sikre god velfærd og god kvalitet og service til 63 ældre medborgere, hvoraf mange er demente efter de borgerliges beslutning om overflytning af mange demente fra Kløverhuset til Birkehøj, står fortsat hen i det uvisse.
Find den foreløbige historie om alle andre problematikker omkring Birkehøj Plejecenter via www.svend-erik.nu/444.html 
Debatten og historien fortsætter også på den særlige gruppe på Facebook:

Budget 2013-2016

5

 

 

– Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) + prioriteringsforslag

Alle filer er i PDF
Følgende prioriteringsforslag er vedlagt:

 

 

 

Nr. Overskrift
204 Afskaffelse af èn årlig polering af vinduer ind- og udvendig og glasflader for børneinstitutioner (0-6 år)
205 Tæpperens på Rådhuset hver 3. år
206 Afskaffelse af årlig hovedrengøring  – hver 2. år
207 Lukning af Rådhus kantinen i juli måned
210 Konkurrenceudsættelse
212 Reduktion i budget til forebyggelse af arbejdsskader
215 Kommunomuddannelse
216 Reduktion af budget til Arbejdsgivernes elevforsikring (AES)
217 Ansættelse i seniorjob
218
Ansættelse i løntilskud
219 Nedlæggelse af central pulje til jubilæumsgratialer
220 Helbredsattester.
221 Sundhedsordningen.
222 Antal politiske udvalg.
223 Antal byrådsmedlemmer.
227 Begrænsede åbningstider i kantinerne – Rådhuset og Erik Husfeldts Vej
228 Reduktion af tilskud til kantinedrift
232 Digitalisering til pladsanvisning
234 Standardisering af sortiment
251 Vækst- og erhvervsarbejdet
252 Internationalt samarbejde/nedlæggelse af venskabsbyer
253 Nedlæggelse af Byrådets uddannelseskonto
254 Byrådets deltagelse i KL-temamøder
256 Reduktion af særlig pulje til fleks- og skånejob "HTK-puljen"
258 Central pulje til jubilæums- og afskedsreceptioner.
264 IT infrastruktur
265 Udbud af IT drift og support – hjemtagelse af IT opgaver
301 Besparelse Parkvæsenet
302 Besparelse – kollektiv trafik
306 Kommunalisering af Taastrup og Hedehusene idrætscentre – udendørsarealer
601
Nedlæggelse af Sommerferiekolonier
602 Afskaffelse af udbetaling af honorar til skolebestyrelsesmedlemmer
603 Besparelse på inventarkonti
604 Besparelse på frikøb af TR
605 Besparelse på 1-2-3 skolemad
606 Afskaffelse af børnerigsdag
607 Afskaffelse af lærertildelingen til 0. klasse
608 Reduktion i timetallet på udskolingen, svarende til Folkeskolelovens minimum
609 Konvertering af svømmeundervisning til idræt
610 Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner med 1 time ugentligt
611 Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner jf. nøgletalsrapport 2012
612 Nedlæggelse af dagplejen
613 Reduktion af integrationsindsatsen i daginstitutioner
614 Nedsættelse af børnehavealderen til 2 år og 9 måneder
615 1 uges ferielukning i daginstitutioner
616 2 ugers ferielukning i daginstitutioner
617 3 ugers ferielukning i daginstitutioner
618 Fjernelse af puljetimer i daginstitutioner
619 Forældre medbringer selv bleer i dagtilbud
620 Frokostordning for vuggestuebørn
637 Nedlægge Ny Hedehusene Idrætspark, herunder opvisningsbanen og i
stedet anvendes stadionfaciliteter ved TIP
638 Nedlæggelse af Billedskolen.
701
Sænkning af serviceniveau i selvejende anlæg TIC og HIC.
702 Forslag til besparelse på det samlede idrætsområde
703 Ophør af tilskud til forsamlingshuse
704 Ophør af kulturtilskud
705 Ophør af tilskud til Opera Hedeland
706 Fjerne tilskud til Taastrup Teaterforening.
707 Fjernelse af tilskud til Taastrup Amatørscene
708 Nedlæggelse af Dramaskolen
712 Reduktion af Musikskolen. Ifølge Musikloven skal alle kommuner tilbyde musikundervisning i en kommunal eller selvejende musikskole.
713 Ændring af adgang til svømmehal
714 Nedlæggelse af Blåkilde tennisanlæg
718 Nedlæggelse af Medborgerhuset
719 Nedlæggelse af Hedehuset
720 Nedlæggelse af Taastrup Kulturcenter
721  Opsigelse af egnsteateraftalen.
722 Øget egenfinansiering til Taastrup Teater pga. nedsættelse af statstilskudsprocent
901 Ophør af tildeling af foreningstilskud efter §79
902 Ophør af kommunens tilbud om snerydning til ældre borgere
903 Øget brugerbetaling for kørsel til træning og aktivitetstilbud
904 Ændring af dagaktivitetstilbud
905 Ophør af brugerundersøgelserne
906 Reduktion af normering på demensområdet
907 Afskaffelse af selvstændig omsorgspakke i Hjemmeplejen
908 Hurtigere udslusning af borgere der modtager vedligeholdende træning
909 Udvidelse af eksisterende aftale for serviceydelser på plejecentre – betaling for fællesudgifter i bo-grupperne
910 Ophør af kommunens tilskud til senioravisen
911 Reduktion af hjælp til rengøring for hjemmeboende – flere modeller (model C)
912 Ophør af udgivelse af pensionistguide
913 Fjernelse af omsorgsydelsen i centerpakkerne

 

Kortbillede