Budget 2013-2016

5

 

 

– Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) + prioriteringsforslag

Alle filer er i PDF
Følgende prioriteringsforslag er vedlagt:

 

 

 

Nr. Overskrift
204 Afskaffelse af èn årlig polering af vinduer ind- og udvendig og glasflader for børneinstitutioner (0-6 år)
205 Tæpperens på Rådhuset hver 3. år
206 Afskaffelse af årlig hovedrengøring  – hver 2. år
207 Lukning af Rådhus kantinen i juli måned
210 Konkurrenceudsættelse
212 Reduktion i budget til forebyggelse af arbejdsskader
215 Kommunomuddannelse
216 Reduktion af budget til Arbejdsgivernes elevforsikring (AES)
217 Ansættelse i seniorjob
218
Ansættelse i løntilskud
219 Nedlæggelse af central pulje til jubilæumsgratialer
220 Helbredsattester.
221 Sundhedsordningen.
222 Antal politiske udvalg.
223 Antal byrådsmedlemmer.
227 Begrænsede åbningstider i kantinerne – Rådhuset og Erik Husfeldts Vej
228 Reduktion af tilskud til kantinedrift
232 Digitalisering til pladsanvisning
234 Standardisering af sortiment
251 Vækst- og erhvervsarbejdet
252 Internationalt samarbejde/nedlæggelse af venskabsbyer
253 Nedlæggelse af Byrådets uddannelseskonto
254 Byrådets deltagelse i KL-temamøder
256 Reduktion af særlig pulje til fleks- og skånejob "HTK-puljen"
258 Central pulje til jubilæums- og afskedsreceptioner.
264 IT infrastruktur
265 Udbud af IT drift og support – hjemtagelse af IT opgaver
301 Besparelse Parkvæsenet
302 Besparelse – kollektiv trafik
306 Kommunalisering af Taastrup og Hedehusene idrætscentre – udendørsarealer
601
Nedlæggelse af Sommerferiekolonier
602 Afskaffelse af udbetaling af honorar til skolebestyrelsesmedlemmer
603 Besparelse på inventarkonti
604 Besparelse på frikøb af TR
605 Besparelse på 1-2-3 skolemad
606 Afskaffelse af børnerigsdag
607 Afskaffelse af lærertildelingen til 0. klasse
608 Reduktion i timetallet på udskolingen, svarende til Folkeskolelovens minimum
609 Konvertering af svømmeundervisning til idræt
610 Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner med 1 time ugentligt
611 Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner jf. nøgletalsrapport 2012
612 Nedlæggelse af dagplejen
613 Reduktion af integrationsindsatsen i daginstitutioner
614 Nedsættelse af børnehavealderen til 2 år og 9 måneder
615 1 uges ferielukning i daginstitutioner
616 2 ugers ferielukning i daginstitutioner
617 3 ugers ferielukning i daginstitutioner
618 Fjernelse af puljetimer i daginstitutioner
619 Forældre medbringer selv bleer i dagtilbud
620 Frokostordning for vuggestuebørn
637 Nedlægge Ny Hedehusene Idrætspark, herunder opvisningsbanen og i
stedet anvendes stadionfaciliteter ved TIP
638 Nedlæggelse af Billedskolen.
701
Sænkning af serviceniveau i selvejende anlæg TIC og HIC.
702 Forslag til besparelse på det samlede idrætsområde
703 Ophør af tilskud til forsamlingshuse
704 Ophør af kulturtilskud
705 Ophør af tilskud til Opera Hedeland
706 Fjerne tilskud til Taastrup Teaterforening.
707 Fjernelse af tilskud til Taastrup Amatørscene
708 Nedlæggelse af Dramaskolen
712 Reduktion af Musikskolen. Ifølge Musikloven skal alle kommuner tilbyde musikundervisning i en kommunal eller selvejende musikskole.
713 Ændring af adgang til svømmehal
714 Nedlæggelse af Blåkilde tennisanlæg
718 Nedlæggelse af Medborgerhuset
719 Nedlæggelse af Hedehuset
720 Nedlæggelse af Taastrup Kulturcenter
721  Opsigelse af egnsteateraftalen.
722 Øget egenfinansiering til Taastrup Teater pga. nedsættelse af statstilskudsprocent
901 Ophør af tildeling af foreningstilskud efter §79
902 Ophør af kommunens tilbud om snerydning til ældre borgere
903 Øget brugerbetaling for kørsel til træning og aktivitetstilbud
904 Ændring af dagaktivitetstilbud
905 Ophør af brugerundersøgelserne
906 Reduktion af normering på demensområdet
907 Afskaffelse af selvstændig omsorgspakke i Hjemmeplejen
908 Hurtigere udslusning af borgere der modtager vedligeholdende træning
909 Udvidelse af eksisterende aftale for serviceydelser på plejecentre – betaling for fællesudgifter i bo-grupperne
910 Ophør af kommunens tilskud til senioravisen
911 Reduktion af hjælp til rengøring for hjemmeboende – flere modeller (model C)
912 Ophør af udgivelse af pensionistguide
913 Fjernelse af omsorgsydelsen i centerpakkerne

 

Kortbillede
Reklamer

Så samles der besparelsesforslag til BUDGET 2013!

SEH_SkrivebordDer er allerede nu fuld gang i bestræbelserne på at samle besparelsesforslag til brug for byrådets arbejde med at skabe balance i budgetforslag 2013 for Høje-Taastrup Kommune.

Typisk sker der igen det, at der i budgetforslagene – som det ses her – ikke indføjes konsekvenser for hverken brugere, borgere eller medarbejdere.

Socialdemokraterne vil også levere bidrag til materialet, og vi vil her især gøre opmærksom på, at samtlige forslag skal indeholde sådanne konsekvensbeskrivelser.

Samtidig vil vi forsøge at præcisere endemålet om fastholdelse af service i størst muligt omfang overfor skatteborgerne uanset eventuelle besparelsesforslag.

Hvis det var sket i 2012-budgettet, ville de borgerliges udslettelse af bibliotekerne i Fløng, Sengeløse og Reerslev kunne være undgået på trods af, at også Socialdemokraterne var med på at lave større besparelser her; vi kunne måske endda have opnået, at der kunne være endnu flere brugere på de foreslåede såkaldt åbne biblioteker!

Mere følger her på www.svend-erik.nu på et for tjenesten belejligt tidspunkt!

Følg Svend-Erik Hermansen på Twitter Tryk Her, du vil løbende hver uge kunne følge seneste nyt fra byrådsmedlemmet og arbejdsmiljøkonsulenten i HK når der er seneste nyt på http://www.svend-erik.nu

Budget; Det er de ældres tur til at betale regningen.

G B HenrichsenDa Det Radikale Venstre ved Michael Blem Clausen den 13. september 2011 holdte sin budgettale afsluttede han med at andre områder såsom ældre, kultur og anlæg må holde for, med andre ord det er seniorne, de ældre der skal betale det underskud i kommunekassen som Det Radikale Venstre har været med til at stifte sammen med borgmesteren og det borgerlige flertal.

Det viser igen at Det Radikale Venstre handler politisk efter folkestemninger og ændrer standpunkt når der bliver oprettet underskriftsindsamlinger og grupper på FaceBook som protesterer imod nogle af de svære politiske beslutninger der skal tages i et byråd, vi så det med LIDL-sagen på hjørnet af Vesterparken og Høje-Taastrupvej og nu stikker Det Radikale Venstre halen mellem benene og vil ikke være med til at løse den svære økonomiske situation i Høje-Taastrup Kommune, men vil kun være på børnenes side.

Da Borgmester Michael Ziegler fremlagde budget 2011 kom det i pressen med at Høje-Taastrup Kommune havde et Langtidsholdbart historisk budget.

Nadeem Farooq (R) var så stolt da han i pressen meddelte at han været med til et genopretningsbudget for 2011.

Michael Blem Clausen (R) mener de ældre skal betale, kan vi være det bekendt i et af verdens rigeste lande.

– Ældre har været med til at skabe det velfærdsamfund vi har i dag

– Ældre har haft et langt arbejdsliv

– Ældre er tit ensomme

– Ældre er ikke altid mobile

– Ældre som har brug for hjemmepleje, skal de undvære?

– Ældre der er på plejehjem, der er ansættelsesstop, når der så ikke er nok varme hænder, hvem skal så give de ældre mad, hvem skal sørge for den personlige hygiejne og ikke mindst når der ikke er nogen til at tørre røv, skal den ældre så ligge i sit eget møg

– Ældre skal have et værdigt liv

– Ældre skal plejes, have god omsorg til det sidste minut i livet

I 2010 stod Høje-Taastrup Kommune med et alvorligt problem. Kommunen skulle spare 100 millioner kroner i budgettet for 2011. Borgmesteren inviterede borgerne i dialog om budgettet, men det såkaldte historiske budget i balance er ved at blive det nye Titanic på kommuneplan, et skib der er ved at forlise.

Chefen i maskinrummet har ikke haft styr på økonomien og budget 2012 er nu sendt i høring, det bliver en svær opgave, en hurdle at komme i gennem. Der vil komme mange protester fra borgere, forældre og organisationer der alle vil have at der ikke skal spares på deres område, og de vil prøve at gøre deres indflydelse gældende gennem protester, lobbyarbejde og underskriftsindsamlinger.

Alle områder var med til at yde deres til besparelserne i Høje-Taastrup Kommune i de foregående budgetter, men nu må nok være nok. Det er en Ommer, nu må vi som borgere, småbørnsforældre, skolelærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, SOSU-hjælpere og ansatte i Høje-Taastrup Kommune KRÆVE at der bliver økonomisk styring der holder, at Chefen i maskinrummet får hold på den økonomiske situation.

Manglende information skaber frustration – og mistillid

Følg skoledebatten om fremtidens skole på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside http://www.htkdebat.dk/

Manglende information skaber frustration – og mistillid

af GVS, Friday 8. October 2010, kl. 15:03 (4 timer, 17 minutter siden)
redigeret af GVS, Friday 8. October 2010, kl. 15:19
MANGLENDE INFORMATION TIL FORÆLDRE OM FREMTIDENS PLANER SKABER FRUSTRATION OG MISTILLID!!
Som forældre til børn på Parkskolen, er det frustrerende at opleve, at der på intet tidspunkt, kommunikeres direkte til os forældre om vores børns fremtid i folkeskolen. Vi kan lede på nettet, i aviserne og lytte til et virvar af rygter om, hvad vi muligvis kan eller ikke kan se frem til.
Det er beklageligt, at man i et moderne informationssamfund, anno 2010 er så dårlige til at henvende sig direkte til de involverede parter. Manglende information er oftest den største kilde til utilfredshed og følelse af manglende respekt – både i erhvervslivet, i privatlivet såvel som i det offentlige.
En hel del forældre på Parkskolen har fornemmelsen af, at en fremtidig skolelukningen synes uundgåelig – alligevel har vi nu i næsten et halvt år været efterladt uden et svar på noget som helst. Ikke et eneste ord, der bekræfter, at der er styr på fremtiden. Derfor vil vi gerne høre skolestrukturudvalgets begrundelse for ikke direkte at informere kommunes borgere – forældre til børn i folkeskolen – i stedet for denne larmende tavshed. Vi savner ikke alene svar på et eventuelt hvornår og hvordan, vi savner også kompetente svar på følgende spørgsmål, som blev bragt i et læserbrev i Lokalavisen, tirsdag d. 5. oktober 2010:
OPBAKNING TIL LÆRERNES ARBEJDE
Vi er imponerede over den indsats lærerne har gjort for at opbygge et tillidsvækkende, respektfuld og lærende miljø i 4. klasserne på Parkskolen.
De to meget åbne klasser, arbejder og leger på kryds og tværs. Selvom de har særskilte undervisningstimer arbejder de ofte og så godt sammen i projektperioder, at lærerne i foråret 2010 formåede at afholde en imponerende cirkusforestilling efter blot 1 ½ uges gruppearbejde.
De to klasser er et eksempel på, hvor godt en skole med kun to spor netop kan skabe et lærende og socialt udviklende miljø, der er både fleksibelt og trygt.
SPØRGSMÅL 1:
Hvordan vil kommunen sikre, at en fremtidig skolesammenlægning bakker op om de gode sociale læringsmiljøer Parkskolen allerede har skabt?
OPBAKNING TIL FORÆLDRENES INDSATS
Vi er stolte af at være en årgang med forældre og børn, der bakker op om klasserne, det sociale sammenhold og de aktiviteter der er i og uden for skolen.
Den tillid og fælles vilje der er blandt forældrene til at ville vores børn og deres klassekammerater det bedste, kommer ikke af ingenting!! Den kommer af en fælles imødekommenhed – børn og voksne imellem og alle forskelle til trods.
Den kommer bl.a. når vi med stor glæde oplever, at alle børn ville, kunne og måtte komme med på en weekendtur, arrangereret af forældrene og bakket op af lærerne. Det var en weekend, hvor børnenes hensyn til hinanden imponerede forældrene. Og en weekend, der sluttede af med, at de tilbageblevne forældre ved hjemkomsten overraskede turholdet med kaffe og kage.
SPØRGSMÅL 2:
Hvordan vil kommunen sikre, at den tillid, repekt og imødekommenhed, som forældre og lærer (i bla. 4.klasserne) har opbygget til hinanden og skoleinstitutionen, respekteres og støttes ved en fremtidig skolesammenlægning?
Fortsat bekymrede og afventende hilsner,
Forældrene til børnene i 4.A og 4.B på Parkskolen.

Spareforslag, borgmestersvar og budget 2011


– af Svend-Erik Hermansen, Socialdemokraterne
Af en eller anden årsag inddrager borgmester Michael Ziegler mit navn i et svar til en borger i Lokalavisen, hvor kommunens nytårsfest ellers var den direkte anledning.

Jeg reagerer alene fordi borgmesteren – igen – desværre føler sig foranlediget til at anvende ordet demagogi i forbindelse med bedømmelsen af min indsats i byrådet!

Jeg skal dog samtidig beklage, at jeg har kaldt borgmesterens sparekatalog til Økonomi-udvalgsmødet den 9.juni for ”borgerlig”.

Sparekataloget er alene fremlagt af formanden for Økonomiudvalget – og det er jo borgmesteren, som har dette ansvar.

Socialdemokraterne ville ikke have fremlagt et sparekatalog med forslag bl.a. om:
– Nedlæggelse af Rådhusbiblioteket, Fløng og Reerslev bibliotek
– Nedlæggelse af Høje-Taastrup Idrætspark
– Nedlæggelse af dagaktivitetstilbud på plejecentrene
Uanset om han nu vil påtage sig ansvaret eller ej, eksisterer disse og en masse andre alvorlige spareforslag fortsat, men de kan nok endnu kun findes via http://www.sochtk.dk.
De mange spareforslag skal drøftes i de kommende uger i byrådet – og en af de væsentligste baggrunde er de borgerliges vedtagelse af den såkaldte Genopretningsplan i Folketinget; en plan som borgmesteren efterfølgende har rost.
Find konsekvenserne beskrevet på www.svend-erik.nu.