Mere og bedre pleje for pengene?

–   Af Svend-Erik Hermansen, Socialdemokratisk medlem af Ældreudvalget

Birke Plejecenter

Et debatindlæg på vegne af de borgerlige partier (B, V, C og O) fra et konservativt medlem af byrådet i Lokalavisen den 16.juli giver anledning til nogen undren; derfor dette korte læserindlæg.

”Vi skal tænke i nye baner, det er muligt at få mere for pengene, Plejecenter Birkehøj skal i udbud, omsorg skal privatiseres, trang til frihed og fleksibilitet findes ikke i kommunernes ældrepleje og kommunerne kan spare millioner af kroner ved at udlicitere til private firmaer.” 

Læs hele artiklen Tryk Her

Reklamer

Hvorfor har ingen (?) i byrådet hørt om de meget fremskredne planer om placering af et stort affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastup?

Se også indlæget om Nej tak til 215.000 tonsaffald på www.svend-erik.nu og på Facebook dateret 25.januar
– Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem i Høje-Taastrup
Svarene på spørgsmålene gav desværre anledning til endnu flere spørgsmål, som forhåbentlig kan medvirke til at opklare såvel hændelsesforløbet som ikke mindst vil kunne medvirke til, at der klart bliver sagt nej til et stort affaldsforbrændingsanlæg af et flertal i Høje-Taastrup byråd.
Følgende nye spørgsmål er derfor nu stillet til kommunen:
Spørgsmål om planerne om placering af et affaldsforbrændingsanlæg på Lervangen i Høje-Taastrup
Svend-Erik Hermansen – 26.januar 2009

1.

Der er tidligere efterlyst et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne om placering af et affaldsforbrændingsanlæg på Lervangen.

På den baggrund er det nu oplyst, at “Vestforbrænding har i samarbejde med I/S Amagerforbrænding udarbejdet rapporten “Undersøgelse af ny affaldsforbrændingskapacitet på Sjælland”, marts 2007.
Formålet med undersøgelsen var at klarlægge behovet for fremtidig forbrændingskapacitet, og hvor ny kapacitet eventuelt kunne placeres. Undersøgelsen konkluderede, at Amagerforbrænding bør erstattes og udvides til i alt 525.000 ton/år og Vestforbrænding udvides til i alt 700.000 ton/år. Overordnet blev vurderet, at en placering i Glostrup ville være mest økonomisk fordelagtig.
Da vurderingen var baseret på et overordnet grundlag, har Vestforbrænding gennemført en supplerende undersøgelse ved etablering af en ny ovnlinie i henholdsvis Glostrup og Høje-Taastrup. Pågældende undersøgelse foreligger som rapport i udkast: “Nyt forbrændingsanlæg. Forudsætningsnotater. Marts 2008”.
A. På den baggrund udbedes et eksemplar af begge rapporter.
B. Samtidig ønskes oplyst, hvorvidt Høje-Taastrup kommune på nogen måde har været inddraget i arbejdet med såvel hovedrapporten som den supplerende undersøgelse uanset om det måtte dreje sig om borgmester, udvalgsformand eller forvaltning.
2.
A. Hvilke forudsætninger for affaldsudviklingen i hovedstadsområdet er indgået i de planmæssige elementer fra den øvrige hovedstad – som jo i givet fald skal levere det meste af affaldet til Høje-Taastrup?

Der henvises her bl.a. til Notat 929 fra bestyrelsesmødet i VEKS den 12.12.08, hvor den forventede anvendelse af brændselstyper på Avedøreværkerne blev drøftet. Endvidere ønskes i samme forbindelse oplyst, hvorvidt den igangværende planlægning af udbygningen af KARA i Roskilde med 100.000 tons har været med i arbejdet.
B. Samtidig stilles spørgsmålet om hvorvidt påvirkningen af erhvervsliv og borgere m.fl. om at lade meget mere affald gå til genbrug frem for til forbrænding på nogen måde har indgået i planlægningsarbejdet.
3.
Det er oplyst, at der afholdtes et møde i december 08 med Vestforbrænding, hvor navnlig mange af de lokale spørgsmål, som f.eks. trafikforhold, arealbehov, mulig lokalisering m.m. blev drøftet, herunder er Vestforbrænding samtidig blevet oplyst om det aktuelle lokale plangrundlag og om hvilket nyt plangrundlag, der i givet fald skal udarbejdes.

Der ønskes forelagt referat fra mødet, hvor også omtalen af det eventuelle nye plangrundlag indgår – gerne i form af en kopi af udleveret materiale fra Høje-Taastrup kommune.
4.
Det er oplyst, at ud fra de eksisterende vejanlæg, vil den planlagte lastbiltrafik skulle køre ad Bondehøjvej. Imidlertid foreligger der mulighed for, at vejføringen kan ændres, således at lastbiltrafikken tilkøres anlægget primært fra Holbækmotorvejen.

Vejdirektoratet har planlagt etablering af vestvendte ramper fra Hveen Boulevard/Sengeløsevej.
I forbindelse hermed indgår etablering af et såkaldt vejsideanlæg (rasteplads m.m.) beliggende ca. midtvejs mellem den vestvendte rampe og Bondehøjvej. Vejsideanlægget etableres som et “enkeltanlæg” nord for Holbækmotorvejen.
Tilkørslen til vejsideanlægget vil fra Københavnsiden ske umiddelbart efter de vestvendte ramper.
Fra Roskildesiden vil tilkørsel ske umiddelbart efter Bondehøjvej, hvor tilkørslen sløjfes under motorvejen i en underføring.
Underføring bliver dobbeltsporet, således at trafik fra Roskildesiden kan køre tilbage til motorvejen og fortsætte mod Københavnsiden. Vejanlæg til eventuelt nyt forbrændingsanlæg bør således søges tilsluttet til og frakørslerne for sideanlægget.
A. Der ønskes en redegørelse om Vejdirektoratets planer omtalt her om etablering af vestvendte ramper samt øvrige arbejder.
B. Er der sat statslige midler af til etablering af disse anlæg – eller er det alene planer, der ligger på et tegnebræt uden egentlige realiteter bag?
C. Hvis ikke Vejdirektoratet skal etablere anlæggene – hvem skal så – og ikke mindst hvem skal betale?
5.
Det er foreslået, at besvarelsen af ubesvarede spørgsmål i øvrigt indgår i projektets præsentation for Byrådet, hvor en række nøgletal kan sammenfattes.

Hvad er den konkrete tidsplan for forelæggelse af sagen for byrådet til beslutning?
——————
For udenforstående kan det måske være lidt forvirrende med disse detailspørgsmål, men det er helt nødvendigt at få hele sandheden på bordet for at et beslutningsgrundlag kan være tilstrækkeligt oplyst for alle parter.
Lige nu indgår spørgsmålene om nødvendig forbrændingskapacitet på allerede bestående anlæg i hele hovedstaden incl. KARA i Roskilde.
Det drejer sig om Vestforbrænding i Glostrup, om Amagerforbrænding på Amager og om Avedøreværkerne i Avedøre, som til en vis grad opvarmes med kul.
Danmark har tradition for at have store forbrændingsanlæg, som foruden affaldsbortskaffelse også fremstiller fjernvarme, hvilket bl.a. den københavnske vestegn nu har nydt godt af i 20 år.
Spørgsmålene her går tæt på om den fremtidige planlægning er god nok i forhold til udbygning af allerede bestående anlæg, om der er behov for helt nye store anlæg og om ikke kul kan erstattes af affald, ligesom det heller ikke er uvæsentligt at forsøge at får endnu mere affald genbrugt.
Følg også udviklingen på Facebook på gruppen: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!


 

Nej tak til 215.000 tons affald til forbrænding årligt i Høje-Taastrup!!


Se også indlægget om Høje-Taastrup Miljøparkhttp://www.svend-erik.nu dateret 7.1.09.

  • Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem i Høje-Taastrup

Omsider kom det frem hvilke belastninger, der er planlagt fra Vestforbrændings side overfor Høje-Taastrup omkring et kommende nyt forbrændingsanlæg.

Det viser sig nu, at den planlægning, som Høje-Taastrup kommune har været med i – uden orientering af byrådet overhovedet – omfatter et affaldsforbrændingsanlæg på ikke mindre end 215.000 tons årligt; det er lidt under størrelsen på KARA i Roskilde og over 4 x så stort som det daværende VEGA med 50.000 tons, som lukkede tilbage i 2003.

Opklaringen fremgår efterfølgende af de spørgsmål, jeg har stillet – og med de svar, som administrationen nu har givet.

Læs spørgsmål og svar igennem og dan dit eget indtryk af hvilket anlæg, der kan blive tale om, hvis det vedtages – og ikke mindst hvilken trafik, der hver dag ud i al fremtid skal belaste større områder i kommunen……

Det er faktisk skræmmende læsning – også ud fra, at planlægningen startede tilbage i 2006 uden at politikere i byrådet er blevet spurgt endsige blevet orienteret før nu, hvor administrationen har været tvunget til at svare på disse spørgsmål:

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2242295

Spørgsmål fra:
Svend-Erik Hermansen
Dato:
22-12-2008


Spørgsmål:

Planerne om placering af Miljøcenter og nyt forbrændingsanlæg ved VEGA – genbrugsanlægget

på Lervangen i Høje-Taastrup

1.
Der er tidligere udbedt et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne om placering af et såkaldt Miljøcenter incl.forbrændingsanlæg på Lervangen.
I den forbindelse blev der givet en orientering om Vestforbrændings overvejelser i forbindelse med behovet for at skaffe mere forbrændingskapacitet.
I disse overvejelser er der, blandt flere muligheder, peget på at bygge helt ny forbrændingskapacitet i det område på Lervangen, hvor der i dag er et uudnyttet anlæg.
Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at arbejde videre med den model, med arbejdstitlen Høje Taastrup Miljøpark.
Da mødet havde karakter af rundvisning og orientering er der efter det oplyste ikke noget egentligt referat fra mødet, men alle udvalgsmedlemmer fik et sæt af de plancher, der blev benyttet i forbindelse med orienteringen udleveret af Vestforbrænding.


Disse plancher ønskes udleveret til hele byrådet – i det mindste til spørgeren.

2.
I samme forbindelse blev der ønsket oplysninger om, hvilke øvrige kontakter med hvilket indhold (borgmester, udvalgsformand, forvaltning m.fl.), der havde været i denne sag om disse emner med Vestforbrænding og myndigheder m.fl.
Hertil er foreløbig oplyst, at der undervejs har været afholdt en række møder på embedsmandsniveau, særligt for at afklare hvilke planmæssige forhold og andre tekniske forhold m.v., der er gældende for området.
Der har endvidere været afholdt et par møder med deltagelse af borgmester og udvalgsformand, hvor Vestforbrændings bestyrelsesformand og direktion har orienteret om Vestforbrændings overvejelser vedrørende placering af øget forbrændingskapacitet, og om planerne for det videre forløb.
Det er oplyst, at også disse møder har haft karakter af orienteringsmøder, og der har på møderne ikke været nogle egentlige forhandlinger (hvorfor der åbenbart ejheller her foreligger referater eller notater?).


På hvilket grundlag har ledelsen på Vestforbrænding taget initiativ til sådanne møder, hvor indholdet målrettet har rettet sig mod en konkret aktivitetsmulighed (nyt forbrændingsanlæg) i Høje-Taastrup?

I samme forbindelse ønskes en udskrift af Vestforbrændings bestyrelsesreferat, hvor det er besluttet at arbejde med modellen om Høje-Taastrup Miljøpark.

I samme forbindelse ønskes oplyst, på hvilket grundlag Høje-Taastrup kommunes repræsentant i denne bestyrelse har taget stilling – og med hvilket resultat.

3.
Der er tidligere ønsket oplysninger om tidsplan for forelæggelse af sagen for byrådet. Det er nu oplyst, at det er meget afgørende for Vestforbrænding, at Byrådet i Høje Taastrup er velinformeret om processen og planerne, og det er på denne baggrund, de har inviteret de relevante udvalg samt afholdt møder med forvaltning og borgmester/udvalgsformand (uden referater og notater?).


Hvordan er dette synspunkt fremsat: I et brev til Høje-Taastrup kommune, i et referat eller hvordan? Under alle omstændigheder ønskes en kopi af den skriftlige tilkendegivelse på dette synspunkt.

Det er endvidere oplyst, at det administrativt har det været drøftet med Vestforbrændings direktion at det vil være formålstjenligt med en orientering af det samlede Byråd i første halvår af 2009.

Disse oplysninger giver anledning til bekymring eftersom processer omkring projekt, køb af yderligere areal og ikke mindst spørgsmålet om en ny lokalplan allerede er igangsat.

Derfor må jeg gentage spørgsmålet om en konkret tidsplan for politisk stillingtagen – herunder også orientering af byrådet – i sagen.

Svar:
Plancher fra Plan- og Miljøudvalgets møde med Vestforbrænding ønskes udleveret til hele Byrådet – i det mindste spørgeren.

Plancher er tilsendt Svend-Erik Hermansen den 23.12.2008. Ligeledes er plancherne gjort tilgængelige for Byrådet via dokumentnr: 2140794.


På hvilket grundlag har ledelsen på Vestforbrænding taget initiativ til sådanne møder, hvor indholdet målrettet har rettet sig mod en konkret aktivitetsmulighed (nyt forbrændingsanlæg) i Høje-Taastrup?

Vestforbrænding har i samarbejde med I/S Amagerforbrænding udarbejdet rapporten “Undersøgelse af ny affaldsforbrændingskapacitet på Sjælland”, marts 2007. Formålet med undersøgelsen var at klarlægge behovet for fremtidig forbrændingskapacitet, og hvor ny kapacitet eventuelt kunne placeres. Undersøgelsen konkluderede, at Amagerforbrænding bør erstattes og udvides til i alt 525.000 ton/år og Vestforbrænding udvides til i alt 700.000 ton/år. Overordnet blev vurderet,  at en placering i Glostrup ville være mest økonomisk fordelagtig. Da vurderingen var baseret på et overordnet grundlag, har Vestforbrænding gennemført en supplerende undersøgelse ved etablering af en ny ovnlinie i henholdsvis Glostrup og Høje-Taastrup. Pågældende undersøgelse foreligger som rapport i udkast: “Nyt forbrændingsanlæg. Forudsætningsnotater. Marts 2008”.

I samme forbindelse ønskes en udskrift af Vestforbrændings bestyrelsesreferat, hvor det er besluttet at arbejde med modellen om Høje-Taastrup Miljøpark. I samme forbindelse ønskes oplyst, på hvilket grundlag Høje-Taastrup Kommunes repræsentant i denne bestyrelse har taget stilling – og med hvilket resultat.

De efterspurgte oplysninger eftersendes, når oplysningerne er modtaget fra Vestforbrænding.

Der spørges til en konkret tidsplan for politisk stillingtagen – herunder også en orientering af Byrådet – i sagen? (Til spørgsmålet er knyttet en række supplerende bemærkninger, som er søgt indarbejdet i besvarelsen).
I samarbejde med Vestforbrænding har administrationen tilkendegivet, at Byrådet skal orienteres hurtigst muligt. Pt. arbejdes på, at orienteringen gennemføres i februar. Med henblik på at gøre denne orientering så velkvalificeret som muligt, har administrationen i december afholdt møde med Vestforbrænding. Navnlig søges mange af de lokale spørgsmål, som f.eks. trafikforhold, arealbehov, mulig lokalisering m.m. belyst bedre. Herunder er Vestforbrænding samtidig blevet oplyst om det aktuelle plangrundlag, hvilket nyt plangrundlag, der i givet fald skal udarbejdes m.m. Der er på ingen måde påbegyndt en egentlig sagsbehandling, idet dette afventer en beslutning fra Byrådet. Til orienteringsmødet forventes også forelagt en konkret tidsplan for det videre forløb i sagen.


Besvaret af:
Orla Johannsen
Dato:
13-01-2009


Det er tydeligt, at der er brugt mange kræfter i en stor del af hovedstadsområdet for at danne et grundlag for at undgå yderligere udbygning andre steder end i Høje-Taastrup; det er så en skam, at hverken administration eller for den sags skyld politikere med borgmesteren i spidsen har søgt at præge denne opklarende planlægning…..

Helt forbavsende er det, at referater fra Vestforbrændings bestyrelsesmøder med de konkrete beslutninger lige pludselig ikke er til stede i Høje-Taastrup!

Vi er dog med i selskabet og har endda et bestyrelsesmedlem samt 3 repræsentanter i øvrigt, ligesom der vel også samarbejdes på administrativt plan….

På baggrund af de summariske svar i forbindelse med spørgsmål 3, vil der nu blive stillet yderligere spørgsmål om hvilke planmæssige elementer fra den øvrige hovedstad – som jo skal levere det meste af affaldet til Høje-Taastrup – der har indgået på det afholdte mødes dagsorden i december 08 med Vestforbrænding.

De efterfølgende spørgsmål fra den 29.december, som fremgår her, giver ikke særligt mange svar – ej heller på den tidsmæssige planlægning, som måtte være naturligt for en beslutningsproces i byrådet såvel praktisk som ikke mindst ud fra en demokratisk synsvinkel. – læs selv og bedøm; også her vil der fremkomme supplerende spørgsmål lynhurtigt!

Ikke mindst de nye oplysninger om Vejdirektoratets såkaldte planer om etablering af vestvendte ramper bør kunne uddybes – og ikke mindst konkretiseres: Er der sat staslige mønter af til etablering af disse anlæg – eller er det fortsat noget, der ligger på et tegnebræt uden realiteter?

De seneste oplysninger i offentligheden om Vejdirektoratets manglende midler til allerede planlagte vejanlæg overalt i landet lover jo ikke godt.

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2246915

Spørgsmål fra:
Svend-Erik Hermansen
Dato:
29-12-2008


Spørgsmål:
Planerne om placering af Miljøcenter og nyt forbrændingsanlæg ved VEGA – genbrugsanlægget på Lervangen i Høje-Taastrup

Der er tidligere udbedt et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne om placering af et såkaldt Miljøcenter incl. affaldsforbrændingsanlæg, forgasning og energidistribution på Lervangen ud fra, at der i den forbindelse blev givet en orientering om Vestforbrændings overvejelser i forbindelse med behovet for at skaffe mere forbrændingskapacitet i hovedstadsområdet.
I disse overvejelser er der peget på at bygge helt ny forbrændingskapacitet i det område på Lervangen, hvor der i dag er et uudnyttet anlæg. Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at arbejde videre med en model med arbejdstitlen


Høje Taastrup Miljøpark.
Da mødet (angiveligt for Høje Taastrup Kommune?) endvidere havde karakter af rundvisning og orientering, er der efter det oplyste ikke noget egentligt referat fra mødet, men alle udvalgsmedlemmer fik et sæt af de plancher, der blev benyttet i forbindelse med orienteringen udleveret af Vestforbrænding.


Disse plancher dateret 29.09.08 er tilgængelige for hele byrådet fra 23.dec. 08.
Heraf fremgår bl.a. generelle oplysninger om tung trafik, affaldsforbrænding, energidistribution (el og varme) og forgasning m.v.
Der savnes totalt set en opgørelse af forudsatte mængder; f.eks. hvor stort et affaldsforbrændingsanlæg, der er planlagt ud fra Vestforbrændings foreløbige overvejelser.


Derfor er spørgsmålene nu:

1. Hvor stort et affaldsforbrændingsanlæg planlægges i den konkrete situation – hvor mange tons affald forudsættes tilført og afbrændt årligt?

2. Skal der tilføres affald til genbrug ud over det i dag værende?

3. Hvilke størrelser er planlagt ud fra formuleringerne om tung trafik?

4. Er der andre størrelsesmæssige oplysninger fra mødet den 10.september 2008, som ej heller fremgår af planchematerialet?

Svar:
Hvor stort et affaldsforbrændingsanlæg planlægges i den konkrete situation – hvor mange tons affald forudsættes tilført og afbrændt årligt?

Vestforbrænding planlægger at bygge en ny ovnlinie, der kan forbrænde max. ca. 28 ton/time


svarende til ca. 215.000 ton/år.

Skal der tilføres affald til genbrug ud over det i dag værende?
Det er primært forbrændingskapaciteten, der skal udvides og eventuelt placeres i Høje-Taastrup kommune. I hvilket omfang andre genanvendelige fraktioner som f.eks. papir, pap, glas m.m. også skal indgå som en del af anlægget, er der ikke taget stilling til. Fastlæggelsen af det samlede koncept vil i høj grad være en del af forhandlingen mellem Byrådet og Vestforbrænding. Det er dog forudsat, at den eksisterende genbrugsplads skal fortsætte i området.


Hvilke størrelser er planlagt ud fra formuleringerne om tung trafik?
Spørgsmålet er tolket således, at der spørges til trafikintensiteten for lastbiler ved etablering af ny forbrændingskapacitet. Pt. foreligger ikke egentlige beregninger over trafikintensiteten, men der påregnes tilkørsel af 150 – 200 lastbiler pr. dag. Dertil skal lægges lastbiler, der har genbrugspladsen som mål. Ud fra de eksisterende vejanlæg, vil den pågældende lastbiltrafik skulle køre ad Bondehøjvej. Imidlertid foreligger der mulighed for, at vejføringen kan ændres, således at lastbiltrafikken tilkøres anlægget primært fra Holbækmotorvejen.


Vejdirektoratet har planlagt etablering af vestvendte ramper fra Hveen Boulevard/Sengeløsevej.

I forbindelse hermed indgår etablering af et såkaldt vejsideanlæg (rasteplads m.m.) beliggende ca. midtvejs mellem den vestvendte rampe og Bondehøjvej. Vejsideanlægget etableres som etenkeltanlæg” nord for Holbækmotorvejen. Tilkørslen til vejsideanlægget vil fra Københavnsiden ske umiddelbart efter de vestvendte ramper. Fra Roskildesiden vil tilkørsel ske umiddelbart efter Bondehøjvej, hvor tilkørslen sløjfes under motorvejen i en underføring. Underføring bliver dobbeltsporet, således at trafik fra Roskildesiden kan køre tilbage til motorvejen og fortsætte mod Københavnsiden. Vejanlæg til eventuelt nyt forbrændingsanlæg bør således søges tilsluttet tilog frakørslerne for sideanlægget.

Er der andre størrelsesmæssige oplysninger fra mødet den 10. september 2008, som ej heller fremgår af plancematerialet?
I spørgsmålet refereres til Plan- og Miljøudvalgets møde hos Vestforbrænding, hvor projektet blev præsenteret. Fra mødet foreligger ikke andre størrelsesmæssige oplysninger. Tilknyttet projektet foreligger dog mange størrelsesmæssige oplysninger = beregninger/tal. Det foreslås, at besvarelsen af spørgsmålet indgår i projektets præsentation for Byrådet, hvor en række nøgletal kan sammenfattes.


Besvaret af:
Orla Johannsen
Dato:
13-01-2009


Nu vil der blive stillet yderligere spørgsmål i sagen, herunder om hele hovedstadsområdets planlægning af affaldsforbrændingsanlæg har indgået.

Måske kunne spørgsmålet om påvirkningen af erhvervsliv og borgere m.fl. for at lade meget mere affald gå til genbrug frem for til forbrænding også blive stillet………

Samtidig vil der på Facebook blive taget initiativ til oprettelse af en gruppe, der kan samle protester mod et affaldsforbrændingsanlæg på 215.000 tons årligt i Høje-Taastrup.


 


 

En bæredygtig vej gennem Høje-Taastrup Miljøpark / Affaldsforbrændingsanlæg….?


– af Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem i Høje-Taastrup kommune

Vestforbrænding (www.vestfor.dk), der behandler affald fra hele hovedstadsområdet, har igennem længere tid arbejdet med planer om udvidelse af forbrændingskapaciteten på selskabets areal i Høje-Taastrup – på grunden, hvor VEGA-anlæget i sin tid producerede varme og genbrug m.v. for de 3 daværende ejerkommuner, Albertslund, Vallensbæk og Høje-Taastrup bl.a. gennem forbrænding af ca. 50.000 tons affald pr. år.
VEGA (find materiale via Google) og Vestforbrænding fusionerede i 2003.

Hvornår nøjagtig Vestforbrænding har besluttet sig for at udarbejde planer på området i Høje-Taastrup står lidt hen i det uvisse, men af et materiale dateret 29.sept. 08 – og på anfordring udleveret bl.a. til undertegnede – fremgår det, at “Historien” starter den 22.marts 2006.
Uanset dette kan det konstateres, at byrådet i Høje-Taastrup (www.htk.dk) som planmyndighed og med borgere og erhvervsliv som brugere af det nuværende genbrugsanlæg ikke er orienteret på officiel vis af Vestforbrændings ledelse.
Det kan af demokratiske årsager forekomme besynderligt, men oplysningerne på disse hjemmesider vil nu følge sagen til dørs, således, at der hurtigst muligt kan komme en demokratisk proces i gang.

En stillingtagen til opførelse af et nyt og måske større affaldsforbrændingsanlæg kræver efter min klare opfattelse en debat om det fornuftige heri – ligesom en debat også må og skal kunne forbedre beslutningsgrundlaget til sin tid hos såvel den politiske bestyrelse i Vestforbrænding som ikke mindst i byrådet i Høje-Taastrup.
Efterfølgende vil der her på disse sider være et uddrag af et materiale, der er præsenteret for særligt udvalget byrådsmedlemmer fra Høje-Taastrup kommunes Tekniske Udvalg samt Plan – og Miljøudvalg ved et arrangement den 10.september 2008 på Vestforbrænding.

Materialet og ikke mindst tavsheden omkring hele planlægningen har affødt en del spørgsmål til Høje-Taastrup kommune fra mig – og dette materiale optrykkes i fuldt omfang. Hermed fremgår det desværre også endog meget tydeligt, at bl.a. borgmester, formanden for Teknisk Udvalg og det byrådsudpegede medlem i Vestforbrændings bestyrelse ikke har taget oplysningsforpligtigelserne overfor et samlet byråd særligt alvorlige……

Når der i øvrigt er nyt vil der ske opfølgning og uddybning på disse sider.
Se altid seneste dato for ajourføring.
Når der er mere viden om hele projektet er der planer om at oprette en særlig tilknyttet gruppe på Facebook.
Er der spørgsmål eller særlige ønsker om uddybninger af specielle og konkrete problemstillinger kan de stilles til mig på svenderikhe@htk.dk


 

De første spørgsmål følger her sammen med svarene – se også plancherne….!
Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2232505
Spørgsmål fra:

Svend-Erik Hermansen
Dato:
14-12-2008

Spørgsmål:
Planerne om placering af Miljøcenter ved VEGA – genbrugsanlægget på Lervangen i Høje-Taastrup

1.
Der udbedes et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg og Vestforbrænding tidligere på året om planerne om placering af et såkaldt Miljøcenter incl. forbrændingsanlæg på Lervangen.

2.
I samme forbindelse ønskes oplyst hvilke øvrige kontakter med hvilket indhold (borgmester, udvalgsformand, forvaltning m.fl.), der har været i denne sag om disse emner med Vestforbrænding og myndigheder m.fl.

3.
Sluttelig ønskes oplysninger om tidsplan for forelæggelse af sagen for byrådet.

Svar:
1.
Den 10. september 2008 var Teknisk udvalg (og Plan- og Miljøudvalget) inviteret til Vestforbrænding, med henblik på dels en fremvisning af virksomheden, og dels en orientering omVestforbrændings overvejelser i forbindelse med behovet for at skaffe mere forbrændingskapacitet.
I disse overvejelser er der, blandt flere muligheder, peget på at bygge helt ny forbrændingskapacitet i det område på Lervangen, hvor der i dag er et uudnyttet anlæg.Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at arbejde videre med den model, med arbejdstitlen Høje Taastrup Miljøpark.

Da mødet havde karakter af rundvisning og orientering er der ikke noget egentlig referat fra mødet, men alle udvalgsmedlemmer fik et sæt af de plancher der blev benyttet i forbindelse med orienteringen udleveret af Vestforbrænding..

2.
Der har undervejs været afholdt en række møder på embedsmandsniveau, særligt for at afklare hvilke planmæssige forhold og andre tekniske forhold m.v. der er gældende for området. Der har endvidere været afholdt et par møder med deltagelse af borgmester og udvalgsformand, hvor Vestforbrændings bestyrelsesformand og direktion har orienteret om Vestforbrændings overvejelser vedrørende placering af øget forbrændings kapacitet, og om planerne for det videre forløb. Også disse møder har haft karakter af orienteringsmøder, og der har på møderne ikke været nogle egentlige forhandlinger.

3.
Det er meget afgørende for Vestforbrænding at Byrådet i Høje Taastrup er velinformeret om processen og planerne, og det er på denne baggrund de har inviteret de relevante udvalg samt afholdt møder med forvaltning og borgmester/udvalgsformand.
Administrativt har det været drøftet med Vestforbrændings direktion at det vil være formålstjenligt med en orientering af det samlede Byråd i første halvår af 2009.
Hvornår der kommer en egentlig sag på Byrådsmødet vil afhænge af hvilket et projekt Vestforbrænding ønsker at gennemfører. Fx er det af betydning om der er behov for en ny lokalplan, køb af yderligere areal m.v. Men det forventes pt. at der i løbet af 2009 vil være brug for politisk stillingtagen i sagen.

Besvaret af:
Jørgen Lerhard
Dato:
17-12-2008

Høje Taastrup Kommune
Onsdag den 10.september 2008

(her følger plancherne)

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2242295
Spørgsmål fra:

Svend-Erik Hermansen
Dato:
22-12-2008

Spørgsmål:
Planerne om placering af Miljøcenter og nyt forbrændingsanlæg ved VEGA – genbrugsanlægget på Lervangen i Høje-Taastrup


1.
Der er tidligere udbedt et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne om placering af et såkaldt Miljøcenter incl.forbrændingsanlæg på Lervangen.
I den forbindelse blev der givet en orientering om Vestforbrændings overvejelser i forbindelse med behovet for at skaffe mere forbrændingskapacitet.

I disse overvejelser er der, blandt flere muligheder, peget på at bygge helt ny forbrændingskapacitet i det område på Lervangen, hvor der i dag er et uudnyttet anlæg. Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at arbejde videre med den model, med arbejdstitlen Høje Taastrup Miljøpark. Da mødet havde karakter af rundvisning og orientering er der efter det oplyste ikke noget egentligt referat fra mødet, men alle udvalgsmedlemmer fik et sæt af de plancher, der blev benyttet i forbindelse med orienteringen udleveret af Vestforbrænding.

Disse plancher ønskes udleveret til hele byrådet – i det mindste til spørgeren.

2.
I samme forbindelse blev der ønsket oplysninger om, hvilke øvrige kontakter med hvilket indhold (borgmester, udvalgsformand, forvaltning m.fl.), der havde været i denne sag om disse emner med Vestforbrænding og myndigheder m.fl.
Hertil er foreløbig oplyst, at der undervejs har været afholdt en række møder på embedsmandsniveau, særligt for at afklare hvilke planmæssige forhold og andre tekniske forhold m.v., der er gældende for området.

Der har endvidere været afholdt et par møder med deltagelse af borgmester og udvalgsformand, hvor Vestforbrændings bestyrelsesformand og direktion har orienteret om Vestforbrændings overvejelser vedrørende placering af øget forbrændingskapacitet, og om planerne for det videre forløb.

Det er oplyst, at også disse møder har haft karakter af orienteringsmøder, og der har på møderne ikke været nogle egentlige forhandlinger (hvorfor der åbenbart ejheller her foreligger referater eller notater?).

På hvilket grundlag har ledelsen på Vestforbrænding taget initiativ til sådanne møder, hvor indholdet målrettet har rettet sig mod en konkret aktivitetsmulighed (nyt forbrændingsanlæg) i Høje-Taastrup?

I samme forbindelse ønskes en udskrift af Vestforbrændings bestyrelsesreferat, hvor det er besluttet at arbejde med modellen om Høje-Taastrup Miljøpark.

I samme forbindelse ønskes oplyst, på hvilket grundlag Høje-Taastrup kommunes repræsentant i denne bestyrelse har taget stilling – og med hvilket resultat.

3.
Der er tidligere ønsket oplysninger om tidsplan for forelæggelse af sagen for byrådet.
Det er nu oplyst, at det er meget afgørende for Vestforbrænding, at Byrådet i Høje Taastrup er velinformeret om processen og planerne, og det er på denne baggrund, de har inviteret de relevante udvalg samt afholdt møder med forvaltning og borgmester/udvalgsformand (uden referater og notater?).

Hvordan er dette synspunkt fremsat: I et brev til Høje-Taastrup kommune, i et referat eller hvordan? Under alle omstændigheder ønskes en kopi af den skriftlige tilkendegivelse på dette synspunkt.
Det er endvidere oplyst, at det administrativt har det været drøftet med Vestforbrændings direktion at det vil være formålstjenligt med en orientering af det samlede Byråd i første halvår af 2009.

Disse oplysninger giver anledning til bekymring eftersom processer omkring projekt, køb af yderligere areal og ikke mindst spørgsmålet om en ny lokalplan allerede er igangsat.

Derfor må jeg gentage spørgsmålet om en konkret tidsplan for politisk stillingtagen – herunder også orientering af byrådet – i sagen.

Svar:
Svar på spørgsmål 1:
Plancherne findes i dok.nr. 2140794
De øvrige spørgsmål besvares efter jul/nytår.

Besvaret af:
Orla Johannsen
Dato:
23-12-2008

Et nyt sæt Spørgsmål fra:
Svend-Erik Hermansen afventer så besvarelse……..

Dato:

29.12.2008
Spørgsmål:
Planerne om placering af Miljøcenter og nyt forbrændingsanlæg ved VEGA – genbrugsanlægget på Lervangen i Høje-Taastrup


Der er tidligere udbedt et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne om placering af et såkaldt Miljøcenter incl. affaldsforbrændingsanlæg, forgasning og energidistribution på Lervangen ud fra, at der i den forbindelse blev givet en orientering om Vestforbrændings overvejelser i forbindelse med behovet for at skaffe mere forbrændingskapacitet i hovedstadsområdet.

I disse overvejelser er der peget på at bygge helt ny forbrændingskapacitet i det område på Lervangen, hvor der i dag er et uudnyttet anlæg. Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at arbejde videre med en model med arbejdstitlen

Høje Taastrup Miljøpark.
Da mødet (angiveligt for Høje Taastrup Kommune?) endvidere havde karakter af rundvisning og orientering, er der efter det oplyste ikke noget egentligt referat fra mødet, men alle udvalgsmedlemmer fik et sæt af de plancher, der blev benyttet i forbindelse med orienteringen udleveret af Vestforbrænding.

Disse plancher dateret 29.09.08 er tilgængelige for hele byrådet fra 23.dec. 08.
Heraf fremgår bl.a. generelle oplysninger om tung trafik, affaldsforbrænding, energidistribution (el og varme) og forgasning m.v.
Der savnes totalt set en opgørelse af forudsatte mængder; f.eks. hvor stort et affaldsforbrændingsanlæg, der er planlagt ud fra Vestforbrændings foreløbige overvejelser.


Derfor er spørgsmålene nu:
1. Hvor stort et affaldsforbrændingsanlæg planlægges i den konkrete situation – hvor mange tons affald forudsættes tilført og afbrændt årligt?


2. Skal der tilføres affald til genbrug ud over det i dag værende?

3. Hvilke størrelser er planlagt ud fra formuleringerne om tung trafik?

4. Er der andre størrelsesmæssige oplysninger fra mødet den 10.september 2008, som ej heller fremgår af planchematerialet?

Svarene vil blive indsat hurtigst muligt efter modtagelsen.

Samtidig forberedes en del flere spørgsmål også ud fra den samlede forbrændingskapacitet i Hovedstadsområdet, hvor KARA i Roskilde er i gang med en udbygning fra 250.000 tons til 350.000 tons


 

En lang kamp er endt med sejr!af Svend-Erik Hermansen, næstformand i A-gruppen


Der skal skabes sikre veje omkring CITY 2 – såvel i forhold til stiadgangene fra Torstorp som for trafikken i øvrigt til og fra City 2, ligesom de lukkede indkørsler skal åbnes.


Det er – og har hele tiden været – Socialdemokraternes holdning.


Håndteringen af sagen fra borgmesterens og formanden for Teknisk Udvalgs side har været særdeles kritisabel bl.a. gennem pressehåndteringen, hvor d`herrer orienterede den lokale del af verdenspressen – før man havde udarbejdet og udsendt en sagsfremstilling til byrådets øvrige 19 medlemmer om sagen i oktober 2009!


Socialdemokraternes grundholdninger om behovet for trafikomlægninger og vore synspunkter har været endog meget kraftigt kritiseret fra flere sider i byrådet.


Vore krav i oktober 2009 blev gentaget:

  • At der skal skabes sikre veje omkring CITY 2
  • At målet er at få reduceret uheldene i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustafs Gade, hvorfor der etableres fodgængerovergang og opsættes lysregulering her
  • At stiadgangene fra/til Torstorp sikres og der anlægges cykel- og gangsti fra Nørreby, Torstorp
  • At kommunen kræver de to tidligere indkørsler fra h.h.v. Blekinge og Skåne Boulevarder genåbnet straksLige pludselig – kun 4 uger før kommunevalget – fulgte et samlet byråd omsider vore holdninger og forslag: TAK for det!

Indkørsel til CITY 2 åbnes – var meddelelsen fra Høje-Taastrup Kommune i starten af maj 2010……


Indkørslerne til CITY 2 fra Skåne og Blekinge Boulevarder blev lukket tilbage i 2007 som et led i første etape af projektet: sammenlægning af vejbanerne. Dengang var forventningen, at man umiddelbart efter i samarbejde med CITY 2 ville kunne fortsætte med næste etape.

Af mange årsager (herunder krisen) har der ikke siden været synlig fremdrift i det overordnede projekt, og borgerne var derfor henvist til at tage en tilsyneladende ulogisk omvej. Det gav anledning til utilfredshed og førte til, at byrådet i efteråret besluttede at genåbne de to indkørsler. Det er nu ved at ske.

Indkørslen fra Skåne Boulevard blev genåbnet i slutningen af 2009, og om ca. 14 dage kommer turen til indkørslen fra Blekinge Boulevard.


Man kan selvfølgelig ikke forlange, at borgmesteren og hans venner åbent erkender, at man tog fejl igennem lang tid omkring CITY 2, men en lidt stille ydmyghed havde måske været på sin plads overfor Socialdemokraterne ved afslutningen af denne sag, som en protestgruppe på Facebook intensivt har fulgt igennem tiden – klik ind på: Protestgruppen mod den forbandede ombygning til City2’s parkeringsplads; følg hele forløbet med forslag, holdninger, protester og en masse god støtte netop her!

Det sidste ord er nu nok ikke sagt i denne sag, men det er på sin plads her at takke de mange støtter på Facebook med Per Laukamp i spidsen for deres indsats.

Nu venter vi blot på åbningen af den sidste indkørsel og på igangsætningen af lysanlægget og stiforløbenes færdiggørelse til og fra Torstorp Nørreby.Læs om hele forløbet på www.svend-erik.nu