VEKS forhandler med DONG om køb af kraftvarmeværk i Køge

80Høje-Taastrup Kommune er med i VEKS med 14 % – og har 3 af de 22 (kommende) bestyrelsespladser her. Svend-Erik Hermansen er en af de tre lokale repræsentanter, og han udtrykker også stor tilfredshed med den nye udvikling, hvor vi får brugt varmt vand på en mere fornuftig måde. Overskudsvarme fra Avedøreværkerne og fra forbrændingsanlæggene har nu i mange år udgjort den fornuftige forsyningsmåde på store dele af den københavnske vestegn og dermed også her i Høje-Taastrup, fremhæver han.

DONG Energy har besluttet, at decentrale kraftvarmeværker ikke længere er blandt selskabets kerneområder. Derfor har VEKS indledt konkrete forhandlinger med DONG Energy med henblik på, at købe DONG Energy’s biomassefyrede kraftvarmeværk i Køge. Værket leverer i dag el til elnettet og procesdamp til Junckers Industrier. Der er dog et stort overskud af varme, som i dag ikke udnyttes men i stedet ledes direkte ud i Køge Bugt.

Denne varme fra kraftvarmeværket kan nyttiggøres i et nyt fjernvarmeforsyningssystem i Køge By, det vil alene sikre en reduktion af CO2-udledningen i Køge Kommune med 40.000 tons årligt.

Miljøet vinder
Flere forhold ligger bag VEKS’ beslutning om at forhandle om køb af kraftvarmeværket. Formand for VEKS Finn Aaberg siger: Realiseringen af fjernvarmeprojektet i Køge vil give en så stor reduktion i udledningen af CO2, at vi ikke kan lade det stå og falde med om DONG Energy fortsat ønsker at eje og drive kraftvarmeværket. VEKS’ bestyrelse har tidligere besluttet at gå aktivt ind i konvertering af naturgasområder til fjernvarme med det mål at reducere den samlede udledning af CO2 helt i overensstemmelse med den danske klima- og energipolitik.

Der er såvel fornuftig samfundsøkonomi som selskabs- og brugerøkonomi i at indføre fjern- varme i Køge. Det viser både udbygningsplanen samt det efterfølgende projektforslag, der
netop er afleveret til myndighedsbehandling i Køge Kommune. Efterfølgende har VEKS fået udarbejdet en Due Diligence rapport – en teknisk, juridisk og regnskabsmæssig analyse – der
bekræfter rationalet i at indgå i konkrete forhandlinger.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune, Erling Larsen (A), er glad for udmeldingen om, at VEKS går ind i forhandlinger med DONG om et muligt køb af kraftvarmeværket i Køge: For Køge Kommune er det af stor betydning, at få reduceret udledningen af CO2, og når DONG nu har besluttet, at selskabet ikke er interesseret i fortsat at drive kraftvarmeværket, er det meget positivt, at VEKS kommer på banen og dermed er med til at understøtte planerne for konvertering fra naturgas til fjernvarme i Køge, så vi også kan nå kommunens mål på klimaområdet.

I forventning om, at forhandlingerne med DONG Energy fører til et positivt resultatet, har Køge Kommune anmodet om at blive optaget som ny interessent i VEKS, og processen er igangsat.

Reklamer

Energistyrelsens afslag betyder ikke noget…..!

af Svend-Erik Hermansen, Socialdemokraterne
Høje-Taastrup Kommune, som på Vestforbrændings vegne søgte om tilladelse til opførelse af et affaldsforbrændingsanlæg, fik i juli afslag fra Energistyrelsen, som bl.a. nævner “at Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke indenfor en kortere årrække (5 – 8 år) er behov for en generel forøgelse af affaldsforbrændingskapaciteten.”
 
Så skulle man tro, at henholdsvis Høje-Taastrup Kommune og Vestforbrænding tog denne klare afgørelse til efterretning, men det gør man absolut ikke!
I stedet fremhæver Vestforbrænding, at “afslaget ikke får indflydelse på det videre arbejde med Høje-Taastrup Miljøpark” med bl.a. det kommende biogasanlæg og affaldsforbrændingsanlæg.

Vestforbrænding fortsætter uagtet Energistyrelsens klare afslag projektet i Høje-Taastrup.

Den lokale repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse, borgmesteren, vil ikke have sagen behandlet i byrådet i Høje-Taastrup, men har alene følt sig tvunget til – efter krav fra Socialdemokraterne – at sætte sagen på som såkaldt Meddelelsessag på Plan – og Miljøudvalgets ordinære møde den 17.august.
Dette mønster har vi desværre set nu igennem lang tid såvel med denne sag som med andre sager, at de stille og roligt unddrages demokratisk behandling ved at nægte dem udsat for såvel konkret udvalgsbehandling og efterfølgende nægtelse af overførsel af sagerne til byrådsbehandling.

Meddelelsessager er emner, hvor administrationen – ofte mundtligt – orienterer om forskellige forhold indenfor udvalgets område.
Der kan derfor ikke finde nogen formel sagsbehandling sted og dermed kan der heller ikke stemmes og heller ikke træffes afgørelser.
Det gør så, at flere og flere egentlige beslutningssager kan fremlægges uden demokratisk behandling, som det nu er sket i Miljøparksagen gennem længere tid.
 
Uagtet disse formelle forhindringer forsøgte vi på Plan – og Miljøudvalgets møde at få en drøftelse af sagen, men desværre helt forgæves.
Denne arbejdsform er desværre tiltaget efter, at det nye flertalsstyre fik magten i denne byrådsperiode.
Jeg fremførte, at afslaget til kommunen da burde behandles i byrådet – også ud fra Vestforbrændings nægtelse af at følge Energistyrelsens afslag; kommunen var trods alt dem, der efter en byrådsafstemning 22.juni 2009 selvstændigt fremsendte kapacitetsansøgningen til Miljøstyrelsen med henblik på godkendelse af affaldsgrundlaget for nyt forbrændingsanlæg.
Formandens udsagn på udvalgsmødet var: “Høje-Taastrup Kommune behandler ikke afslaget på ansøgning om godkendelse af et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup Kommune” – og her sluttede drøftelserne så!

Man kan være stærkt i tvivl om motiverne til denne knægtelse af demokrati og tilsidesættelse af minimum af formalia i en af de meget store sager i denne byrådsperiode med mange konsekvenser for borgere i denne kommune.
 
Find Energistyrelsens afslag og Miljøstyrelsens vurdering samt notat fra Vestforbrænding påwww.svend-erik.nu/274.html.

Hvor er det synd…!

Borgmester Michael Ziegler føler sig i Dagbladets lørdagsudgave udsat for personlig forfølgelse ud fra en omtale af afslaget til Vestforbrænding til det planlagte affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.
 
Jeg kunne aldrig finde på at angribe Michael Ziegler personligt, men jeg tillader mig en kritik af borgmesterens måde at arbejde på, når det er nødvendigt – og det er der desværre en alvorlig baggrund for her.

Offentligheden fik først kendskab til denne afgørelse af stor betydning for borgerne i Høje-Taastrup gennem oplysninger fra et socialdemokratisk folketingsmedlem, der blev opmærksom på sagens status – og jeg er kritisk overfor, at jeg ikke kan regne med at få nødvendige oplysninger fra kommunen, men skal basere mig på lidt tilfældige meldinger andetsteds fra.

At der så åbenbart er en anden grund til borgmesterens angreb finder man ud af ved gennemlæsning af udvalgssagerne her i weekenden:
Man skulle tro, at Vestforbrænding tog afgørelsen til efterretning, men det gør man absolut ikke!
I stedet fremhæver Vestforbrænding, at “afslaget ikke får indflydelse på det videre arbejde med Høje-Taastrup Miljøpark” (det er den officielle betegnelse for bl.a. det kommende biogasanlæg og affaldsforbrændingsanlægget).
Vestforbrænding fortsætter uagtet Energistyrelsens klare afslag dermed projektet i Høje-Taastrup.

Det understreges også af, at den lokale repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse, borgmesteren, ikke vil have sagen behandlet i byrådet i Høje-Taastrup, men alene har sat sagen på som såkaldt Meddelelsessag på Plan – og Miljøudvalgets ordinære møde tirsdag den 17.august.
Dette mønster har vi desværre set nu igennem lang tid såvel med denne sag som med andre sager, at de stille og roligt unddrages demokratisk behandling ved at nægte dem udsat for såvel konkret udvalgsbehandling og efterfølgende nægtelse af overførsel af sagerne til byrådsbehandling.
 
Uagtet disse dybt udemokratiske forhindringer vil også denne sag fortsat blive fulgt tæt såvel i byrådet som i øvrigt i offentligheden – find meget mere om selve sagen og om forhindringerne i de seneste år på www.svend-erik.nu (incl. aktuelt notat fra Vestforbrænding) og på Facebooksiden: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!

Svend-Erik Hermansen
Socialdemokraterne 

Så foreligger omsider Energistyrelsens afslag!

Høje-Taastrup Kommune, som på Vestforbrændings vegne søgte om opførelse af et affaldsforbrændingsanlæg i størrelsesordenen knap 300.000 tons, har nu fra Energistyrelsen modtaget afslag, som bl.a. nævner ”at Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke indenfor en kortere årrække (5 – 8 år) er behov for en generel forøgelse af affaldsforbrændingskapaciteten.”

Samtidig understreges det, at Vestforbrænding kan renovere indenfor godkendt kapacitet.
Find Energistyrelsens afslag og Miljøstyrelsens vurdering her.
Så skulle man tro, at Vestforbrænding tog denne klare afgørelse til efterretning, men det gør man absolut ikke!
I stedet fremhæver Vestforbrænding, at ”afslaget ikke får indflydelse på det videre arbejde med Høje-Taastrup Miljøpark” (det er den officielle betegnelse for bl.a. det kommende biogasanlæg og affaldsforbrændingsanlægget).
Vestforbrænding fortsætter uagtet Energistyrelsens klare afslag dermed projektet i Høje-Taastrup.
Find notat om denne sag fra Vestforbrænding her.
Man må gå ud fra, at en så tydelig disrespekt for den konkrete afgørelse fra Energistyrelsen er konfirmeret af Vestforbrændings bestyrelse – lidt skræmmende med denne demokratiopfattelse, men vel egentlig meget betegnende for måden at arbejde på.
Det understreges også af den lokale repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse, borgmesteren, som ikke vil have sagen behandlet i byrådet i Høje-Taastrup, men alene har sat sagen på som såkaldt Meddelelsessag på Plan – og Miljøudvalgets ordinære møde tirsdag den 17.august.
Dette mønster har vi desværre set nu igennem lang tid såvel med denne sag som med andre sager, at de stille og roligt unddrages demokratisk behandling ved at nægte dem udsat for såvel konkret udvalgsbehandling og efterfølgende nægtelse af overførsel af sagerne til byrådsbehandling.
Meddelelsessager er emner, hvor administrationen – ofte mundtligt – orienterer om forskellige forhold indenfor udvalgets område.
Der kan derfor ikke finde nogen formel sagsbehandling sted og dermed kan der heller ikke stemmes og heller ikke træffes afgørelser.
Det gør så, at flere og flere egentlige beslutninger kan fremlægges uden demokratisk behandling, som det nu er sket i Miljøparksagen gennem længere tid.
Denne arbejdsform er desværre tiltaget efter, at det nye flertalsstyre fik magten i denne byrådsperiode.

Uagtet disse dybt udemokratiske forhindringer vil også denne sag blive fulgt tæt såvel i byrådet som i øvrigt i offentligheden – find meget mere om selve sagen og om forhindringerne i de seneste år på www.svend-erik.nu og på Facebooksiden Nej tak!

Vestforbrænding får nej til at udvide

Vestforbrænding får nej til at udvide

Afslaget har nu fået Socialdemokraternes Svend-Erik Hermansen til at kræve sagen på de politiske udvalgsmøder i august måned, så politikerne kan få en orientering om, hvad det kommer til at betyde for planerne om Høje-Taastrup Miljøpark.

Milliard-udbygninger af forbrændingsanlæg er stoppet

Milliard-udbygninger af forbrændingsanlæg er stoppet

Så er der omsider håb forude, men typisk for borgmesterens måde at opføre sig magtfuldt på, har byrådet ikke fået noget at vide om denne udvikling – selvom borgmesteren er Høje-Taastrup Kommunes repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse…..

Byggeri af et 290.000 tons affaldsforbrændingsanlæg


Et punkt på dagsordenen på Vestforbrændings ordinære generalforsamling den 10.juni 2010 omhandlede det byggeri af et 290.000 tons affaldsforbrændingsanlæg (og nu også et biogasanlæg) i Høje-Taastrup, som Socialdemokraterne gang på gang har krævet behandlet i byrådet uden resultater, da den konservative borgmester (og nu også bestyrelsesmedlem i Vestforbrænding) ikke ønsker sagen behandlet ud fra det lokale demokrati, men alene ud fra et ønske fra andre kommuner i hovedstadsområdet om belastning af borgerne her i kommunen.

Det drejer sig også rent teknisk om det såkaldte investeringsbudget, hvor der fortsættes med det værende arbejde med at etablere et måske helt unødvendigt nyt affaldsforbrændingsanlæg og biomasseanlæg i Høje-Taastrup.

Læs Vestforbrændings strategi 2015 Her
Bestyrelsens beretning for 2009 aflagt af formanden, borgmester Ove E. Dalsgaard, Ballerup Kommune på Vestforbrændings generalforsamling onsdag, den 10. juni 2010

Socialdemokraterne i Høje-Taastrup byråd har gennem det seneste år stillet spørgsmål til disse planer – og det gør vi fortsat, da der ikke er svaret på vore spørgsmål og indvendinger.

Hvorfor kan affald ikke medforbrændes på kulkraftværkerne i Danmark – uanset hvad DONG måtte mene….?

Hvor er dokumentationen for behovet for byggeri af anlægget bl.a. ud fra mulighederne for såkaldt medforbrænding af affald – udover biomasse – på f.eks. kulkraftværket i Avedøre.

Derudover har væsentlige spørgsmål været, om kommunen ønsker et anlæg, der giver store trafikale problemer og om det realistiske behov for denne store udbygning af forbrændingskapaciteten i hovedstadsområdet.

Disse synspunkter er baggrunden for, at vi fortsat ønsker en stillingtagen til byggeri og også til en mulig placering, hvis et flertal insisterer på at bygge et måske unødvendigt anlæg, som det er forelagt i investeringsbudgettet ud fra side 14 i 2011 – rammebudgetforslaget – samt ikke mindst omtalt i formandens beretning; se især side 2 – 3.

Om ikke andet viser beretningen, at bestyrelsen på et meget tidligt tidspunkt – som hævdet af Socialdemokraterne – allerede har taget beslutning om placeringen i Høje-Taastrup.

Nu hedder det også ligefrem et “Europæisk Fyrtårn” – flottere ordvalg skal man lede længe efter….

Et lille lyspunkt er, at det i beretningen understreges, at ikke alene placeringen midt i Høje-Taastrup udenfor motorvejsadgangene nu er i spil, men også andre placeringer forhåbentlig i nærheden af Holbækmotorvejen.
“Høje-Taastrup Kommune har i hele forløbet været meget positivt indstillet” hedder det; det må da vistnok alene være et politisk flertal, der her hentydes til – og da slet ikke beslutningstagere i byrådet, eftersom vi ikke her har haft mulighed for at tage stilling til projektet!

Hvad mon det næste bliver her efter sommerferien!?