NYT – Underskriftsindsamling – Bevar Rønnevangsskolen.


FaceBook-gruppen Bevar Rønnevangsskolen er i gang med underskriftsindsamling.
Hvis du ikke møder de friske underskriftsindsamlere, så kan du afgive din underskrift Digitalt på denne Link 
Reklamer

Byrådets beslutning 31. august om skolestruktur

Byrådet har bl.a. taget principbeslutning om at sammenlægge Parkskolen med Grønhøjskolen. 30. september tages stilling til principbeslutning om lukning af Rønnevangsskolen.
Byrådet besluttede på sit møde den 31. august 2010 følgende:
  • Parkskolen lukkes og sammenlægges med Grønhøjskolen.
  • Parkskolens bygninger og arealer anvendes til uddannelses- og kulturhus – bl.a. Linie 10 og Ungdomsskolen samt nogle administrative funktioner.
  • Der skal udarbejdes beslutningsgrundlag for lukning af Rønnevangsskolen – forudsætningen er, at bygningerne kan ombygges til plejecenter, idet salgssummen skal bidrage til finansieringen af den fremtidige skolestruktur.
  • Hedehusene Skole lukkes ikke, og skolen beholder overbygningsklasserne (7.-9. klassetrin) – men der er taget principbeslutning om at bygge ny skole i forbindelse med udbygningen af Gammelsøområdet og i den forbindelse at tage skolestrukturen i vest op til revision.
  • Gadehaveskolen skal være profilskole, der arbejdes videre med nye lokaler til Højgården (skal være et samlet skole- og fritidstilbud), placering af gruppeordninger (børn med udviklingsforstyrrelser) og samlet placering af modtageklasser.
  • Der arbejdes ikke videre med mulighed for en såkaldt ’landsbyordning’ i Reerslev (sammenlægning af skole og institutioner).
  • Når den ny skolestruktur er besluttet, arbejdes videre med en revurdering af kommunens daginstitutionsområder og klubstruktur.
Ovenstående er en sammenfatning. Du kan læse hele byrådets beslutning under Dagsordener og referater.
Debat om fremtidens skole
Byrådet behandler den fremtidige skolestruktur, herunder principbeslutning om Rønnevangsskolens fremtid, på byrådsmøde den 30. september 2010. I perioden frem til byrådsmødet vil der være dialog med de involverede parter.
Du kan også deltage i debatten om fremtidens skole. Læs mere om, hvordan du deltager i debatten. 

Følg også Socialdemokraterne i Høje-Taastrup debat på http://zieglersskolespareplan.blogspot.com/  eller du kan støtte os på FaceBook Zieglers Skole-spareplan . Vær med i debatten.

Skoleafvikling, men ingen skole udvikling 

2 år er der nu brugt på forarbejdet, der skulle give skolerne i Høje-Taastrup et løft, og resultatet: skoleafvikling, men ingen skole udvikling.

Et flertal i byrådet traf i tirsdags beslutning om den nye skolestruktur, og dermed skulle lang tids usikkerhed for vores børn endelig være slut, men nej sådan skulle det ikke gå – der er stadig ingen afklaring for børnene i specialklasserne, for børnene med ADHD, for børnene i modtagerklasserne, for slet ikke at tale om de mange børn der kan blive ramt af en lukning af Rønnevangsskolen, som de konservative pludselig har fået på banen som en tyv om natten.

De borgerlige har nemlig udtænk en genial plan – vi vil lukke to skoler så vi kan spare penge, og børnene, dem må vi så se hvor vi kan få plads til – børnene med behov for ekstra støtte placeres ud fra hvor det vil være billigst, og børnene på Rønnevangsskolen kan vi tage en for en, og putte ned i de klasser hvor der nu er plads!

Jeg er sikker på at det nok skal give de børn et stort løft, og få dem væk fra deres trygge rammer!

Hvor er det faglige løft blevet af? Hvad er der sket med løfterne om åbenhed og inddragelse, og hvor er visionerne blevet af?
Jeg erkender at regeringens stramme greb overfor kommunerne gør at økonomien er stram, men det undskylder ikke et resultat der skaber større usikkerhed og ikke indeholder nogen form for visioner.
Peter Hamborg Faarbæk
Formand for skolebestyrelsen
GrønhøjskolenNej til Zieglers skole-spareplan.

Den konservative borgmester, Michael Ziegler, har nu gennemtrumfet en skadelig spareplan for vores folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune.
En spareplan, der mærkbart forringer folkeskolerne, er Socialdemokraterne selvfølgelig lodret imod, og vi stemte derfor klart NEJ til Zieglers skole-spareplan.
Skolelukninger skal nu alene bruges til at lukke hullet i kommunekassen. Et hul der er skabt dels pga. den borgerlige regerings snævre økonomiske rammer, men i lige så høj grad fordi den konservative borgmester har ladet kommunens økonomi sejle. Sidste år overskred Ziegler budgettet med 100 mio. kr. – det er aldrig set tidligere!
Fra socialdemokratisk side har vi hele tiden sagt, at vi vil have bedre folkeskoler – ikke billigere folkeskoler! Socialdemokraterne vil kun gå med til færre skoler, hvis vi samtidig kan give en håndfast garanti til forældre og elever om en bedre folkeskole med øget faglighed og konkrete kvalitetsløft, som mere IT og motion samt bedre faglokaler og 2 lærere/undervisningsassistenter i indskolingen. Vi får ikke øget faglighed og konkrete kvalitetsløft, hvis pengene ikke bliver indenfor skolerne.
I stedet får vi nu Zieglers skole-spareplan, der betyder:
En ren spareøvelse – i de borgerliges beslutning nævnes der ikke med et eneste ord noget om kvalitetsløft eller bedre folkeskoler!
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Klassekammerater splittes op i nye klasser på nye skoler – hele klasser flyttes ikke!
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Manglende dialog og inddragelse – nye skoler blev bragt i spil i 11. time!
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Stor uvished om placeringen af specialklasser, modtageklasser og ADHD-børn!
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Usikkerhed om økonomien holder og midlertidige løsninger med pavilloner for eleverne
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Gå ind på hjemmesiden http://zieglersskolespareplan.blogspot.com/  og vis din utilfredshed nu.

Skolelukning af værste skuffe

I skolestrukturdebatten havde Socialdemokraterne gerne set, at borgmesteren og hans flertal havde levet op til de oprindelige intentioner om dialog og inddragelse samt at evt. skolelukninger sker ved overflytning af hele skoler og hele klasser. Sidste uges byrådsmøde viste desværre, at det ikke betyder noget for de borgerlige partier.
På Byrådsmødet var det var ikke aktuelt, hvad Socialdemokraterne mente om skolestrukturen, for borgmesteren havde allerede truffet sit valg – en lukning af både Parkskolen og Rønnevangsskolen, der til alles overraskelse pludselig blev trukket op af hatten.
Nu sker overflytning af eleverne fra Rønnevangsskolen til en ny skole på den værst tænkelige måde. Rønnevangsskolen skal splittes op og fordeles på to skoler med ét spor til Borgerskolen og ét til Torstorp. Samtidig vil eksisterende og velfungerende klasser bliver sprængt og fordelt på modtageskolens eksisterende klasser, som dermed bliver fyldt til bristepunktet.
Socialdemokraterne havde hellere set, at man havde været loyal over for det scenarie, som byrådet vedtog i marts, hvor skoler der kunne komme i spil fik reel mulighed for dialog og på at forberede sig på en evt. sammenlægning.
Med byrådets beslutning undlader man at gøre noget ved kommunens mest forfaldne skole, man lukker øjnene for vores integrationsproblemer, og man gør ikke noget for at styrke fagligheden i udskolingen.
I stedet for at udvikle vores skoler, har det borgerlige flertal besluttet at afvikle 2 af skolerne – og ikke et eneste ord om, hvordan resten af skolerne skal styrkes. For Socialdemokraterne viser dette, at skolestrukturdebatten kun handler om økonomi og ikke om vores børn.
Mette Søndergaard Pedersen
Byrådsmedlem (A)

Energistyrelsens afslag betyder ikke noget…..!

af Svend-Erik Hermansen, Socialdemokraterne
Høje-Taastrup Kommune, som på Vestforbrændings vegne søgte om tilladelse til opførelse af et affaldsforbrændingsanlæg, fik i juli afslag fra Energistyrelsen, som bl.a. nævner “at Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke indenfor en kortere årrække (5 – 8 år) er behov for en generel forøgelse af affaldsforbrændingskapaciteten.”
 
Så skulle man tro, at henholdsvis Høje-Taastrup Kommune og Vestforbrænding tog denne klare afgørelse til efterretning, men det gør man absolut ikke!
I stedet fremhæver Vestforbrænding, at “afslaget ikke får indflydelse på det videre arbejde med Høje-Taastrup Miljøpark” med bl.a. det kommende biogasanlæg og affaldsforbrændingsanlæg.

Vestforbrænding fortsætter uagtet Energistyrelsens klare afslag projektet i Høje-Taastrup.

Den lokale repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse, borgmesteren, vil ikke have sagen behandlet i byrådet i Høje-Taastrup, men har alene følt sig tvunget til – efter krav fra Socialdemokraterne – at sætte sagen på som såkaldt Meddelelsessag på Plan – og Miljøudvalgets ordinære møde den 17.august.
Dette mønster har vi desværre set nu igennem lang tid såvel med denne sag som med andre sager, at de stille og roligt unddrages demokratisk behandling ved at nægte dem udsat for såvel konkret udvalgsbehandling og efterfølgende nægtelse af overførsel af sagerne til byrådsbehandling.

Meddelelsessager er emner, hvor administrationen – ofte mundtligt – orienterer om forskellige forhold indenfor udvalgets område.
Der kan derfor ikke finde nogen formel sagsbehandling sted og dermed kan der heller ikke stemmes og heller ikke træffes afgørelser.
Det gør så, at flere og flere egentlige beslutningssager kan fremlægges uden demokratisk behandling, som det nu er sket i Miljøparksagen gennem længere tid.
 
Uagtet disse formelle forhindringer forsøgte vi på Plan – og Miljøudvalgets møde at få en drøftelse af sagen, men desværre helt forgæves.
Denne arbejdsform er desværre tiltaget efter, at det nye flertalsstyre fik magten i denne byrådsperiode.
Jeg fremførte, at afslaget til kommunen da burde behandles i byrådet – også ud fra Vestforbrændings nægtelse af at følge Energistyrelsens afslag; kommunen var trods alt dem, der efter en byrådsafstemning 22.juni 2009 selvstændigt fremsendte kapacitetsansøgningen til Miljøstyrelsen med henblik på godkendelse af affaldsgrundlaget for nyt forbrændingsanlæg.
Formandens udsagn på udvalgsmødet var: “Høje-Taastrup Kommune behandler ikke afslaget på ansøgning om godkendelse af et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup Kommune” – og her sluttede drøftelserne så!

Man kan være stærkt i tvivl om motiverne til denne knægtelse af demokrati og tilsidesættelse af minimum af formalia i en af de meget store sager i denne byrådsperiode med mange konsekvenser for borgere i denne kommune.
 
Find Energistyrelsens afslag og Miljøstyrelsens vurdering samt notat fra Vestforbrænding påwww.svend-erik.nu/274.html.

Hvor er det synd…!

Borgmester Michael Ziegler føler sig i Dagbladets lørdagsudgave udsat for personlig forfølgelse ud fra en omtale af afslaget til Vestforbrænding til det planlagte affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.
 
Jeg kunne aldrig finde på at angribe Michael Ziegler personligt, men jeg tillader mig en kritik af borgmesterens måde at arbejde på, når det er nødvendigt – og det er der desværre en alvorlig baggrund for her.

Offentligheden fik først kendskab til denne afgørelse af stor betydning for borgerne i Høje-Taastrup gennem oplysninger fra et socialdemokratisk folketingsmedlem, der blev opmærksom på sagens status – og jeg er kritisk overfor, at jeg ikke kan regne med at få nødvendige oplysninger fra kommunen, men skal basere mig på lidt tilfældige meldinger andetsteds fra.

At der så åbenbart er en anden grund til borgmesterens angreb finder man ud af ved gennemlæsning af udvalgssagerne her i weekenden:
Man skulle tro, at Vestforbrænding tog afgørelsen til efterretning, men det gør man absolut ikke!
I stedet fremhæver Vestforbrænding, at “afslaget ikke får indflydelse på det videre arbejde med Høje-Taastrup Miljøpark” (det er den officielle betegnelse for bl.a. det kommende biogasanlæg og affaldsforbrændingsanlægget).
Vestforbrænding fortsætter uagtet Energistyrelsens klare afslag dermed projektet i Høje-Taastrup.

Det understreges også af, at den lokale repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse, borgmesteren, ikke vil have sagen behandlet i byrådet i Høje-Taastrup, men alene har sat sagen på som såkaldt Meddelelsessag på Plan – og Miljøudvalgets ordinære møde tirsdag den 17.august.
Dette mønster har vi desværre set nu igennem lang tid såvel med denne sag som med andre sager, at de stille og roligt unddrages demokratisk behandling ved at nægte dem udsat for såvel konkret udvalgsbehandling og efterfølgende nægtelse af overførsel af sagerne til byrådsbehandling.
 
Uagtet disse dybt udemokratiske forhindringer vil også denne sag fortsat blive fulgt tæt såvel i byrådet som i øvrigt i offentligheden – find meget mere om selve sagen og om forhindringerne i de seneste år på www.svend-erik.nu (incl. aktuelt notat fra Vestforbrænding) og på Facebooksiden: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!

Svend-Erik Hermansen
Socialdemokraterne 

Så foreligger omsider Energistyrelsens afslag!

Høje-Taastrup Kommune, som på Vestforbrændings vegne søgte om opførelse af et affaldsforbrændingsanlæg i størrelsesordenen knap 300.000 tons, har nu fra Energistyrelsen modtaget afslag, som bl.a. nævner ”at Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke indenfor en kortere årrække (5 – 8 år) er behov for en generel forøgelse af affaldsforbrændingskapaciteten.”

Samtidig understreges det, at Vestforbrænding kan renovere indenfor godkendt kapacitet.
Find Energistyrelsens afslag og Miljøstyrelsens vurdering her.
Så skulle man tro, at Vestforbrænding tog denne klare afgørelse til efterretning, men det gør man absolut ikke!
I stedet fremhæver Vestforbrænding, at ”afslaget ikke får indflydelse på det videre arbejde med Høje-Taastrup Miljøpark” (det er den officielle betegnelse for bl.a. det kommende biogasanlæg og affaldsforbrændingsanlægget).
Vestforbrænding fortsætter uagtet Energistyrelsens klare afslag dermed projektet i Høje-Taastrup.
Find notat om denne sag fra Vestforbrænding her.
Man må gå ud fra, at en så tydelig disrespekt for den konkrete afgørelse fra Energistyrelsen er konfirmeret af Vestforbrændings bestyrelse – lidt skræmmende med denne demokratiopfattelse, men vel egentlig meget betegnende for måden at arbejde på.
Det understreges også af den lokale repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse, borgmesteren, som ikke vil have sagen behandlet i byrådet i Høje-Taastrup, men alene har sat sagen på som såkaldt Meddelelsessag på Plan – og Miljøudvalgets ordinære møde tirsdag den 17.august.
Dette mønster har vi desværre set nu igennem lang tid såvel med denne sag som med andre sager, at de stille og roligt unddrages demokratisk behandling ved at nægte dem udsat for såvel konkret udvalgsbehandling og efterfølgende nægtelse af overførsel af sagerne til byrådsbehandling.
Meddelelsessager er emner, hvor administrationen – ofte mundtligt – orienterer om forskellige forhold indenfor udvalgets område.
Der kan derfor ikke finde nogen formel sagsbehandling sted og dermed kan der heller ikke stemmes og heller ikke træffes afgørelser.
Det gør så, at flere og flere egentlige beslutninger kan fremlægges uden demokratisk behandling, som det nu er sket i Miljøparksagen gennem længere tid.
Denne arbejdsform er desværre tiltaget efter, at det nye flertalsstyre fik magten i denne byrådsperiode.

Uagtet disse dybt udemokratiske forhindringer vil også denne sag blive fulgt tæt såvel i byrådet som i øvrigt i offentligheden – find meget mere om selve sagen og om forhindringerne i de seneste år på www.svend-erik.nu og på Facebooksiden Nej tak!