Var det mon meningen…..?

 357 – Af Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem

En afgørelse omtalt i dagspressen har givet anledning til undren, da afgørelsen beror på oplysninger om frivilligt arbejde og ikke mindst begrundelser om at et åbent brev til kommunens borgmester også indgår i en afgørelse, som Arbejdsmarkedscentret har foretaget.

Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle se en afgørelse om sygedagpenge, der indeholdt denne sætning (uddrag): Du har den 29.06.2014 skrevet et åbent brev til borgmesteren i Høje-Taastrup kommune. Du fremhæver dit virke som lokalformand for foreningen LEV i Høje-Taastrup, samt dit virke i Høje-Taastrup kommunes handicapråd.

Ud fra Handicaprådets referater kan Jobcentret konstatere tilstedeværelse og ikke mindst aktiv involvering i møderne.

Det får nu den konsekvens, at Jobcentret afgør, at vedkommende skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet på trods af svær sygdom og behandlingsforløb med kræft……

Læs hele artiklen Tryk Her

Reklamer

Privatisering af Birkehøj Plejecenter venter forude….?

– af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældreudvalget

176Så har det borgerlige flertal nedtromlet forslaget fra Socialdemokraterne om at undlade privatisering – det hedder godt nok ”Konkurrenceudsættelse af ydelser inden for ældreområdet”, men resultatet bliver det samme: PRIVATISERING!

Hvorfor er det så, at de borgerlige er så forhippede på at privatisere det kommende plejecenter, Birkehøj?

Det er helt klart et indspark i den ideologiske kamp mellem socialdemokraterne og de borgerlige, hvor VI mener, at velfærdsydelser, som betjener ældre medborgere på et plejecenter altid kan og skal være en kommunal opgave.

Ingen skal nemlig kunne tjene penge på at give service på dette område.

Det er foreløbig anslået, at en privatisering af dette plejecenter vil kunne give besparelser på ca. 4 mill. Kr. – og hvor er det så lige man kan spare?

Det er næsten alene ved at skære ned på antallet af medarbejdere, hvilket vil kunne betyde mindst 15 medarbejdere mindre end ved en kommunal drift (!)

I forbindelse med sagens behandling er det tydeligt, at borgmesteren går efter at overholde loven om virksomhedsoverdragelse, hvorefter man kan gennemføre et forsøg med at få lavet aftaler med de gule og billigere foreninger, hvor nogle medarbejdere tror de er medlem af en fagforening….

Resultatet er dårligere aflønninger for at der kan blive plads til fortjeneste for de nye private arbejdsgivere i firmaet og et dårligere arbejdsmiljø for de tilbageværende medarbejdere.

De aktuelle erfaringer med private firmaer på ældreområdet skulle ellers give alle 21 byrådsmedlemmer en god baggrund for at holde sig til kommunal drift af plejecenteret.

Vi har oplevet en virksomhed, der skrev regninger ud for betjening af døde medborgere og vi har oplevet, at 70 ældre troede, at de hver dag fik privat betjening, hvor man umiddelbart før påske i et privat firma blot lagde nøglerne og overlod opgaverne fra den ene time til den anden til kommunen, som på formidabel vis lynhurtigt gik i gang med at løse det private firmas opgaver på ældreområdet.

Drift af et plejecenter er en kommunal opgave såvel politisk som ikke mindst driftsmæssigt og i opgaveudførelsen.

Spørgsmålet om hvordan Høje-Taastrup Kommune i givet fald vil kunne sikre god velfærd og god kvalitet og service til 63 ældre medborgere, hvoraf mange er demente efter de borgerliges beslutning om overflytning af mange demente fra Kløverhuset til Birkehøj, står fortsat hen i det uvisse.

Find den foreløbige historie om alle andre problematikker omkring Birkehøj Plejecenter via www.svend-erik.nu/444.html

Debatten og historien fortsætter også på den særlige gruppe på Facebook:

Skal PRIVATE overtage driften af Birkehøj Plejecenter – NEJ TAK!

Borgmester Michael Ziegler, Birkehøj Plejecenter – en del af den foreløbige historie.….

– af Svend-Erik Hermansen, Socialdemokraterne

plejecenterHvorfor nu en historie længe før Birkehøj Plejecenter er bygget og taget i brug af ældre medborgere i Høje-Taastrup Kommune?

Når man kigger tilbage på den politiske indsats, kan det en gang imellem være gavnlig at kigge lidt på, hvad det egentlig er, der driver politikerne i indsatsen for at gøre tingene så godt som muligt ud fra respektive valgprogrammer, som for de flestes partiers vedkommende er udformet af og vedtaget af medlemmerne – et lidt langt indlæg, men nødvendigt!

I denne sag har der været utrolig mange forskellige skift og holdninger fra det borgerlige flertals side – og her især fra borgmesterens side – siden de overtog magten i Høje-Taastrup kommune.

Socialdemokraternes rolle i sagen er også interessant at se lidt på – også ud fra den indsats, som vi skal øve, når vi er i mindretal.

Dette indlæg er også en del af grundlaget for den gruppe, der i juni 2012 er oprettet for at præge den lokale debat om fremtiden for det nye plejecenter: Skal private overtage driften af Birkehøj Plejecenter – NEJ TAK!

Budgetforliget i 2008 – vedtaget i oktober 2007:

Der afsættes midler til forceret planlægning af et plejecenter for at imødekomme behovet, herunder kravene i ny lovgivning.

Det var et af Socialdemokraternes ufravigelige krav til dette budget – og det var de fleste byrødder så heldigvis enige i!

Budgetforliget 2009 – vedtaget i oktober 2008:

Presset på kommunens udgifter til ældrepleje vil vokse i de kommende år.

Investeringer i et nyt plejecenter prioriteres højt, og Byrådet lægger vægt på, at byggeriet gennemføres i højt tempo og forventes gennemført i 2010. Det skal undersøges, hvilke muligheder der er for placering af seniorboliger/ældreegnede boliger i umiddelbar geografisk tilknytning til det kommende plejecenter. Der skal være tale om forskellige boligtyper og ejerformer. Plejecentrets finansiering er sammensat af dels kommunale midler og dels låntagning jf. lov om almene boliger.

I forbindelse med driften af det kommende plejecenter ønsker Byrådet at afprøve en partnerskabsmodel. Konkrete forslag til løsningsmodeller forelægges Byrådet ultimo 2008 – herunder konsekvenserne ved at vælge disse – , og der forventes en gevinst såvel kvalitativt som økonomisk i årene fremover. Der må forventes et betydeligt planlægningsarbejde.

Budgetforliget i 2010 vedtaget i oktober 2009

Det nye plejecenter prioriteres højt, og Byrådet har derfor i 2010 afsat anlægsmidler til start af byggeriet ved Høje-Taastrup station.

Budget 2011 blev alene vedtaget af de borgerlige uden de store bemærkninger om ældreplejen – udover en mængde besparelser!

Budget 2011 og budget 2012 indeholdt en del midler til et nyt plejecenter, som uden de store aftaler havde ændret placering fra Høje-Taastrup (Grunden ved siden af ALKA) til Rønnevangsskolen.

Øvrige forhold og undersøgelser besluttet tidligere forsvandt fra dagsordenen.

174Skolestruktursagen resulterede i august 2010 i, at Rønnevangsskolen lige pludselig blev nedlagt i forbindelse med et ekstraordinært møde i den konservative byrådsgruppe – mistanken om stærkt personlige interesser i den herefter kommende forligskreds eksisterer fortsat i befolkningen og blandt politiske modstandere af den proces, der fratog børn og voksne i Rønnevangskvarteret indflydelse på deres skolefremtid.

En stor gruppe på Facebook viste også med al tydelighed utilfredsheden med især borgmesterens misbrug af demokratiet igennem hele sagen.

Lige på en studs kunne borgmesterens skolestrukturudvalgsformand så udtale i Dagbladet den 29.september:…Derudover henter vi omkring 70 mill. kr ved at sælge en skole til et fremtidigt plejecenter.

Endnu en skjult dagsorden fra de konservatives side, som nu havde et forlig om nedlæggelse af Rønnevangsskolen og Parkskolen sammen med Venstre, SF, Radikale og Dansk Folkeparti.

Umiddelbart efter fremgik det dog af det administrative materiale, at der kun var tale om en indtægt på 52 mill. Kr. for den i fremtiden nedlagte skole, som tvivlsomt havde en sådan værdi for kommende ældre medborgere på et plejecenter her.

Socialdemokraterne stillede mange direkte og tvivlende spørgsmål om denne indtægts troværdighed, men borgmesteren og forligspartierne fastholdt i meget lang tid indtægten.

Så sent som i maj 2012 – efter konstatering af PCB og skimmelsvamp i Rønnevangsskolens byggeri – var det nødvendigt at påpege fra min side, at Sag 6 på Institutions – og Skoleudvalget, når man så ser på side 3 under punkt 1: Økonomi fremtræder salget af skolen til plejecentret fortsat med et beløb på 52 mill. kr – og i forhold til den samlede økonomi er dette beløb ikke retvisende.

Det medførte den 9.maj en meddelelse fra borgmesterens administration om at den værdi, der her var medtaget skulle nedskrives væsentligt.

Så langt så godt, men borgmesteren og SF havde på et Styregruppemøde så sent som i april 2012 fastholdt, at plejehjemsbeboerne skulle betale mere end 4 mill. Kr. for afrensning af PCB og penge til forurening.

Nu ser det ud til, at prisen på 15 mill. Kr. omsider bliver den rigtige grundpris for pladsen til Birkehøj Plejecenter, med sikke dog et arbejde, det har været, at få fastslået noget, der ud fra normale måder at håndtere grundkøb på ville have været en formalitet.

At borgmesteren og hans forligspartnere nu mangler et større beløb til det videre skolestrukturarbejde, kunne han have taget fat på at løse for længst!

Find hele historien om økonomi og Birkehøj Plejecenter via www.svend-erik.nu/437.html

I ly af forhandlingerne om budget 2012 i oktober 2011 havde de borgerlige flere nedskæringsaktiviteter i gang, viste det sig efterfølgende.

Denne gang gik det ud over Kløverhuset, som er et godt plejecenter for 19 demente borgere i Høje-Taastrup Kommune.

De fysiske rammer i Kløverhuset giver gode vilkår for demente borgere – og det vil være ganske forfærdeligt for nuværende og kommende brugere på dette område, hvis der sker ændringer her.

I stedet ville det faktisk være bedre med en mindre udvidelse af Kløverhuset på et tidspunkt.

Seniorrådet advarede også mod nedlæggelse af Kløverhuset. Det er nemlig vigtigt med ro for demente borgere og en flytning vil medvirke til yderligere svækkelse.

På såvel kort som ikke mindst langt sigt er det være ærgerligt med planerne om nedlæggelse af Kløverhuset.

Befolkningsudviklingen med langt flere ældre fremhæver også behovet for flere plejehjemspladser såvel på de almindelige plejecentre som på særlige demensenheder.

Pårørenderådet ved Kløverhuset fremhævede, at dette hus er bygget på en sådan måde, at det rummer hjemlige forhold samt gode muligheder for at komme ud i naturen på egen hånd.

Også her bestemte borgmesteren og hans flertal – i øvrigt igen uden at inddrage Socialdemokraterne, som tilbage i 2007 havde igangsat initiativerne, der skulle føre frem, til et nyt plejecenter.

Find detaljerne i sagen om Kløverhuset: via www.svend-erik.nu/369.html.

Så troede Socialdemokraterne ikke, at det kunne blive ret meget værre, men Ældreudvalgsmødets protokol fra mødet den 6.juni 2012 siger følgende:

C anbefaler, at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af madproduktion og driften af det nye plejecenter

A og F anbefaler, at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af madproduktion

O tager forbehold

A og F anbefaler, at det sikres i forbindelse med evt. udlicitering, at medarbejderne opretholder nuværende overenskomstfastsatte løn og ansættelsesforhold.

Administrationens fristelse til de konservative lød: Prioriteringen anbefales ud fra en vurdering af besparelsespotentiale.

Oversat til dagens tekst betyder disse formuleringer, at de konservative vil have privatiseret driften af Birkehøj Plejecenter, ligesom man ikke ønsker at fastholde løn – og ansættelsesforhold for de kommende medarbejdere på plejecentret.

Det er socialdemokraterne selvfølgelig imod, eftersom drift af et plejecenter i Høje-Taastrup Kommune er en klar og utvetydig velfærdsydelse, som udføres i offentligt regi.

Derfor har jeg oprettet støttegruppen på Facebook til gavn for fremtidige beboere på Birkehøj Plejecenter!

Skal private overtage driften af Birkehøj Plejecenter – NEJ TAK!

172

Se også en kommende artikel om risikoen for privatisering, om risikoen for dårlig service overfor beboerne på et privat plejecenter og om risikoen for et dårligt arbejdsmiljø og dårligere lønforhold for fremtidens medarbejdere på Birkehøj Plejecenter.

Samtidig vil der være et par holdninger om fortjeneste af ydelser til borgere i Danmark og dermed i Høje-Taastrup til kapitalen, der stiller private plejehjemsarbejdspladser til rådighed for befolkningen…….

Budget 2013-2016

5

 

 

– Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) + prioriteringsforslag

Alle filer er i PDF
Følgende prioriteringsforslag er vedlagt:

 

 

 

Nr. Overskrift
204 Afskaffelse af èn årlig polering af vinduer ind- og udvendig og glasflader for børneinstitutioner (0-6 år)
205 Tæpperens på Rådhuset hver 3. år
206 Afskaffelse af årlig hovedrengøring  – hver 2. år
207 Lukning af Rådhus kantinen i juli måned
210 Konkurrenceudsættelse
212 Reduktion i budget til forebyggelse af arbejdsskader
215 Kommunomuddannelse
216 Reduktion af budget til Arbejdsgivernes elevforsikring (AES)
217 Ansættelse i seniorjob
218
Ansættelse i løntilskud
219 Nedlæggelse af central pulje til jubilæumsgratialer
220 Helbredsattester.
221 Sundhedsordningen.
222 Antal politiske udvalg.
223 Antal byrådsmedlemmer.
227 Begrænsede åbningstider i kantinerne – Rådhuset og Erik Husfeldts Vej
228 Reduktion af tilskud til kantinedrift
232 Digitalisering til pladsanvisning
234 Standardisering af sortiment
251 Vækst- og erhvervsarbejdet
252 Internationalt samarbejde/nedlæggelse af venskabsbyer
253 Nedlæggelse af Byrådets uddannelseskonto
254 Byrådets deltagelse i KL-temamøder
256 Reduktion af særlig pulje til fleks- og skånejob "HTK-puljen"
258 Central pulje til jubilæums- og afskedsreceptioner.
264 IT infrastruktur
265 Udbud af IT drift og support – hjemtagelse af IT opgaver
301 Besparelse Parkvæsenet
302 Besparelse – kollektiv trafik
306 Kommunalisering af Taastrup og Hedehusene idrætscentre – udendørsarealer
601
Nedlæggelse af Sommerferiekolonier
602 Afskaffelse af udbetaling af honorar til skolebestyrelsesmedlemmer
603 Besparelse på inventarkonti
604 Besparelse på frikøb af TR
605 Besparelse på 1-2-3 skolemad
606 Afskaffelse af børnerigsdag
607 Afskaffelse af lærertildelingen til 0. klasse
608 Reduktion i timetallet på udskolingen, svarende til Folkeskolelovens minimum
609 Konvertering af svømmeundervisning til idræt
610 Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner med 1 time ugentligt
611 Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner jf. nøgletalsrapport 2012
612 Nedlæggelse af dagplejen
613 Reduktion af integrationsindsatsen i daginstitutioner
614 Nedsættelse af børnehavealderen til 2 år og 9 måneder
615 1 uges ferielukning i daginstitutioner
616 2 ugers ferielukning i daginstitutioner
617 3 ugers ferielukning i daginstitutioner
618 Fjernelse af puljetimer i daginstitutioner
619 Forældre medbringer selv bleer i dagtilbud
620 Frokostordning for vuggestuebørn
637 Nedlægge Ny Hedehusene Idrætspark, herunder opvisningsbanen og i
stedet anvendes stadionfaciliteter ved TIP
638 Nedlæggelse af Billedskolen.
701
Sænkning af serviceniveau i selvejende anlæg TIC og HIC.
702 Forslag til besparelse på det samlede idrætsområde
703 Ophør af tilskud til forsamlingshuse
704 Ophør af kulturtilskud
705 Ophør af tilskud til Opera Hedeland
706 Fjerne tilskud til Taastrup Teaterforening.
707 Fjernelse af tilskud til Taastrup Amatørscene
708 Nedlæggelse af Dramaskolen
712 Reduktion af Musikskolen. Ifølge Musikloven skal alle kommuner tilbyde musikundervisning i en kommunal eller selvejende musikskole.
713 Ændring af adgang til svømmehal
714 Nedlæggelse af Blåkilde tennisanlæg
718 Nedlæggelse af Medborgerhuset
719 Nedlæggelse af Hedehuset
720 Nedlæggelse af Taastrup Kulturcenter
721  Opsigelse af egnsteateraftalen.
722 Øget egenfinansiering til Taastrup Teater pga. nedsættelse af statstilskudsprocent
901 Ophør af tildeling af foreningstilskud efter §79
902 Ophør af kommunens tilbud om snerydning til ældre borgere
903 Øget brugerbetaling for kørsel til træning og aktivitetstilbud
904 Ændring af dagaktivitetstilbud
905 Ophør af brugerundersøgelserne
906 Reduktion af normering på demensområdet
907 Afskaffelse af selvstændig omsorgspakke i Hjemmeplejen
908 Hurtigere udslusning af borgere der modtager vedligeholdende træning
909 Udvidelse af eksisterende aftale for serviceydelser på plejecentre – betaling for fællesudgifter i bo-grupperne
910 Ophør af kommunens tilskud til senioravisen
911 Reduktion af hjælp til rengøring for hjemmeboende – flere modeller (model C)
912 Ophør af udgivelse af pensionistguide
913 Fjernelse af omsorgsydelsen i centerpakkerne

 

Kortbillede

Kløverhuset nedlægges som plejecenter!

af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældreudvalget

129Ved budgetbehandlingen den 13.oktober stillede jeg i debatten følgende spørgsmål til borgmesteren:

”Nedlæggelsen af Kløverhuset, som er plejecentret for demente i Høje-Taastrup Kommune, skal åbenbart nu besluttes nedlagt på trods af god gavn af dette sted for denne særlige målgruppe og deres pårørende.

Har I besluttet, at Kløverhuset nedlægges i 2013?”

Svaret var meget klart fra den konservative borgmester: Nej!

Men nu viser det sig, at det borgerlige flertal med de konservative i spidsen alligevel i ly af forhandlingerne om det kommende års budget også blandt flere andre nedskæringsaktiviteter havde besluttet nedlæggelse af Kløverhuset.

Det blev klart på Ældreudvalgets møde den 1.november, hvor der i sag 4 om drift og etablering af det nye plejecenter i Rønnevangskvarteret, var lagt 2 alternativer frem – dog kun for et syns skyld!

Tidligere nedlagde de borgerlige Rønnevangsskolen samt nedlagde 3 mindre biblioteker og nedlagde Idrætsparken i Høje-Taastrup, og nu skal det så gå ud over Kløverhuset, som i dag er et godt plejecenter for 19 demente borgere i Høje-Taastrup Kommune.

De fysiske rammer i Kløverhuset giver gode vilkår for demente borgere – og det er ganske forfærdeligt for nuværende og kommende brugere på dette område, når der sker ændringer her.

I stedet ville det faktisk have været bedre med en mindre udvidelse af Kløverhuset på et tidspunkt.

Jeg er meget enig med Seniorrådet, som advarede mod nedlæggelse af Kløverhuset.

Det er nemlig vigtigt med ro for demente borgere og en flytning vil givet medvirke til yderligere svækkelse.

På såvel kort som ikke mindst på langt sigt er det ærgerligt med planerne om nedlæggelse af Kløverhuset.

Befolkningsudviklingen med langt flere ældre (en stigning på 71 % flere borgere over 80 år frem til 2020) fremhæver jo behovet for flere plejehjemspladser såvel på de almindelige plejecentre som på særlige demensenheder.

Pårørenderådet ved Kløverhuset fremhæver, at dette hus er bygget på en sådan måde, at det rummer hjemlige forhold samt gode muligheder for at komme ud i naturen på egen hånd.

Det har stor betydning for livskvaliteten – og det fremhæves, at sådanne muligheder ikke vil være til stede ved et større plejecenter, som f.eks. det kommende Rønnevang Plejecenter.

Her er det nu meningen, at det nye plejecenter fra 2013 skal indrettes med 30 demente pladser og 34 almindelige pladser.

Opfordringen fra Socialdemokraternes side var på udvalgsmødet, at de borgerlige for en gangs skyld lyttede efter os og stoppede planerne – og dermed usikkerheden for ældre og droppede lukningen af Kløverhuset, men det ville man ikke lytte til på trods af det faktum, at der allerede her i 2011 er 26 egne borgere og 18 udenbys borgere på venteliste til en plejecenterplads!

Dermed kan man risikere ikke at kunne opfylde behovene på ældreområdet i de kommende år, og da slet ikke efter 2013 og fremefter.

Men det er da fuldt forståeligt, at man ikke skriver alle sine beslutninger ind i et budgetforslag, således at offentligheden ikke kan få mulighed for at reagere…..vi kender efterhånden stilen fra borgmesterens side!

Læs mere om plejecenterbehovet i Høje-Taastrup Kommune på www.svend-erik.nu/324.html og på http://www.svend-erik.nu/369.html

Misrøgt af børn og familier i Høje-Taastrup Kommune.

dreng_pigeNu må den politiske ledelse og byrådsmedlemmer i Høje-Taastrup Kommune komme ud af deres glashus for at komme med en forklaring på, og om hvordan det kan gå så galt med sagsbehandlinger af bevillinger til medicin og hjælpemidler m.m. i kommunen.

Statsforvaltningen har været indover flere sager og bedt Høje-Taastrup Kommune komme med en redegørelse og standardsvaret til Statsforvaltning og borgere i Høje-Taastrup er ”At her går det godt, Høje-Taastrup Kommune laver ingen fejl” dette var i en kort formulering. Men hvordan kan der fortsat dukke sager op. Sidst var det en familie der måtte tage på ferie uden deres medicinbevilling.

Man har i Lokalavisen Taastrup, på FaceBook og diverse Blog kunne følge med i børnefamilier, mødre, fædres og borgeres frustrationer over fejlbehandling, papirer der bliver væk, aftaler og lovgivning der ikke bliver overholdt.

Når du som familie har valget mellem at betale husleje, købe mad og medicin som er livsvigtigt for barnet, så vil du som kærlig moder og fader vælge det der er bedst for barnet. Alle tre ting er vigtige, men i første omgang fravælger man at betale husleje så barnet kan få sin mad og livsvigtige medicin, man må så leve på må og få, låne penge af familie og venner, da Høje-Taastrup Kommune i flere sager har valgt at misrøgte familier med børn, ved at trække sagsbehandlingen ud i urimelig lang tid, til trods for at lovgivningen på området giver barnet medicinbevilling og der kan søges om dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Høje-Taastrup Kommune må overveje at tage deres arbejdsgange op til fornyet overvejelse, lige fra indkommen post, første samtale og om man eventuelt skal ansætte flere sagsbehandlere, så noget af den store arbejdsbyrde kan blive fordelt bedre og den enkelte sagsbehandler kan blive aflastet, så der er mulighed for at give den bedste mulige hjælp til de borgere der har behov.

Endvidere vil det nok være en god ide at den politiske ledelse sætter sig ind i lovgivningen på området og ligeledes sørger for at der er mulighed for efteruddannelse af sagsbehandlere inden for lovgivningsområdet. Byrådspolitikerne burde også sætte spørgsmålstegn ved, hvordan er det muligt at vigtige papirer der er sendt til Høje-Taastrup Kommune fra borgere, kan blive væk gang på gang. Papirer som er vigtige for at borgerne får en god sagsbehandling ifølge gældende lov, papirer som kan betyde ja eller nej til at en borger kan få en bevilling.

Hvornår skal vi se den første børnefamilie, borger må gå fra hus og hjem fordi den politiske ledelse i Høje-Taastrup Kommune har valgt at definere lovgivningen efter forgodtbefindende. Hvor længe vil den politiske ledelse misrøgte børn og familier som sidder hjælpeløse tilbage, som i den lange ventetid kun kan være frustreret, græde, være bekymret for deres børns helbred i fremtiden. Hvor længe vil Høje-Taastrup Kommune trække pinslen ud for de borgere der er kommet i klemme?

En lille trøst er at man kan hente hjælp hvis man er kørt fast i det kommunale system. Man kan henvende sig til borgerrådgiveren i Høje-Taastrup Kommune, læs mere på www.htk.dk . Borgerrådgiveren hjælper en med at komme gennem det kommunale system og kan hjælpe med at få formuleret en klage, samt sikre at borgeren får en god behandling i det kommunale system, endvidere kan borgerrådgiveren hjælpe med at finde ud af, hvor man skal henvende sig i kommunen med specielle sager. Borgerrådgivningen kan dog ikke ændre en afgørelse, som kommunen har truffet.

Kommunal service – og hele sandheden…..

SEH_HKDen lokale konservative folketingskandidat fortalte i LokalAvisen om kommunens aktuelle økonomiske problemer, men desværre manglede der som sædvanlig relevante oplysninger, som i høj grad har betydning.

Desværre har vi også i de senere år set og hørt den konservative borgmester snakke udenom, når der skulle forsvares nedskæringer og gives forklaring på nødvendigheden af en stadig dårligere service overfor især børnefamilier, skoler og ældre i Høje-Taastrup kommune.

Borgmesteren har aktuelt disse synspunkter om den økonomiske situation:

”Kommunens dårlige økonomi afspejler, at vi har stigende udgifter til flere og flere ældre borgere med plejebehov, at udgifterne på det specialiserede socialområde er steget voldsomt, og endelig belaster den stigende ledighed kommunekassen. På indtægtssiden er selskabsskatterne faldet markant som følge af finanskrisen.”

Det er desværre langt fra hele sandheden om den uhyre dårlige situation, som Høje-Taastrup kommune lige nu befinder sig i, og det ville være et rimeligt krav, at de konservative holdt sig til hele sandheden.

Socialdemokraterne er derfor nødt til at hjælpe de konservative med supplerende og væsentlige oplysninger:

I 2007 besluttede et folketingsflertal med de konservative i spidsen, at Høje-Taastrup kommune skulle miste 55 mill. kr. årligt i tilskud via ændringer i den såkaldte udligningsordning, uanset at vi fortsat havde forpligtigelser og behov for at kunne anvende disse midler.

Byrådet satte ad 2 omgange skatten op med i alt 0,32 % svarende til ca. 20 mill. kr. for at kompensere for dette årlige tab.

Men der mangler altså fra 2007 og fremefter ikke mindre end 35 mill. årlige driftskroner – og det har flertalspartierne endnu ikke ønsket at gøre noget ved – formentlig ud fra, at det var Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale, der udgjorde folketingsflertallet……

Svend-Erik Hermansen, socialdemokratisk medlem af Økonomiudvalget i Høje-Taastrup kommune