Socialdemokraterne er fortsat imod fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital!

Socialdemokraterne er fortsat imod fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital!

385

Udvalgsbehandlingen af sag nr. 5 i Ældre – og Sundhedsudvalget den 14.april blev en lidt underlig oplevelse med klar usikkerhed om byrådets holdning til forslaget om at fjerne de medicinske senge fra Glostrup Hospital til Amager Hospital – og måske Hvidovre Hospital.

På trods af en enig vedtagelse på byrådsmødet den 17.marts om at protestere mod den påtænkte flytning, var der nu en anden holdning fra de Konservative i udvalget.

Socialdemokraterne stillede forslag om at sige meget klart fra overfor planerne fra Direktionen på Hvidovre Hospital om flytning fra Glostrup Hospital af de medicinske sengeafsnit – derfor var dette forslag til høringssvar fra administrationen ikke nok for os. Læs hele artiklen Tryk Her

Reklamer

Birkehøj Plejecenter – velkommen til! – Af Svend-Erik Hermansen

344

Når man ser tilbage på den politiske indsats, kan det en gang imellem være gavnligt at kigge lidt på, hvad det egentlig er, der driver politikerne i indsatsen for at gøre tingene så godt som muligt ud fra respektive valgprogrammer, som er udformet af og vedtaget af medlemmerne.

Birkehøj har været meget længe undervejs – ansvaret for dette kan nok deles af et samlet byråd….

Socialdemokraternes rolle i sagen er interessant at se på – også ud fra den meget store indsats, som vi skal øve, når vi er i mindretal.

Brugen af hjemmesider og Facebook samt mødevirksomhed i stort omfang og læserindlæg i den lokale del af verdenspressen har været en væsentlig del af Socialdemokraternes indsats.

Læs hele artiklen Tryk Her

Vestforbrænding får nej til at udvide

Vestforbrænding får nej til at udvide

Afslaget har nu fået Socialdemokraternes Svend-Erik Hermansen til at kræve sagen på de politiske udvalgsmøder i august måned, så politikerne kan få en orientering om, hvad det kommer til at betyde for planerne om Høje-Taastrup Miljøpark.

Milliard-udbygninger af forbrændingsanlæg er stoppet

Milliard-udbygninger af forbrændingsanlæg er stoppet

Så er der omsider håb forude, men typisk for borgmesterens måde at opføre sig magtfuldt på, har byrådet ikke fået noget at vide om denne udvikling – selvom borgmesteren er Høje-Taastrup Kommunes repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse…..

Byggeri af et 290.000 tons affaldsforbrændingsanlæg


Et punkt på dagsordenen på Vestforbrændings ordinære generalforsamling den 10.juni 2010 omhandlede det byggeri af et 290.000 tons affaldsforbrændingsanlæg (og nu også et biogasanlæg) i Høje-Taastrup, som Socialdemokraterne gang på gang har krævet behandlet i byrådet uden resultater, da den konservative borgmester (og nu også bestyrelsesmedlem i Vestforbrænding) ikke ønsker sagen behandlet ud fra det lokale demokrati, men alene ud fra et ønske fra andre kommuner i hovedstadsområdet om belastning af borgerne her i kommunen.

Det drejer sig også rent teknisk om det såkaldte investeringsbudget, hvor der fortsættes med det værende arbejde med at etablere et måske helt unødvendigt nyt affaldsforbrændingsanlæg og biomasseanlæg i Høje-Taastrup.

Læs Vestforbrændings strategi 2015 Her
Bestyrelsens beretning for 2009 aflagt af formanden, borgmester Ove E. Dalsgaard, Ballerup Kommune på Vestforbrændings generalforsamling onsdag, den 10. juni 2010

Socialdemokraterne i Høje-Taastrup byråd har gennem det seneste år stillet spørgsmål til disse planer – og det gør vi fortsat, da der ikke er svaret på vore spørgsmål og indvendinger.

Hvorfor kan affald ikke medforbrændes på kulkraftværkerne i Danmark – uanset hvad DONG måtte mene….?

Hvor er dokumentationen for behovet for byggeri af anlægget bl.a. ud fra mulighederne for såkaldt medforbrænding af affald – udover biomasse – på f.eks. kulkraftværket i Avedøre.

Derudover har væsentlige spørgsmål været, om kommunen ønsker et anlæg, der giver store trafikale problemer og om det realistiske behov for denne store udbygning af forbrændingskapaciteten i hovedstadsområdet.

Disse synspunkter er baggrunden for, at vi fortsat ønsker en stillingtagen til byggeri og også til en mulig placering, hvis et flertal insisterer på at bygge et måske unødvendigt anlæg, som det er forelagt i investeringsbudgettet ud fra side 14 i 2011 – rammebudgetforslaget – samt ikke mindst omtalt i formandens beretning; se især side 2 – 3.

Om ikke andet viser beretningen, at bestyrelsen på et meget tidligt tidspunkt – som hævdet af Socialdemokraterne – allerede har taget beslutning om placeringen i Høje-Taastrup.

Nu hedder det også ligefrem et “Europæisk Fyrtårn” – flottere ordvalg skal man lede længe efter….

Et lille lyspunkt er, at det i beretningen understreges, at ikke alene placeringen midt i Høje-Taastrup udenfor motorvejsadgangene nu er i spil, men også andre placeringer forhåbentlig i nærheden af Holbækmotorvejen.
“Høje-Taastrup Kommune har i hele forløbet været meget positivt indstillet” hedder det; det må da vistnok alene være et politisk flertal, der her hentydes til – og da slet ikke beslutningstagere i byrådet, eftersom vi ikke her har haft mulighed for at tage stilling til projektet!

Hvad mon det næste bliver her efter sommerferien!?

Byrådsmødet 18.maj 2010 i Høje-Taastrup Kommune

– af Svend-Erik Hermansen, næstformand i A-gruppen

Punkt 4: Sagen om Vestforbrænding – og om manglende “dagsordensadgang”
På dagsordenen til Plan – og Miljøudvalgets ordinære møde den 4.maj var der under punkt 1 under de såkaldte Meddelelsessager varslet Tidsplan for Miljøparken (vil blive omdelt på mødet).
På udvalgsmødet fik vi så udleveret 17 sider fra Vestforbrænding benævnt Vision og idé for Høje-Taastrup Miljøpark.
  Ved gennemlæsningen var det tydeligt, at her var oplægget til morgendagens bestyrelsesmøde på Vestforbrænding, hvor man skal træffe beslutning om bevilling til udarbejdelse af et konkret projektforslag som baggrund for det videre arbejde med at udvikle den såkaldte Miljøpark, som bl.a. omfatter et 290.000 tons affaldsforbrændingsanlæg og nu også et Bioforgasningsanlæg.

Socialdemokraterne har flere gange forsøgt at få sagen om et sådant byggeri behandlet reelt her i byrådssalen – det er desværre indtil nu ikke lykkedes, og hvis ikke nogen siger fra her og nu i aften, kan borgmesteren på bestyrelsesmødet i Vestforbrænding i morgen uden problemer og uden egentlig politisk stillingtagen i Høje-Taastrup blot sige ja tak til de meget store anlæg uden hensyntagen til om der overhovedet er behov for et nyt stort affaldsforbrændingsanlæg i hovedstadsområdet.

Af lokal interesse er der udover anlægget også hensynet til trafikbelastningerne i forbindelse med kørsel med lastvogne med affald til og fra forbrændings – og genbrugsanlægget.
På byrådsmødet i april måned besluttede et enigt byråd på vores forslag, at “Byrådet forudsætter at den øgede trafikmængde i f.b.m. Miljøparkens etablering løses på en tilfredsstillende måde.
Men ved en nøje gennemlæsning på udvalgsmødet kunne jeg konstatere, at der ikke var taget konkret højde for netop kommende trafikbelastninger.

Derfor bad jeg om, at det blev protokolført: A tager afstand fra tidsplan for Miljøparken, da materialet ikke indeholder oplysninger om trafikafvikling ved byggeri af Miljøparken i Høje-Taastrup Kommune.

Socialdemokraterne er ikke tilfreds med hele denne sags behandling af flertallet, men vi må også erkende, at borgmesteren indtil nu har haft et klart flertal for at kunne handle som han gør uden hensyntagen til mulige debatter her i byrådssalen.
Nu er vi så desværre nået så langt, at end ikke en protokoltilførsel kunne tilllades, hvorfor vores eneste mulighed er at få sagen behandlet her på byrådsmødet.
Denne form for magtudøvelse er heldigvis ikke set i nyere tid, men den minder uhyggelig meget om starten på min tid i byrådet tilbage i 1982- 83, hvor konservative borgmestre m.fl. opførte sig lidt på sammen måde som Michael Ziegler gør lige nu!

Det blev stoppet ved en fælles indsats efter ubehagelige stunder i og udenfor byrådssalen den gang og jeg kan kun opfordre den nuværende borgmester – sammen med sit flertal – om at tage skeen i den anden hånd og medvirke til bedre behandling af de sager, vi som byråd har til opgave at behandle.

Socialdemokraterne ønsker sagen om Vision og idé for Høje-Taastrup Miljøpark behandlet af såvel relevante udvalg som af byrådet inden stillingtagen til sagen i Vestforbrændings bestyrelse.
Det er afstemningstemaet i aften!

Debatten blev som vanligt kort og intens, hvor borgmesteren igen hævdede sin flertalsret til ikke at behandle sagen i byrådet, men i stedet fastholdt, at han havde ret til at træffe beslutninger om økonomi og planer i Vestforbrændings bestyrelse af stor betydning for Kommunen, borgerne, trafikforholdene og holdningerne til miljøpåvirkninger m.v.

Afstemningnstemaet: Sagen om Vision og idé for Høje-Taastrup Miljøpark ønskes behandlet af såvel relevante udvalg som af byrådet inden stillingtagen i Vestforbrændings bestyrelse.
 
…..Blev desværre nedstemt med 14 stemmer mod 7 – og på den baggrund kan borgmesteren på bestyrelsesmødet hos Vestforbrænding vedtage, at der bevilges penge til at der arbejdes videre med projektet om anlæg af Miljøpark incl. Bioforgasningsanlæg.

Som en lille tilføjelse til det principielle aspekt i forbindelse med denne sags behandling kan oplyses, at borgmesterens administration i et notat af 12.maj fortæller byrådet, at Meddelelsessager alene er emner, hvor administrationen – ofte mundtligt – orienterer om forskellige forhold indenfor udvalgets område. Der kan derfor ikke finde nogen formel sagsbehandling sted og dermed kan dermed heller ikke stemmes og heller ikke træffes afgørelser.

Det gør så, at flere og flere egentlige beslutninger kan fremlægges uden demokratisk behandling, som det nu er sket i Miljøparksagen gennem længere tid; det seneste eksempel er i øvrigt omstrukturerings – og fyringssagerne fra Økonomiudvalgsmødet i mandags, som blev forelagt på tilsvarende vis.

Vestforbrændings store affaldsanlæg i Høje-Taastrup Kommune

Notat; Høje-Taastrup Kommunes Plan og Miljøudvalgsmøde d. 4 maj d.å

Planlægningen af Vestforbrændings store affaldsanlæg i Høje-Taastrup Kommune skrider planmæssigt frem med fuld fart.
 
Senest vi Plan – og Miljøudvalget forelagt en såkaldt Meddelelsessag på det ordinære møde den 4.maj 2010.
 
Selvom vi nu mange gange har hørt fra borgmesteren, som repræsenterer Høje-Taastrup Kommune i Vestforbrændings bestyrelse, at intet er planlagt endnu, fremgår det tydeligt af materialet, at bevillinger ligger lige forude…..
Det indstilles nemlig til Vestforbrændings bestyrelse, at der på mødet i maj 2010 skal gives bevilling til udarbejdelse af et konkret projektforslag som et egentligt beslutningsgrundlag for projektet.
 
Så kan vi nok desværre ikke komme ret meget mere tæt på den formelle afgørelse!
 
Byrådet vil på den baggrund først få indflydelse i efteråret 2010……
 
Vore tidligere indvendinger om manglende gennembearbejdet materiale omkring selve behovet for nybyggeri af et 290.000 tons anlæg berøres overhovedet ikke i beslutningsmaterialet, ligesom mulighederne for at afbrænde affald på vedøreværkerne til fortrængning af kul heller ikke berøres.
Trafiksituationen er der selvfølgelig heller ikke nogel ord om.
 
Socialdemokraterne finder det utrolig utilfredstillende, at byrådet ikke får indflydelse på dette kæmpebyggeri – og nu er vi også blevet frataget muligheden for overhovedet at forholde os til orienteringen på udvalgsmødet.
Denne arbejdsform i et demokrati er heldigvis ikke set i nyere tid – heller ikke i Høje-Taastrup Kommune.
 
Tilbage til sagen og dens konsekvenser for miljøet, for borgerne og for fremtiden – læs hele planlægningsmaterialet og få et godt overblik!