Byrådsmødet 22.marts 2011. Sag 2: Nedlæggelsen af Høje-Taastrup bibliotek

 Svend-Erik Hermansen, ordfører

bibliotekslukningDa de borgerlige partier vedtog at nedlægge Rådhusbiblioteket, var det ikke kun borgerne i en hel bydel, som nu fik forringet og frarøvet deres lokale adgang til at søge information og tilegne sig ny viden!

Det var samtidig et klokkeklart brud på tidligere indgåede forlig og gentlemanagreements i dette byråd og dermed – desværre – et endeligt opgør med de brede aftaler på biblioteksområdet fra de borgerliges side!

Baggrunden for at vi har ønsket sagen om nedlæggelse af biblioteket i Høje-Taastrup drøftet i aften er også, at 12-mandsgruppen i deres budgetforlig formulerede sig således: ”Der udarbejdes forskellige modeller i forskellige prisklasser for indretning af et fællesbibliotek (på Gadehaveskolen), som forelægges byrådet”.
Det var det, I vedtog den 14.oktober 2010 – og det er endnu ikke gennemført!
I stedet har vi set den samme beslutningsmodel, som borgmesteren desværre også har brugt i andre sammenhænge med at forelægge notater som såkaldte meddelelsessager for udvalgene på denne måneds møder – uden muligheder for reel behandling hverken på udvalgsmødet eller overførsel til et byrådsmøde, hvor vi f.eks. kunne tale om nødvendigheden af nedlæggelsen, tale om forbruget af anlægsmidler og ikke mindst tale om fremtidens serviceniveau overfor borgerne, hvor vi i dag har 80.000 årlige udlån på Rådhusbiblioteket.

Derfor kunne det være godt med en drøftelse her i aften om fremtiden på biblioteksområdet, således at borgerne igen fik bibliotekerne på den politiske dagsorden i byrådet frem for at beslutninger alene blev lavet ud fra administrative notater!
I sidste byrådsperiode var der bred enighed og tillid blandt partierne, når der skulle træffes beslutninger om bibliotekernes fremtid. Det betød, at der blev taget velovervejede beslutninger, når der skulle ske større ændringer. På den måde var der tid til at inddrage både borgere, brugere og medarbejdere i processen. På den måde sikrede vi det bedste resultat.

Det er desværre fortid i dag. De velovervejede beslutninger med faglig forankring er i stedet afløst af beslutninger med kortsigtede økonomiske besparelser for øje.

Her burde det borgerlige flertalsstyre lære af processen fra sidste periode, hvor det rent faktisk lykkedes at få et nyt, moderne og centralt beliggende bibliotek, samtidig med årlige driftsbesparelser og ikke mindst det faktum, at vi fik ALLE inddraget.

Et midlertidigt biblioteksudvalg dannede baggrunden for, at et enigt byråd i oktober 2007 indstillede, at bibliotekerne Blåkilde, Rønnevang og Stationscentret blev lagt sammen i det nye bibliotek på Taastrup Hovedgade. Rådhusbiblioteket skulle bevares, ligesom byrådet i samme sag vedtog, at der skulle forelægges en ny sag om biblioteksstrukturen for den vestlige del af kommunen – altså Hedehusene.

Den sag blev så fremlagt i december 2009 og igen i januar 2010, hvor et enigt byråd besluttede at arbejde videre med en ny biblioteksfilial i Hedehusene. Desuden besluttede hele byrådet også i samme sag, at den fremtidige biblioteksstruktur skulle tage udgangspunkt i de tre centralt beliggende biblioteker i kommunen, nemlig det nye bibliotek på Taastrup Hovedgade, Rådhusbiblioteket og biblioteket i Hedehusene.

ALLIGEVEL løb de borgerlige partier ved budgettet for 2011 fra alle aftaler på området, og besluttede at nedlægge Rådhusbiblioteket fuldstændig henover hovedet på alle øvrige parter.

Èt er, at forligsbrud selvfølgelig ødelægger tilliden og samarbejdet på området fuldstændigt!
Værre er det for de mange i lokalområdet, der nu får fjernet et velfungerende bibliotek og dermed får forringet deres mulighed for at søge informationer og tilegne sig ny viden!

Socialdemokraterne vil dog med denne sag forsøge at bringe biblioteksdebatten tilbage på det spor, som byrådet faktisk i enighed besluttede så sent som i januar 2010.
Derfor er vort forslag, at Sagen behandles påny på grundlag af januar 2010 -vedtagelsen: En biblioteksstruktur, der tager udgangspunkt i placering af tre biblioteker centralt i kommunen: Det nye bibliotek i den gamle retsbygning i Taastrup, Rådhusbiblioteket i Høje-Taastrup og biblioteket i Hedehusene.

Alternativt må Socialdemokraterne spørge om, hvornår jeres egen budgetvedtagelse for 2011 kommer på dagsordenen; det har jo betydning for såvel udgifter til anlæg og ikke mindst for det serviceniveau et såkaldt Fællesbibliotek vil kunne få.
Det fremgår nemlig ikke af jeres vedtagelse i forbindelse med budget 2011!

Forslag til vedtagelse – hentet fra 12-mandsgruppens budgetvedtagelse 2011:

Sagen afventer udarbejdelse af forskellige modeller i forskellige prisklasser for indretning af et fællesbibliotek, som forelægges byrådet.

Debatten blev kort og intensiv – og gav ikke svar på Socialdemokraternes spørgsmål til borgmesteren.
Det blev dog oplyst, at en sag om nærmere beslutning om frigivelse af midler ville blive forelagt Økonomiudvalget i april måned; her blev spørgsmålet om hvorfor der så var lagt meddelelsessager ud (se nærmere om indholdet via www.svend-erik.nu/325.html eller via www.htk.dk) heller ikke besvaret.
Spørgsmålet om det fremtidige serviceniveau for borgere i Høje-Taastrup og omegn blev end ikke forsøgt besvaret af hverken udvalgsformand eller borgmester.

Spørgsmålet om de 3 måneders lukning blev mødt med larmende tavshed, hvor borgmesteren i stedet satte Socialdemokraternes 2 forslag til afstemning – og de blev stemt ned af det borgerlige flertal, som her viste magtens sande ansigt: 
Ingen debat og ingen svar udover markeringen af, at de borgerlige bestemmer uden at ville fortælle hvad de egentlig har besluttet sig for ud over at være uenig med Socialdemokraterne……

Mere følger nok en gang i april måned 2011, men sikkert er det desværre, at de borgerlige her endeligt nedlagde biblioteket i Høje-Taastrup.

Reklamer

Skoleindskrivning

På grund af en mulig ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune med virkning fra den 1. august 2011 udskydes indskrivningen af børn til de kommende børnehaveklasser til uge 7/2011.
Det forventes at Byrådet træffer endelig beslutning om den kommende skolestruktur på deres møde den 31. januar 2011. I vil umiddelbart herefter modtage et velkomstbrev fra jeres distriktsskole med yderligere oplysninger.

Debatmøde om skolestruktur

Kilde:Taastrup Avis
Borgerne er ikke inviteret fysisk med, når der torsdag den 23. september kl. 18.30-21.30 bliver holdt temamøde om skolestrukturen. Kun bestyrelser og ledere fra skoler, daginstitutioner og fritidsklubber, repræsentanter for medarbejdernes faglige organisationer samt repræsentanter for foreningslivet er inviteret, men alle andre har mulighed for at følge debatten på kommunens hjemmeside htk.dk, hvor mødet transmitteres direkte og man kan via e-mail sende spørgsmål til aftenens oplægsholder og panelet. Det er ønsket med arrangementet at drøfte et fremtidigt skolevæsen med afsæt i konklusioner og anbefalinger fra ”Skolens Rejsehold”. Skolens Rejsehold blev nedsat af regeringen for at lave et eftersyn af den danske folkeskole – med en målsætning om, at folkeskolen skal være blandt top fem i verden. Rejseholdet offentliggjorde sine anbefalinger i juni i år, og temamødets oplægsholder er Rejseholdets formand, Jørgen Søndergaard, der også er formand for Skolerådet og direktør for SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Efter hans oplæg – og spørgsmål til dette – er der paneldebat med Jørgen Søndergaard og direktør for CPH West Eva Hoffman-Bang, der ligeledes deltog i Rejseholdet, samt Skolestruktur-udvalgets formand Kurt Scheelsbeck og næstformand Mette Søndergaard Pedersen. I paneldebatten er der afsat tid til at drøfte Byrådets beslutning fra den 31. august med repræsentanterne fra Skolestrukturudvalget. Rejseholdets anbefalinger kan læses på http://www.skolensrejsehold.dkTidsplan for proces om skolestruktur

Når en ny skolestruktur er endelig besluttet, gennemføres nedenstående afviklingsproces og byggeproces.
Byrådets beslutning sendes i høring med henblik på endelig beslutning på byrådsmødet i janaur 2011.
30. september 2010
Byrådsmøde
5. oktober –
30. november 2010
Høring
Byrådet fastsætter en frist på 8 uger for fremsættelse af indsigelser mv. mod forslaget. Samtidig sendes forslaget til udtalelse hos skolebestyrelser ved de berørte skoler med samme frist.
Forslag fra Byrådet om skolenedlæggelse offentliggøres i lokale dagblade
30. november –
januar  2011
“Liggetid” 
Byrådet må tidligst beslutte forslag fire uger efter indsigelsesfristen.
Januar 2011
Byrådsmøde. Endelig beslutning om ny skolestruktur.
Endelig beslutning om nedlæggelse af en skole skal være truffet senest 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.
August 2011
Skolestart med ny skolestruktur
Sommeren 2012 –
vinteren 2013
Nybygninger kan tages i brug.
Gå ind på hjemmesiden http://zieglersskolespareplan.blogspot.com/  og vis din utilfredshed nu. Eller du kan støtte os på FaceBook Nej til Zieglers Skole-spareplan . Vær med i debatten.

Temamøde om skolestruktur

– følg mødet her på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside Tryk Her
Skolestrukturudvalget afholder torsdag den 23. september 2010 endnu et temaarrangement om muligheder og udfordringer i Høje-Taastrup Kommunes fremtidige skolevæsen.
Temamødet er en del af det igangværende arbejde med en ny struktur for kommunens skoler.

Det er ønsket med arrangementet at drøfte et fremtidigt skolevæsen med afsæt i konklusioner og anbefalinger fra ”Skolens Rejsehold”. Skolens rejsehold blev nedsat af regeringen for at lave et eftersyn af den danske folkeskole, med en målsætning om at folkeskolen skal være blandt top fem i verden. I juni 2010 offentliggjorde rejseholdet sine anbefalinger.
Følg mødet på hjemmesiden
Temamødet er kun for indbudte deltagere, men du kan følge mødet her på hjemmesiden fra kl. 18.30 – 21.30. Alle interesserede borgere og medarbejdere kan under mødet stille spørgsmål via hjemmesiden til oplægsholder og paneldeltagere.
Indbudte deltagere
Blandt de indbudte deltagere er bestyrelser og ledelser fra skoler, daginstitutioner og klubber.
 • Skolebestyrelser
 • Områdebestyrelser på daginstitutionsområdet
 • Daginstitutionsbestyrelser
 • Klubbestyrelser
 • Skoleledelser
 • Udviklingsrådet
 • Områdeledere
 • Klublederne
 • Ungdomsskolen
 • Højgaardens ledelse
 • Idrættens Samråd
 • Kulturelt Samråd
 • Børne- og ungdomsforeningernes Samråd
 • Voksen undervisningens Samråd
 • Samrådet for øvrige foreninger
 • Kreds 16, DLF
 • BUPL
 • PMF
Program
18.30-18.45 
Velkomst: Arbejdet med en ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune.
Ved Borgmester Michael Ziegler
18.45-19.45
Rejseholdets pointer om fremtidens skole, herunder høj faglighed, inklusion og større skoler.
Ved Formand for Skolernes Rejsehold, Direktør for SFI Jørgen Søndergaard
19.45-20.00
Pause
20.00-21.00
Paneldebat – Indledende oplæg og drøftelse af spørgsmål.
Ved Formand for Skolestrukturudvalget Kurt Scheelsbeck, Næstformand i Skolestrukturudvalget Mette Søndergaard Pedersen, Direktør Eva Hofman-Bang, CPH WEST og medlem af Skolernes rejsehold samt Jørgen Søndergaard.
21.00-21.30
Paneldebat – Drøftelse af Byrådets principbeslutning om ny skolestruktur den 31. august.
Ved repræsentanter fra Skolestrukturudvalget.
Gå ind på hjemmesiden http://zieglersskolespareplan.blogspot.com/  og vis din utilfredshed nu. Eller du kan støtte os på FaceBook Nej til Zieglers Skole-spareplan . Vær med i debatten.