Var det mon meningen…..?

 357 – Af Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem

En afgørelse omtalt i dagspressen har givet anledning til undren, da afgørelsen beror på oplysninger om frivilligt arbejde og ikke mindst begrundelser om at et åbent brev til kommunens borgmester også indgår i en afgørelse, som Arbejdsmarkedscentret har foretaget.

Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle se en afgørelse om sygedagpenge, der indeholdt denne sætning (uddrag): Du har den 29.06.2014 skrevet et åbent brev til borgmesteren i Høje-Taastrup kommune. Du fremhæver dit virke som lokalformand for foreningen LEV i Høje-Taastrup, samt dit virke i Høje-Taastrup kommunes handicapråd.

Ud fra Handicaprådets referater kan Jobcentret konstatere tilstedeværelse og ikke mindst aktiv involvering i møderne.

Det får nu den konsekvens, at Jobcentret afgør, at vedkommende skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet på trods af svær sygdom og behandlingsforløb med kræft……

Læs hele artiklen Tryk Her

Reklamer

Vinteren må ikke lamme Høje-Taastrup igen!

– af Svend-Erik Hermansen, socialdemokratisk ordfører i Teknisk Udvalg

Snerydning-vej

Socialdemokraterne ønsker på baggrund af vinterhændelserne de seneste måneder en samlet drøftelse af konsekvenserne af vejret på førstkommende møde i Teknisk Udvalg i februar 2011.

Derfor har vi fremsat et forslag med henblik på at få en samlet drøftelse på det næste møde.

Det er ud fra situationen et omfattende og samlet helhedsorienteret forslag.

Alt for mange forskellige byrådsmedlemmer, ledere og andre dybt involveret i hver sin del af vintertjenesten har nemlig i de seneste uger været ude med masser af særmeldinger og egne holdninger til vintertilværelsen, og det har alene skabt yderligere usikkerhed såvel blandt medarbejdere i vintertjenesten som ikke mindst hos befolkningen og erhvervslivet.

Derfor vil vi gerne se på de samlede erfaringer, vi nu har alle sammen fra to hårde og besværlige vintre.

Det vil medføre, at noget af indsatsen skal revurderes på snerydningen, og helt kontant skal vi have et større saltlager indeholdende tilstrækkelig med salt også til en hård vinter.

Det betyder investeringer, men det er nødvendigt for at vi fremover kan klare måske mere konstante kolde vintre.

Den manglende affaldsindsamling undervejs har givet borgere og erhvervsliv usikkerhed og problemer, og det må der findes en betydelig mere fleksibel løsning på i fremtiden; her tror vi, at de nu indhøstede erfaringer vil kunne give en god baggrund for fremtidige nødplaner!

Økonomien er altid vigtig og med overskridelser i 2010 på over 10 mill. kr., er der også en væsentlig opgave i 2011 med at finde ud af, hvad vi i givet fald gør, eftersom regeringens genopretningsplan (nedsmeltningsplan!) og finanslov 2011 faktisk påbyder bøder til kommunen ved budgetoverskridelser……

Et andet element i fremtidsindsatsen er, at der er behov for meget mere målrettet information i de enkelte situationer overfor borgerne således at megen usikkerhed om serviceniveau, nødsituationer med konsekvenserne beskrevet og almen viden er nødvendig.

Jeg ser på den baggrund frem til at få en meget målrettet og ikke mindst konstruktiv målrettet løsningsorienteret drøftelse ud fra de helt aktuelle erfaringer som baggrund for holdbare beslutninger.

Forslagene lyder således:

1. Snerydningen

Hvilke problemer på veje, fortove og cykelstier?

Hvilke løsningsmuligheder i fremtiden?

Muligheder for tilstrækkeligt saltlager?

Behov for regulativændringer?

Andet?

2. Skrald

Hvilke problemer?

Hvordan lave nødberedskab og nødplaner?

Flere løsningsmuligheder i fremtiden?

Forslag til nyt kontraktindhold med afhentningsfirma?

Andet?

3. Økonomi

Samlet resultat af overskridelser i vintertjenesten i 2010?

Tillægsbevillingsbehov for balance i regnskab/budget 2010?

Prognose for overskridelser i 2011?

Prognose for tillægsbevillingsbehov i 2011?

Ved budgetoverskridelser i 2011 skal der betales strafafgifter til staten – hvilke beløb og med hvilken finansiering?

Andet?

4. Vejsituationen

Konsekvenser af vintervejret for veje og stier?

Nødvendige handlinger til reparationer?

Forbedringsmuligheder i fremtiden?

Andet?

5. Andre områder

Bygningsskader?

Problemerne for hjemmeplejen?

Busbetjening?

Andet?

Hvis du mener, at der mangler noget her, er du meget velkommen til at give mig en kort mail med dit forslag eller din kommentar

senest med udgangen af januar måned på svenderikhe@htk.dk

Hvor er det synd…!

Borgmester Michael Ziegler føler sig i Dagbladets lørdagsudgave udsat for personlig forfølgelse ud fra en omtale af afslaget til Vestforbrænding til det planlagte affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.
Jeg kunne aldrig finde på at angribe Michael Ziegler personligt, men jeg tillader mig en kritik af borgmesterens måde at arbejde på, når det er nødvendigt – og det er der desværre en alvorlig baggrund for her.
Offentligheden fik først kendskab til denne afgørelse af stor betydning for borgerne i Høje-Taastrup gennem oplysninger fra et socialdemokratisk folketingsmedlem, der blev opmærksom på sagens status – og jeg er kritisk overfor, at jeg ikke kan regne med at få nødvendige oplysninger fra kommunen, men skal basere mig på lidt tilfældige meldinger andetsteds fra.
At der så åbenbart er en anden grund til borgmesterens angreb finder man ud af ved gennem-læsning af udvalgssagerne her i weekenden:
Man skulle tro, at Vestforbrænding tog afgørelsen til efterretning, men det gør man absolut ikke!
I stedet fremhæver Vestforbrænding, at ”afslaget ikke får indflydelse på det videre arbejde med Høje-Taastrup Miljøpark” (det er den officielle betegnelse for bl.a. det kommende biogas-anlæg og affaldsforbrændingsanlægget).
Vestforbrænding fortsætter uagtet Energistyrelsens klare afslag dermed projektet i Høje-Taastrup.
Det understreges også af, at den lokale repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse, borgmesteren, ikke vil have sagen behandlet i byrådet i Høje-Taastrup, men alene har sat sagen på som såkaldt Meddelelsessag på Plan – og Miljøudvalgets ordinære møde tirsdag den 17.august.
Dette mønster har vi desværre set nu igennem lang tid såvel med denne sag som med andre sager, at de stille og roligt unddrages demokratisk behandling ved at nægte dem udsat for såvel konkret udvalgsbehandling og efterfølgende nægtelse af overførsel af sagerne til byrådsbehandling.
Uagtet disse dybt udemokratiske forhindringer vil også denne sag fortsat blive fulgt tæt såvel i byrådet som i øvrigt i offentligheden – find meget mere om selve sagen og om forhindringerne i de seneste år på www.svend-erik.nu (incl. aktuelt notat fra Vestforbrænding) og på Facebooksiden: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!
Svend-Erik Hermansen
Socialdemokraterne

Så foreligger omsider Energistyrelsens afslag!

Så foreligger omsider Energistyrelsens afslag!

Høje-Taastrup Kommune, som på Vestforbrændings vegne søgte om opførelse af et affaldsfor-brændingsanlæg i størrelsesordenen knap 300.000 tons, har nu fra Energistyrelsen modtaget afslag, som bl.a. nævner ”at Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke indenfor en kortere år-række (5 – 8 år) er behov for en generel forøgelse af affaldsforbrændingskapaciteten.”
Samtidig understreges det, at Vestforbrænding kan renovere indenfor godkendt kapacitet.
Find Energistyrelsens afslag og Miljøstyrelsens vurdering her.

Så skulle man tro, at Vestforbrænding tog denne klare afgørelse til efterretning, men det gør man absolut ikke!
I stedet fremhæver Vestforbrænding, at ”afslaget ikke får indflydelse på det videre arbejde med Høje-Taastrup Miljøpark” (det er den officielle betegnelse for bl.a. det kommende biogas-anlæg og affaldsforbrændingsanlægget).

Vestforbrænding fortsætter uagtet Energistyrelsens klare afslag dermed projektet i Høje-Taastrup.
Find notat om denne sag fra Vestforbrænding Her.

Man må gå ud fra, at en så tydelig disrespekt for den konkrete afgørelse fra Energistyrelsen er konfirmeret af Vestforbrændings bestyrelse – lidt skræmmende med denne demokratiopfattel-se, men vel egentlig meget betegnende for måden at arbejde på.
Det understreges også af den lokale repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse, borgmeste-ren, som ikke vil have sagen behandlet i byrådet i Høje-Taastrup, men alene har sat sagen på som såkaldt Meddelelsessag på Plan – og Miljøudvalgets ordinære møde tirsdag den 17.august.
Dette mønster har vi desværre set nu igennem lang tid såvel med denne sag som med andre sager, at de stille og roligt unddrages demokratisk behandling ved at nægte dem udsat for såvel konkret udvalgsbehandling og efterfølgende nægtelse af overførsel af sagerne til byrådsbehandling.
Meddelelsessager er emner, hvor administrationen – ofte mundtligt – orienterer om forskellige forhold indenfor udvalgets område.
Der kan derfor ikke finde nogen formel sagsbehandling sted og dermed kan der heller ikke stemmes og heller ikke træffes afgørelser.
Det gør så, at flere og flere egentlige beslutninger kan fremlægges uden demokratisk behandling, som det nu er sket i Miljøparksagen gennem længere tid.
Denne arbejdsform er desværre tiltaget efter, at det nye flertalsstyre fik magten i denne by-rådsperiode.

Uagtet disse dybt udemokratiske forhindringer vil også denne sag blive fulgt tæt såvel i byrådet som i øvrigt i offentligheden – find meget mere om selve sagen og om forhindringerne i de seneste år på www.svend-erik.nu og på Facebooksiden Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup

En lang kamp er endt med sejr!af Svend-Erik Hermansen, næstformand i A-gruppen


Der skal skabes sikre veje omkring CITY 2 – såvel i forhold til stiadgangene fra Torstorp som for trafikken i øvrigt til og fra City 2, ligesom de lukkede indkørsler skal åbnes.


Det er – og har hele tiden været – Socialdemokraternes holdning.


Håndteringen af sagen fra borgmesterens og formanden for Teknisk Udvalgs side har været særdeles kritisabel bl.a. gennem pressehåndteringen, hvor d`herrer orienterede den lokale del af verdenspressen – før man havde udarbejdet og udsendt en sagsfremstilling til byrådets øvrige 19 medlemmer om sagen i oktober 2009!


Socialdemokraternes grundholdninger om behovet for trafikomlægninger og vore synspunkter har været endog meget kraftigt kritiseret fra flere sider i byrådet.


Vore krav i oktober 2009 blev gentaget:

  • At der skal skabes sikre veje omkring CITY 2
  • At målet er at få reduceret uheldene i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustafs Gade, hvorfor der etableres fodgængerovergang og opsættes lysregulering her
  • At stiadgangene fra/til Torstorp sikres og der anlægges cykel- og gangsti fra Nørreby, Torstorp
  • At kommunen kræver de to tidligere indkørsler fra h.h.v. Blekinge og Skåne Boulevarder genåbnet straksLige pludselig – kun 4 uger før kommunevalget – fulgte et samlet byråd omsider vore holdninger og forslag: TAK for det!

Indkørsel til CITY 2 åbnes – var meddelelsen fra Høje-Taastrup Kommune i starten af maj 2010……


Indkørslerne til CITY 2 fra Skåne og Blekinge Boulevarder blev lukket tilbage i 2007 som et led i første etape af projektet: sammenlægning af vejbanerne. Dengang var forventningen, at man umiddelbart efter i samarbejde med CITY 2 ville kunne fortsætte med næste etape.

Af mange årsager (herunder krisen) har der ikke siden været synlig fremdrift i det overordnede projekt, og borgerne var derfor henvist til at tage en tilsyneladende ulogisk omvej. Det gav anledning til utilfredshed og førte til, at byrådet i efteråret besluttede at genåbne de to indkørsler. Det er nu ved at ske.

Indkørslen fra Skåne Boulevard blev genåbnet i slutningen af 2009, og om ca. 14 dage kommer turen til indkørslen fra Blekinge Boulevard.


Man kan selvfølgelig ikke forlange, at borgmesteren og hans venner åbent erkender, at man tog fejl igennem lang tid omkring CITY 2, men en lidt stille ydmyghed havde måske været på sin plads overfor Socialdemokraterne ved afslutningen af denne sag, som en protestgruppe på Facebook intensivt har fulgt igennem tiden – klik ind på: Protestgruppen mod den forbandede ombygning til City2’s parkeringsplads; følg hele forløbet med forslag, holdninger, protester og en masse god støtte netop her!

Det sidste ord er nu nok ikke sagt i denne sag, men det er på sin plads her at takke de mange støtter på Facebook med Per Laukamp i spidsen for deres indsats.

Nu venter vi blot på åbningen af den sidste indkørsel og på igangsætningen af lysanlægget og stiforløbenes færdiggørelse til og fra Torstorp Nørreby.Læs om hele forløbet på www.svend-erik.nu

Orienteringsmødet tirsdag den 24.marts 2009

Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!

Før: 215.000 tons. Nu 270.000 tons Beskrivelse: Formålet er lynhurtigt at skaffe modstandere af et planlagt nyt stort i Høje-Taastrup forud for forslaget i byrådet.

Emne: Planer / overvejelser for en htk-Miljøpark

* Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem

Indhold:
1. Spørgsmål til Vestforbrænding
2. Spørgsmål til Høje-Taastrup kommune
3. Fakta
4. Referencer

1. Spørgsmål til Vestforbrænding

*Hvornår blev Høje-Taastrup kommune oplyst om, at Vestforbrænding planlagde bygning af et større affaldsforbrændingsanlæg i kommunen?

*Hvor mange lastvogne (såkaldt tung kørsel med affald, slagger og restprodukter m.v.) vil der blive tale om på dagsbasis, månedsbasis og årsbasis til og fra det planlagte nye anlæg i Høje-Taastrup?

*Vil der også skulle sorteres / oparbejdes bygningsaffald og / eller andre affaldstyper på / eller ved dette nye anlæg?

*Der tales om muligheder for etablering af (forberedelse af) 2 ovnlinjer i Høje-Taastrup; hvor stort et anlæg vil det så være? – Forudsætningsnotater marts 2008.

*Hvorfor er der ikke i planerne for hovedstadens affaldshåndtering taget højde for mulighederne for medforbrænding på nuværende kulfyrede anlæg (f.eks. Amagerværket og Avedøreværket) – mulighederne er til stede i stort omfang såvel teknisk som ikke mindst ud fra et samfundsmæssigt ønske om at udfase kulafbrænding på lidt længere sigt?

*Hvilken betydning vil de aktuelle planer om erstatning af den nuværende forbrændingskapacitet på Amagerforbrænding få for behovet for forbrændingskapacitet i Hovedstadsområdet incl. Vestforbrændings opland?

*Hvor stort er faldet aktuelt i affaldsmængderne i Vestforbrændings opland?

*Hvad er grunden til, at Vestforbrænding ikke i sit Høje-Taastrup-projekt indarbejder planlagte muligheder for såkaldt medforbrænding på Avedøreværk 2, som DONG Energy har fremlagt for VEKS på bestyrelsesmøde 138 den 12.dec.08?

*Er der allerede fremsendt en kapacitetsansøgning til Energistyrelsen – angivet i notat fra møde den 16.dec. 08 mellem kommunen og Vestforbrænding?

*Vil Vestforbrænding i givet fald deltage i en finansiering til etablering af forbindelse til og fra Holbækmotorvejen ved Helgeshøj Allè / Sengeløsevej (eller andre steder), når Vejdirektoratet ikke afsætter midler på anlægsloven?

*Hvordan vil Vestforbrænding disponere affaldsmængderne trafikmæssigt og vægtmæssigt sammenholdt med sine udtalelser om, ”at affaldsmængderne til et eventuelt forbrændingsanlæg i Høje-Taastrup som udgangspunkt vil blive tilført fra de kommuner, der har kortere kørselsafstand til Høje-Taastrup end til Glostrup…”? Af Transportanalysen af Rambøll marts 2007 fremgår, at alene Høje-Taastrup, Egedal, Frederikssund, Frederiksværk og Ishøj opfylder disse kriterier (og altså ikke også Glostrup, Vallensbæk, Albertslund og Brøndby som forudsat).

*Hvad er status på de i notat af 10.februar 2009 (dok. nr. 2267215 fra Høje-Taastrup kommune med svar fra Vestforbrænding) nævnte supplerende undersøgelser om bl.a. medforbrænding på kraftværker?

*Vil Vestforbrænding i givet fald kunne nøjes med anlæg af det såkaldte Miljøcenter, som beskrevet i planchematerialet af 10.sept. 2008 – uden tilknyttet affaldsforbrændingsanlæg – i Høje-Taastrup?

2. Spørgsmål til Høje-Taastrup kommune

*Hvad er Høje-Taastrup kommunes reaktion på planerne om medforbrænding af affald (og biomasse) på Avedøreværk 2 fremlagt på VEKS` bestyrelsesmøde den 12.december 2008?

*Hvilke boliger vil blive berørt af placeringen af affaldsforbrændingsanlægget – angivet i notat af 16.dec. 08?

*Hvilken planlægning indgår trafikmæssigt ud fra oplysningerne om, at en stor del af affaldet skal tilføres fra nordligt beliggende kommuner?

*Er der realisme længere i de udmeldte planer om etablering af tilslutning fra og til Holbækmotorvejen fra Bondehøjvej (se også spørgsmålet til Vestforbrænding om vestvendte ramper)?

*Hvor i Hedehusene Vest ville en lokalisering i givet fald skulle kunne ske frem for en lokalisering i Høje-Taastrup? – nævnt i Rambøll marts 2007.

*Hvilket alternativt konsulentfirma har forvaltningen haft møde med om hvilken opgave i forbindelse med affaldsforbrændingsanlægget? – nævnt af borgmesteren i Lokalavisen 27.januar 2009.

*I værdifastsættelsen af VEGA i sin tid ved salget til / fusionen med Vestforbrænding blev det politisk aftalt, at anlægget ville være afskrevet i 2005; giver den nye situation anledning til overvejelser om at overveje om de ændrede forudsætninger i forhold til kommunens indskud i Vestforbrænding skal give anledning til krav?

*Vil det være muligt fremover at få referater fra bestyrelsesmøderne i Vestforbrænding til orientering – eksempelvis som meddelelsessag i Teknisk Udvalg?

*Hvornår vil borgerne i Høje-Taastrup kommune blive orienteret om den planlagte bygning af affaldsforbrændingsanlægget?

*Hvornår vil byrådet skulle realitetsbehandle forslaget om et forbrændingsanlæg på 215.000 tons (eller større) placeret i Høje-Taastrup eller i Hedehusene Vest?

3. FAKTA

*Vestforbrændings bestyrelse startede allerede den 22.marts 2006 drøftelserne om håndtering af den stigende affaldsmængde – angivet i planchematerialet fra mødet den 10.september 2008 med dele af byrådet på Vestforbrænding.

*Forbrændingskapaciteten på Vestforbrænding i Glostrup er i dag begrænset til 500.000 tons årligt. Det angives af Vestforbrænding selv, at det uden problemer er realistisk at brænde yderligere 65.000 tons / år og formentlig op til 100.000 tons ekstra – Rambøll marts 2007 – Delrapport 1, på side 41 – og på side 50 anføres, at anlæggets tekniske kapacitet udgør ca. 600.000 tons/år.

*Et anlæg i Hedehusene Vest vil kunne erstatte en lokalisering i Høje-Taastrup på VEGA-anlægget – nævnt i Rambøll marts 2007.

*Mulighederne for opførelse af et anlæg på 300.000 tons anlæg berøres i Rambøll marts 2007 på lige fod med et alternativt anlæg på 200.000 i Høje-Taastrup.

*Tilførsel til et 200.000 tons anlæg beliggende i Høje-Taastrup forudsættes i Rambøll marts 2007, at skulle ske fra Frederiksværk, Frederikssund, Egedal, Glostrup, Albertslund, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup.

*Tilførsel til et 300.000 tons anlæg beliggende i Høje-Taastrup forudsættes i Rambøll marts 2007, at skulle ske fra Helsinge, Frederiksværk, Frederikssund, Hillerød, Egedal, Furesø, Glostrup, Albertslund, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup.

*Ved en udbygning i Glostrup på nuværende anlæg med en ovnlinje 7 vil prisen være på 1.270.000.000 kr., medens prisen for en udbygning i Høje-Taastrup vil være 1.400.000.000 kr. (Delvis nedgravet: 1.770.000.000 kr.) – Forudsætningsnotater marts 2008.

*Mandskabsstyrken ved et nyt affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup udgør 17 årsværk.

*Der er allerede planlagt anlæg af varmeledning fra det nye affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup til Sengeløse – Pris: 94 mill. kr. i samlede investeringer (og Rambøll konstaterer, at dette vil være samfundsmæssigt ugunstigt).

4. REFERENCER:

*Undersøgelse af ny affaldsforbrændingskapacitet på Sjælland – Rambøll marts 2007
*Nyt forbrændingsanlæg – forudsætningsnotater fra Rambøll– marts 2008
*Miljøvurdering af forbrænding / medforbrænding – Affald Danmark – juni 2008
*Vurdering af ”Miljøvurdering af affaldsforbrænding og alternativer” – Review COWI – 17.juni 2008
*Plancher fra møde mellem Vestforbrænding og Høje-Taastrup kommunes Tekniske Udvalg, Plan – og Miljøudvalg og borgmesteren 10.sept. 2008 – dateret 29.september 2008
*Rammebudget 2009 fra Vestforbrænding – efteråret 2008
*Samarbejde med DONG om bl.a. samforbrænding på Avedøreværket – sag B 2123: Bestyrelsesmøde 138 i VEKS 12.dec. 2008
*Notat fra møde mellem HTK og Vestforbrænding om projekt HT Miljøpark – 16.dec. 2008
*Forslag til kommuneplantillæg nr. 12: Udvidelse af KARA / NOVERENs affaldsforbrændingsanlæg i Roskilde – Januar 2009
*19 Spørgsmål fra Svend-Erik Hermansen og svar fra Høje-Taastrup kommune: Dok. No. 2232505, 2242295, 2140794, 2246915 og 2267215 i tiden14.dec. 08 – 10.februar 09
*Lokalavisen – Taastrup: Høje-Taastrup Miljøpark i støbeskeen – 27.januar 2009
*Udbygningsplan for Høje – Taastrup Fjernvarme foreløbig – Rambøll marts 2009
*Facebook: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup! – løbende opdatering

Svar på 19 spørgsmål om det nye affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup

Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!

Før: 215.000 tons. Nu 270.000 tons Beskrivelse: Formålet er lynhurtigt at skaffe modstandere af et planlagt nyt stort i Høje-Taastrup forud for forslaget i byrådet. Følg seneste Nyt på www.svend-erik.nu

– af Svend-Erik Hermansen

Her følger en gennemgang af samtlige spørgsmål, der er stillet i sagen om et planlagt nyt affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.

Svarene gives i forlængelse af de enkelte spørgsmål, som startede den 14.december 2008 og indtil nu er sket indtil den 26.januar 2009.

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2232505

Spørgsmål fra:

Svend-Erik Hermansen

Dato:

14-12-2008

Spørgsmål:

Planerne om placering af Miljøcenter ved VEGA – genbrugsanlægget på Lervangen i Høje- Taastrup

1.

Der udbedes et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg og Vestforbrænding tidligere på året om planerne om placering af et såkaldt Miljøcenter incl. forbrændingsanlæg på Lervangen.

2.

I samme forbindelse ønskes oplyst hvilke øvrige kontakter med hvilket indhold (borgmester, udvalgsformand, forvaltning m.fl.), der har været i denne sag om disse emner med Vestforbrænding og myndigheder m.fl.

3.

Sluttelig ønskes oplysninger om tidsplan for forelæggelse af sagen for byrådet.

Svar:

1.

Den 10. september 2008 var Teknisk udvalg (og Plan- og Miljøudvalget) inviteret til Vestforbrænding, med henblik på dels en fremvisning af virksomheden, og dels en orientering om Vestforbrændings overvejelser i forbindelse med behovet for at skaffe mere forbrændings kapacitet.

I disse overvejelser er der, blandt flere muligheder, peget på at bygge helt ny forbrændingskapacitet i det område på Lervangen, hvor der i dag er et uudnyttet anlæg.

Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at arbejde videre med den model, med arbejdstitlen Høje Taastrup Miljøpark. Da mødet havde karakter af rundvisning og orientering er der ikke noget egentlig referat fra mødet, men alle udvalgsmedlemmer fik et sæt af de plancher der blev benyttet i forbindelse med orienteringen udleveret af Vestforbrænding..

2.

Der har undervejs været afholdt en række møder på embedsmandsniveau, særligt for at afklare hvilke planmæssige forhold og andre tekniske forhold m.v. der er gældende for området. Der har endvidere været afholdt et par møder med deltagelse af borgmester og udvalgsformand, hvor Vestforbrændings bestyrelsesformand og direktion har orienteret om Vestforbrændings overvejelser vedrørende placering af øget forbrændings kapacitet, og om planerne for det videre forløb.

Også disse møder har haft karakter af orienteringsmøder, og der har på møderne ikke været

nogle egentlige forhandlinger.

3.

Det er meget afgørende for Vestforbrænding at Byrådet i Høje Taastrup er velinformeret om processen og planerne, og det er på denne baggrund de har inviteret de relevante udvalg samt afholdt møder med forvaltning og borgmester/udvalgsformand.

Administrativt har det været drøftet med Vestforbrændings direktion at det vil være formålstjenligt med en orientering af det samlede Byråd i første halvår af 2009.

Hvornår der kommer en egentlig sag på Byrådsmødet vil afhænge af hvilket et projekt Vestforbrænding ønsker at gennemfører. Fx er det af betydning om der er behov for en ny lokalplan, køb af yderligere areal m.v. Men det forventes pt. at der i løbet af 2009 vil være brug for politisk stillingtagen i sagen.

Besvaret af:

Jørgen Lerhard

Dato:

17-12-2008

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2242295

Spørgsmål fra:

Svend-Erik Hermansen

Dato:

22-12-2008

Spørgsmål:

Planerne om placering af Miljøcenter og nyt forbrændingsanlæg ved VEGA – genbrugsanlægget på Lervangen i Høje-Taastrup

1.

Der er tidligere udbedt et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem

Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne om placering af et såkaldt Miljøcenter incl.forbrændingsanlæg på Lervangen. I den forbindelse blev der givet en orientering om Vestforbrændings overvejelser i forbindelse med behovet for at skaffe mere forbrændingskapacitet.

I disse overvejelser er der, blandt flere muligheder, peget på at bygge helt ny forbrændingskapacitet i det område på Lervangen, hvor der i dag er et uudnyttet anlæg.

Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at arbejde videre med den model, med arbejdstitlen Høje Taastrup Miljøpark.

Da mødet havde karakter af rundvisning og orientering er der efter det oplyste ikke noget egentligt referat fra mødet, men alle udvalgsmedlemmer fik et sæt af de plancher, der blev benyttet i forbindelse med orienteringen udleveret af Vestforbrænding.

Disse plancher ønskes udleveret til hele byrådet – i det mindste til spørgeren.

2.

I samme forbindelse blev der ønsket oplysninger om, hvilke øvrige kontakter med hvilket indhold (borgmester, udvalgsformand, forvaltning m.fl.), der havde været i denne sag om disse emner med Vestforbrænding og myndigheder m.fl.

Hertil er foreløbig oplyst, at der undervejs har været afholdt en række møder på embedsmandsniveau, særligt for at afklare hvilke planmæssige forhold og andre tekniske forhold m.v., der er gældende for området.

Der har endvidere været afholdt et par møder med deltagelse af borgmester og udvalgsformand, hvor Vestforbrændings bestyrelsesformand og direktion har orienteret om Vestforbrændings overvejelser vedrørende placering af øget forbrændingskapacitet, og om planerne for det videre forløb.

Det er oplyst, at også disse møder har haft karakter af orienteringsmøder, og der har på møderne ikke været nogle egentlige forhandlinger (hvorfor der åbenbart ejheller her foreligger referater eller notater?).

På hvilket grundlag har ledelsen på Vestforbrænding taget initiativ til sådanne møder, hvor indholdet målrettet har rettet sig mod en konkret aktivitetsmulighed (nyt forbrændingsanlæg) i Høje-Taastrup?

I samme forbindelse ønskes en udskrift af Vestforbrændings bestyrelsesreferat, hvor det er besluttet at arbejde med modellen om Høje-Taastrup Miljøpark.

I samme forbindelse ønskes oplyst, på hvilket grundlag Høje-Taastrup kommunes repræsentant i denne bestyrelse har taget stilling – og med hvilket resultat.

3.

Der er tidligere ønsket oplysninger om tidsplan for forelæggelse af sagen for byrådet.

Det er nu oplyst, at det er meget afgørende for Vestforbrænding, at Byrådet i Høje Taastrup er

velinformeret om processen og planerne, og det er på denne baggrund, de har inviteret de relevante udvalg samt afholdt møder med forvaltning og borgmester/udvalgsformand (uden referater og notater?).

Hvordan er dette synspunkt fremsat: I et brev til Høje-Taastrup kommune, i et referat

eller hvordan? Under alle omstændigheder ønskes en kopi af den skriftlige tilkendegivelse på dette synspunkt.

Det er endvidere oplyst, at det administrativt har det været drøftet med Vestforbrændings direktion at det vil være formålstjenligt med en orientering af det samlede Byråd i første halvår af 2009.

Disse oplysninger giver anledning til bekymring eftersom processer omkring projekt, køb af yderligere areal og ikke mindst spørgsmålet om en ny lokalplan allerede er igangsat.

Derfor må jeg gentage spørgsmålet om en konkret tidsplan for politisk stillingtagen –

herunder også orientering af byrådet – i sagen.

Svar:

Plancher fra Plan- og Miljøudvalgets møde med Vestforbrænding ønskes udleveret til

hele Byrådet – i det mindste spørgeren.

Plancher er tilsendt Svend-Erik Hermansen den 23.12.2008. Ligeledes er plancherne gjort tilgængelige for Byrådet via dokumentnr: 2140794.

På hvilket grundlag har ledelsen på Vestforbrænding taget initiativ til sådanne møder, hvor indholdet målrettet har rettet sig mod en konkret aktivitetsmulighed (nyt forbrændingsanlæg) i Høje-Taastrup?

Vestforbrænding har i samarbejde med I/S Amagerforbrænding udarbejdet rapporten “Undersøgelse af ny affaldsforbrændingskapacitet på Sjælland”, marts 2007. Formålet med undersøgelsen var at klarlægge behovet for fremtidig forbrændingskapacitet, og hvor ny kapacitet eventuelt kunne placeres. Undersøgelsen konkluderede, at Amagerforbrænding bør erstattes og udvides til i alt 525.000 ton/år og Vestforbrænding udvides til i alt 700.000 ton/år. Overordnet blev vurderet, at en placering i Glostrup ville være mest økonomisk fordelagtig. Da vurderingen var baseret på et overordnet grundlag, har Vestforbrænding gennemført en supplerende undersøgelse ved etablering af en ny ovnlinie i henholdsvis Glostrup og Høje-Taastrup. Pågældende undersøgelse foreligger som rapport i udkast: “Nyt forbrændingsanlæg. Forudsætningsnotater. Marts 2008”.

I samme forbindelse ønskes en udskrift af Vestforbrændings bestyrelsesreferat, hvor det er besluttet at arbejde med modellen om Høje-Taastrup Miljøpark. I samme forbindelse ønskes oplyst, på hvilket grundlag Høje-Taastrup Kommunes repræsentant i denne bestyrelse har taget stilling – og med hvilket resultat.

De efterspurgte oplysninger eftersendes, når oplysningerne er modtaget fra Vestforbrænding.

Der spørges til en konkret tidsplan for politisk stillingtagen – herunder også en orientering

af Byrådet – i sagen? (Til spørgsmålet er knyttet en række supplerende bemærkninger,

som er søgt indarbejdet i besvarelsen).

I samarbejde med Vestforbrænding har administrationen tilkendegivet, at Byrådet skal orienteres hurtigst muligt. Pt. arbejdes på, at orienteringen gennemføres i februar. Med henblik på at gøre denne orientering så velkvalificeret som muligt, har administrationen i december afholdt møde med Vestforbrænding. Navnlig søges mange af de lokale spørgsmål, som f.eks. trafikforhold, arealbehov, mulig lokalisering m.m. belyst bedre. Herunder er Vestforbrænding samtidig blevet oplyst om det aktuelle plangrundlag, hvilket nyt plangrundlag, der i givet fald skal udarbejdes m.m. Der er på ingen måde påbegyndt en egentlig sagsbehandling, idet dette afventer en beslutning fra Byrådet. Til orienteringsmødet forventes også forelagt en konkret tidsplan for det videre forløb i sagen.

Besvaret af:

Orla Johannsen

Dato:

13-01-2009

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2246915

Spørgsmål fra:

Svend-Erik Hermansen

Dato:

29-12-2008

Spørgsmål:

Planerne om placering af Miljøcenter og nyt forbrændingsanlæg ved VEGA – genbrugsanlægget på Lervangen i Høje-Taastrup

Der er tidligere udbedt et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne om placering af et såkaldt Miljøcenter incl. affaldsforbrændingsanlæg, forgasning og energidistribution på Lervangen ud fra, at der i den forbindelse blev givet en orientering om Vestforbrændings overvejelser i forbindelse med behovet for at skaffe mere forbrændingskapacitet i hovedstadsområdet. I disse overvejelser er der peget på at bygge helt ny forbrændingskapacitet i det område på Lervangen, hvor der i dag er et uudnyttet anlæg. Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at arbejde videre med en model med arbejdstitlen Høje Taastrup Miljøpark.

Da mødet (angiveligt for Høje Taastrup Kommune?) endvidere havde karakter af rundvisning og orientering, er der efter det oplyste ikke noget egentligt referat fra mødet, men alle udvalgsmedlemmer fik et sæt af de plancher, der blev benyttet i forbindelse med orienteringen udleveret af Vestforbrænding.

Disse plancher dateret 29.09.08 er tilgængelige for hele byrådet fra 23.dec. 08.

Heraf fremgår bl.a. generelle oplysninger om tung trafik, affaldsforbrænding, energidistribution (el og varme) og forgasning m.v.

Der savnes totalt set en opgørelse af forudsatte mængder; f.eks. hvor stort et affaldsforbrændingsanlæg, der er planlagt ud fra Vestforbrændings foreløbige overvejelser.

Derfor er spørgsmålene nu:

1. Hvor stort et affaldsforbrændingsanlæg planlægges i den konkrete situation – hvor mange tons affald

forudsættes tilført og afbrændt årligt?

2. Skal der tilføres affald til genbrug ud over det i dag værende?

3. Hvilke størrelser er planlagt ud fra formuleringerne om tung trafik?

4. Er der andre størrelsesmæssige oplysninger fra mødet den 10.september 2008, som ej heller fremgår

af planchematerialet?

Svar:

Hvor stort et affaldsforbrændingsanlæg planlægges i den konkrete situation – hvor mange tons affald forudsættes tilført og afbrændt årligt?

Vestforbrænding planlægger at bygge en ny ovnlinie, der kan forbrænde max. ca. 28 ton/time svarende til ca. 215.000 ton/år.

Skal der tilføres affald til genbrug ud over det i dag værende?

Det er primært forbrændingskapaciteten, der skal udvides og eventuelt placeres i Høje-Taastrup kommune. I hvilket omfang andre genanvendelige fraktioner som f.eks. papir, pap, glas m.m. også skal indgå som en del af anlægget, er der ikke taget stilling til. Fastlæggelsen af det samlede koncept vil i høj grad være en del af forhandlingen mellem Byrådet og Vestforbrænding. Det er dog forudsat, at den eksisterende genbrugsplads skal fortsætte i området.

Hvilke størrelser er planlagt ud fra formuleringerne om tung trafik?

Spørgsmålet er tolket således, at der spørges til trafikintensiteten for lastbiler ved etablering af ny forbrændingskapacitet. Pt. foreligger ikke egentlige beregninger over trafikintensiteten, men der påregnes tilkørsel af 150 – 200 lastbiler pr. dag. Dertil skal lægges lastbiler, der har genbrugspladsen som mål. Ud fra de eksisterende vejanlæg, vil den pågældende lastbiltrafik skulle køre ad Bondehøjvej. Imidlertid foreligger der mulighed for, at vejføringen kan ændres, således at lastbiltrafikken tilkøres anlægget primært fra Holbækmotorvejen. Vejdirektoratet har planlagt etablering af vestvendte ramper fra Hveen Boulevard/Sengeløsevej. I forbindelse hermed indgår etablering af et såkaldt vejsideanlæg (rasteplads m.m.) beliggende ca. midtvejs mellem den vestvendte rampe og Bondehøjvej. Vejsideanlægget etableres som et “enkeltanlæg” nord for Holbækmotorvejen. Tilkørslen til vejsideanlægget vil fra Københavnsiden ske umiddelbart efter de vestvendte ramper. Fra Roskildesiden vil tilkørsel ske umiddelbart efter Bondehøjvej, hvor tilkørslen sløjfes under motorvejen i en underføring. Underføring bliver dobbeltsporet, således at trafik fra Roskildesiden kan køre tilbage til motorvejen og fortsætte mod Københavnsiden. Vejanlæg til eventuelt nyt forbrændingsanlæg bør således søges tilsluttet til og frakørslerne for sideanlægget.

Er der andre størrelsesmæssige oplysninger fra mødet den 10. september 2008, som ej heller fremgår af plancematerialet?

I spørgsmålet refereres til Plan- og Miljøudvalgets møde hos Vestforbrænding, hvor projektet blev præsenteret. Fra mødet foreligger ikke andre størrelsesmæssige oplysninger. Tilknyttet projektet foreligger dog mange størrelsesmæssige oplysninger = beregninger/tal. Det foreslås, at besvarelsen af spørgsmålet indgår i projektets præsentation for Byrådet, hvor en række nøgletal kan sammenfattes.

Besvaret af:

Orla Johannsen

Dato:

13-01-2009

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2267215

Spørgsmål fra:

Svend-Erik Hermansen

Dato:

26-01-2009

Spørgsmål:

Planerne om placering af et affaldsforbrændingsanlæg på Lervangen i Høje-Taastrup

1.

Der er tidligere efterlyst et referat og / eller notat udarbejdet i forbindelse med mødet mellem Teknisk Udvalg, Plan – og Miljøudvalget og Vestforbrænding den 10.september 2008 om planerne om placering af et affaldsforbrændingsanlæg på Lervangen.

På den baggrund er det nu oplyst, at “Vestforbrænding har i samarbejde med I/S Amagerforbrænding udarbejdet rapporten “Undersøgelse af ny affaldsforbrændingskapacitet på Sjælland”, marts 2007. Formålet med undersøgelsen var at klarlægge behovet for fremtidig forbrændingskapacitet, og hvor ny kapacitet eventuelt kunne placeres. Undersøgelsen konkluderede, at Amagerforbrænding bør erstattes og udvides til i alt 525.000 ton/år og Vestforbrænding udvides til i alt 700.000 ton/år. Overordnet blev vurderet, at en placering i Glostrup ville være mest økonomisk fordelagtig.

Da vurderingen var baseret på et overordnet grundlag, har Vestforbrænding gennemført en supplerende undersøgelse ved etablering af en ny ovnlinie i henholdsvis Glostrup og Høje-Taastrup. Pågældende undersøgelse foreligger som rapport i udkast: “Nyt forbrændingsanlæg. Forudsætningsnotater. Marts 2008”.

A. På den baggrund udbedes et eksemplar af begge rapporter.

B. Samtidig ønskes oplyst, hvorvidt Høje-Taastrup kommune på nogen måde har været inddraget i arbejdet med såvel hovedrapporten som den supplerende undersøgelse uanset om det måtte dreje sig om borgmester, udvalgsformand eller forvaltning.

2.

A. Hvilke forudsætninger for affaldsudviklingen i hovedstadsområdet er indgået i de planmæssige elementer fra den øvrige hovedstad – som jo i givet fald skal levere det meste af affaldet til Høje-Taastrup?

Der henvises her bl.a. til Notat 929 fra bestyrelsesmødet i VEKS den 12.12.08, hvor den forventede anvendelse af brændselstyper på Avedøreværkerne blev drøftet. Endvidere ønskes i samme forbindelse oplyst, hvorvidt den igangværende planlægning af udbygningen af KARA i Roskilde med 100.000 tons har været med i arbejdet.

B. Samtidig stilles spørgsmålet om hvorvidt påvirkningen af erhvervsliv og borgere m.fl. om at lade meget mere affald gå til genbrug frem for til forbrænding på nogen måde har indgået i planlægningsarbejdet.

3.

Det er oplyst, at der afholdtes et møde i december 08 med Vestforbrænding, hvor navnlig mange af de lokale spørgsmål, som f.eks. trafikforhold, arealbehov, mulig lokalisering m.m. blev drøftet, herunder er Vestforbrænding samtidig blevet oplyst om det aktuelle lokale plangrundlag og om hvilket nyt plangrundlag, der i givet fald skal udarbejdes.

Der ønskes forelagt referat fra mødet, hvor også omtalen af det eventuelle nye plangrundlag indgår – gerne i form af en kopi af udleveret materiale fra Høje-Taastrup kommune.

4.

Det er oplyst, at ud fra de eksisterende vejanlæg, vil den planlagte lastbiltrafik skulle køre ad Bondehøjvej. Imidlertid foreligger der mulighed for, at vejføringen kan ændres, således at lastbiltrafikken tilkøres anlægget primært fra Holbækmotorvejen. Vejdirektoratet har planlagt etablering af vestvendte ramper fra Hveen Boulevard/ Sengeløsevej. I forbindelse hermed indgår etablering af et såkaldt vejsideanlæg (rasteplads m.m.) beliggende ca. midtvejs mellem den vestvendte rampe og Bondehøjvej. Vejsideanlægget etableres som et “enkeltanlæg” nord for Holbækmotorvejen. Tilkørslen til vejsideanlægget vil fra Københavnsiden ske umiddelbart efter de vestvendte ramper. Fra Roskildesiden vil tilkørsel ske umiddelbart efter Bondehøjvej, hvor tilkørslen sløjfes under motorvejen i en underføring. Underføring bliver dobbeltsporet, således at trafik fra Roskildesiden kan køre tilbage til motorvejen og fortsætte mod Københavnsiden. Vejanlæg til eventuelt nyt forbrændingsanlæg bør således søges tilsluttet til og frakørslerne for sideanlægget.

A. Der ønskes en redegørelse om Vejdirektoratets planer omtalt her om etablering af vestvendte ramper samt øvrige arbejder.

B. Er der sat statslige midler af til etablering af disse anlæg – eller er det alene planer, der ligger på et tegnebræt uden egentlige realiteter bag?

C. Hvis ikke Vejdirektoratet skal etablere anlæggene – hvem skal så – og ikke mindst hvem skal betale?

5.

Det er foreslået, at besvarelsen af ubesvarede spørgsmål i øvrigt indgår i projektets præsentation for Byrådet, hvor en række nøgletal kan sammenfattes.

Hvad er den konkrete tidsplan for forelæggelse af sagen for byrådet til beslutning?

Svar:

1.A.

I tidligere besvarelse af spørgsmål henvises til to rapporter:

* ?Undersøgelse af ny affaldsforbrændingskapacitet på Sjælland. Marts 2007

* Nyt forbrændingsanlæg, Forudsætningsnotater. Marts 2008.

Spørger udbeder sig et eksemplar af begge rapporter.

Administrationen har bestilt rapporterne hos Vestforbrænding.

1.B

Ingen af de nævnte parter fra Høje-Taastrup Kommune har været involveret i udarbejdelsen af

rapporterne.

2.A.

Spørgsmålet kan ikke besvares af administrationen i Høje-Taastrup Kommune. Derfor er spørgsmålet bragt videre til Vestforbrænding for besvarelse.

Svar fra Vestforbrænding:

Det samlede endelige affaldsplangrundlag, for de behandlingsaktiviteter – genanvendelse og energiproduktion – der overvejes i Høje-Taastrup Miljøpark, forventes at blive afklaret i løbet af

marts måned. Affaldsplangrundlaget omfatter affaldsmængder til genanvendelse og forbrænding. Udgangspunktet er behandling af affald fra Vestforbrændings opland dvs. de 19 ejer kommuner. For såvidt energiproduktion foreligger ligger plangrundlaget principielt allerede, idet Vestforbrænding i samarbejde med Amagerforbrænding tidligere har undersøgt og vurderet behovet for forbrændingskapacitet i hovedstadsområdet og på Sjælland. Det er således plangrundlaget for genanvendeligt affaldsmængder der udestår.

Af rapport vedrørende undersøgelse af ny forbrændingskapacitet på Sjælland af marts 2007 fremgår det bl.a. at den samlede kapacitet på Sjælland er fuldt udnyttet i 2006. Af rapporten fremgår endvidere kortlægning af forventet udvikling af affaldsmængder til forbrænding udarbejdet efter henholdsvis FAF og FRIDA modellerne, der begge anvendes af Miljøstyrelsen som fremskrivningsmodeller. Modellerne tager højde for demografi, økonomisk udvikling og prognoser for udvikling af genbrug etc. De foretagne fremskrivninger er opdateret på grundlag af konstaterede affaldsmængder i 2007 i den efterfølgende rapport vedrørende nyt forbrændingsanlæg af marts 2008.

Det forudsættes i begge rapporter at Vestforbrænding på den eksisterende kapacitet suppleret med ny kapacitet alene behandler affald fra Vestforbrændings nuværende opland fra ejerkommunerne. I rapporterne forudsættes det, at affaldsmængderne til et eventuelt forbrændingsanlæg i Høje Taastrup som udgangspunkt vil blive tilført fra de kommuner der har kortere kørselsafstand til Høje Taastrup end til Glostrup eller andre mulige placeringer af ny forbrændingskapacitet.

Endelig beslutning om etablering af supplerende forbrændingskapacitet vil blive baseret på supplerende undersøgelser af affaldsprognoser, som bl.a. vil kortlægge konsekvenser ved gennemførelse af potentialer for øget genbrug, medforbrænding på kraftværker samt øvrige forhold der forventes at kunne påvirke affaldsmængder til forbrænding.

De endelige forudsætninger om de samlede affaldsmængder til Høje-Taastrup Miljøpark, herunder hvorfra affaldet i givet fald tilføres, skal fastlægges endeligt som led i beslutningsgrundlaget for det samlede projekt.

Det skal bemærkes, at et andet væsentligt element i vurderingen af placering af fremtidig forbrændingskapacitet er varmeplansforholdene, idet den største miljømæssige gevinst opnås ved levering af varme i hovedstadsområdet, hvilket er en forudsætning som en mulig lokalisering i Høje-Taastrup opfylder.

2.B.

Spørgsmålet kan ikke besvares af administrationen i Høje-Taastrup Kommune. Derfor er spørgsmålet bragt videre til Vestforbrænding for besvarelse.

Svar fra Vestforbrænding:

Formålet med Miljøparken er, at imødekomme de udfordringer og muligheder, som tegner sig for håndtering og behandling af affald, samt sikre behandlingskapacitet for alle kommunerne i Vestforbrændings opland

Miljøparken udgøres af 3 hovedaktiviteter

* ?Ressourcegenvinding (genbrugskoncepter og forbehandling)

* ?Energianlæg (forbrænding og forgasning)

* ?Uddannelse & innovationsaktiviteter

Miljøparkens grundide og aktiviteter tager udgangspunkt i affaldshierakiet:

* Affaldsforebyggelse og minimering

* ?Genanvendelse af materiale ressourcer

* ?Nyttiggørelse af energiressourcer

* Minimering af deponering

Det er visionen at Miljøparken skal være et bæredygtigt ressourcecenter, hvor forebyggelse, nyttiggørelse og innovation indgår i en helhed – med fokus på affald som ressourcer der kan og skal genanvendes.

Det indebærer, at Miljøparken skal være et moderne behandlingscenter, hvor synergien mellem

aktiviteterne og innovation er drivkraften for effektiv affaldsbehandling med en synlig miljøprofil

og at Miljøparken fungerer som et fuldskala demonstrationsanlæg, der udvikler og profilerer miljørigtige behandlingskoncepter – med særlig fokus på genanvendelse af affald som ressourcer. Udgangspunktet for de ressourcegenvindings aktiviteter der planlægges i Miljøparken, er bl.a. muligheder for

* Fleksibel og intelligent indsamling og oparbejdning af genanvendelige materialer med henblik på afsætning som nye råvarer.

* Genbrugscenter, herunder indsamling, reparation og afsætning af genbrugelige effekter og materialer.

* ?Mere direkte genbrug

* Oparbejdning af gødnings/jordforbedringsprodukter

* Udnyttelse af organiske affaldsprodukter med lavt TS

* Oparbejdning af deponeringsegnet affald, med henblik på at udnytte ressourcerne i affaldet, og minimere behovet for deponering.

Aktiviteterne tager afsæt i den indsats Vestforbrænding sammen med kommunerne allerede har iværksat for at øge mængden af affald til genanvendelse, bl.a. med udgangspunkt i rapporten “Initiativer til fremme af genanvendelsen, marts 2007”. Idékataloget er en samling af 36 initiativer, der skal flytte affald fra forbrænding til genanvendelse. Initiativerne implementeres i perioden 2008-2012, og er organiseret i 6 overordnede temaer:

* Adfærdsundersøgelser og holdningsbearbejdning

* Papir og pap

* Dagrenovation

* Forsortering af brændbart affald

* Affaldsminimering og netværk for affaldskonsulenter/tilsynsmedarbejdere

* Fremtidens affaldssystem

Hvert tema indeholder flere sideløbende projekter, som kommunerne og Vestforbrænding udfører i fællesskab.

3.

Vestforbrænding er ved mødet bl.a. blevet oplyst om, at et eventuelt nyt forbrændingsanlæg vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan, såfremt anlægget ikke kan rummes indenfor lokalplanen for det eksisterende forbrændingsanlæg. Referat fra mødet vedlægges notatet.

4.A.

Administrationen har forespurgt hos Vejdirektoratet, hvornår de vestvendte ramper ved Helgeshøj Allé/Sengeløsevej og etablering af sideanlæg kan forventes realiseret. Vejdirektoratet har oplyst, at de oprindeligt aftalte planer herom mellem Høje-Taastrup Kommune og Vejdirektoratet ikke er medtaget i anlægsloven for udvidelsen af Holbækmotorvejen. Derfor foreligger der aktuelt ingen terminer for eller penge til etablering af vestvendte ramper og sideanlæg, som i givet fald kunne indgå i en vejbetjening af et eventuelt nyt forbrændingsanlæg.

4.B.

I aftalen med Vejdirektoratet for etablering af vestvendte ramper og sideanlæg var forudsat, at staten skulle afholde alle udgifter. Da anlæggene er taget ud af anlægsloven er de pågældende anlæg pt. kun planer.

4.C.

Da anlægget henhører under staten, vil det naturligvis være staten som afgør, om anlæggene

skal prioriteres og dermed finansieres. Hvorvidt en eventuel medfinansiering fra Vestforbrænding kan ændre på statens prioritering, kan administrationen ikke vurdere. Dette må i givet fald afhænge af en konkret forhandling parterne imellem, herunder om Vestforbrænding vil deltage i en finansiering.

5.

Vestforbrænding har i første omgang ønske om at forelægge sagen til orientering for Byrådet

med henblik på en vurdering af, om Byrådet mener, sagen kan konkretiseres til en egentlig ansøgning. Denne orientering er planlagt gennemført i forbindelse med det ordinære byrådsmøde formentlig i marts 2009. Sagsgangen er efterfølgende ret omfattende, idet etablering af ny forbrændingskapacitet kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse (Miljøcenter Roskilde), udarbejdelse af ny lokalplan (Høje- Taastrup Kommune) og miljøgodkendelse (Miljøcenter Roskilde).

Besvaret af:

Orla Johansen

Dato:

10-02-2009