Forslag om Sundhedsråd positivt modtaget!

Socialdemokraterne foreslog i forbindelse med ugens møde i Ældre – og Sundhedsudvalget, at der skulle tages initiativ til oprettelse af et Sundhedsråd i Høje-Taastrup Kommune.

Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Udfordringerne omkring sygdom, forebyggelse og fremme af sundhed er meget store blandt alle borgere i kommunen, fremhæver Svend-Erik Hermansen, der stillede forslaget.

Der vil nu blive fremlagt en sag fra administrationen, der beskriver mulighederne for et nyt Sundhedsråd, der kan medvirke til at løse udfordringerne på dette område i fremtiden.

Vore tanker er, at man ved hjælp af mange forskellige kræfter skulle kunne få flere forslag og holdninger om sundhedspolitikken i Høje-Taastrup Kommune, hvilket vil være til stor hjælp med at løse opgaverne på hele sundhedsområdet og her især ikke mindst forslag om det forebyggende arbejde, understreger Svend-Erik Hermansen.

Læs hele artiklen Tryk Her

Reklamer

Bekymring for Glostrup Hospital

– AF MOGENS LYKKETOFT
Socialdemokratisk folketingskandidat i Taastrup-kredsen (S)

- fotograf Steen Brogaard
– fotograf Steen Brogaard

KOMMUNEN BØR UDTRYKKE SIG KLART: Der er stor lokal bekymring over risikoen for lukning det medicinske sengeafsnit fra Glostrup Hospital.

Det er et høringssvar fra direktionen for Hvidovre Hospital til Region Hovedstadens kommende Hospitals – og Psykiatriplan 2020, der har næret bekymringen.

Meget beklageligt har flertallet af Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti i Høje-Taastrup byråd ikke fulgt socialdemokraternes opfordring til at protestere over den påtænkte lukning af Glostrups medicinske sengeafsnit

Læs hele artiklen Tryk Her

Socialdemokraterne er imod fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital nu og i fremtiden!

393

  • Indlæg på byrådsmødet 28.april 2015 til sag 9

Socialdemokraterne finder det helt nødvendigt, at Høje-Taastrup Kommune udtrykker sig helt klart i denne sag om et høringssvar til Hospitals – og Psykiatriplan 2020, som omhandler den fremtidige hospitalsservice i Hovedstadsområdet uanset om det drejer sig om sygdomsområder eller om fysiske placeringer af sygehusene i fremtiden.

Udvalgsbehandlingen af sagen i Ældre – og Sundhedsudvalget den 14.april blev en lidt underlig oplevelse med klar usikkerhed til følge om byrådets holdning til forslaget om at fjerne de medicinske senge fra Glostrup Hospital til Amager Hospital – og måske til Hvidovre Hospital i et vist omfang.

På trods af en enig vedtagelse på byrådsmødet den 17.marts

Læs hele artiklen Tryk Her

 

Fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital er ikke besluttet endnu – i stedet er der nu spørgsmål ved grundlaget for forslaget!

Fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital er ikke besluttet endnu – i stedet er der nu spørgsmål ved grundlaget for forslaget!

Maja-Holt-Hoejgaard-a

Der er nu sået tvivl om det politiske beslutningsgrundlag i sagen om forslaget fra direktionen på Hvidovre Hospital om flytning af de medicinske senge fra Glostrup Hospital.
Derfor har regionsrådsmedlem Maja Holt Højgaard nu taget initiativr til at få sagen på den politiske dagsorden:

Fra: Maja Holt Højgaard
Sendt: 19. april 2015 21:56
Til: ‘rr-sporgsmal@regionh.dk’
Emne: Spørgsmål til HOPP 2020 og ændringsforslaget fra Amager-Hvidovre Hospital

I forbindelse med høringen af Hospitals og PsykiatriPlan 2020 (HOPP 2020) har Amager Hvidovre Hospital sendt et ændringsforslag ud som rejser en række spørgsmål om belægget for forslaget. Disse drejer sig især om hvad befolkningen i Glostrup Hospitals nuværende optageområde kan forvente i fremtiden.

Gebyrer til bankerne fra kontanthjælpsmodtagere og pensionister m.fl.?

– Af Svend-Erik Hermansen, Socialdemokraterne

Den seneste uges debat om gebyrer for at have en konto i en bank – og her især i Danske Bank – har fyldt en del med mange modsatrettede synspunkter.

Sjældent er der desværre taget udgangspunkt i de mennesker, som rammes hårdest af høje gebyrer i det daglige; mennesker som i øvrigt for manges vedkommende er tvunget til at have en NemKonto i et privat pengeinstitut fordi alle kontanthjælpsmodtagere og pensionister m.fl. er tvunget til dette ud fra Statens digitaliseringskrav. Læs hele artiklen TRYK HER

Taastrup-kredsen er mere end klar til valg

Kære borger på Vestegnen

1
Hele mit voksne liv har jeg kæmpet for Socialdemokratiets ideer og søgt at omsætte disse ideer i en bedre hverdag for danskerne. Jeg har altid kæmpet for fællesskabet og imod uligheden. Jeg er stolt af, at vi – mens jeg var finansminister i 90’erne – fik 200.000 flere danskere i arbejde og skabte bedre velfærd.

Det socialdemokratiske projekt handler om at investere i en bedre fremtid, hvor privat og offentligt indsats går hånd i hånd for skabe beskæftigelse for alle og derved også råd til velfærd og miljø for alle. Danmark skal i en omtumlet og foranderlig verden forblive blandt et af de rigeste, mest lige og trygge samfund. Det må aldrig blive den private pengepung, der bestemmer om vi har gode boligforhold og adgang til uddannelse og sundhedsydelser af høj kvalitet; med ordentlig omsorg for gamle; med gode børnehaver og folkeskoler.Som bedstefar til fem dejlige børnebørn syntes jeg at kampen for disse mål er så vigtige som nogensinde.Danmark har i 9 år haft en regering, der har prioriteret det private på bekostning af det fælles. Der er uddelt ufinansierede skattelettelser. Især til dem, der i forvejen har allermest. Grådigheden blev Gud. Mange penge blev lånt på oppustede værdier i fast ejendom og aktier. Men boblen bristede. Mange blev arbejdsløse og mange er gået fallit i deres bolig eller virksomhed, fordi de lod sig forføre til at købe for dyrt og låne for meget.

Vort land er blevet trukket skævt. Der er blevet flere meget rige. Men der er også blevet flere fattige. Store almene bebyggelser lider under det. Kommuner som Høje-Taastrup og Albertslund med problemer med social nød og mangelfuld integration af mange nye danskere rammes hårdt, fordi det borgerlige flertal ikke sørger for en rimelig udligning mellem kommunerne.Regeringen lægger op til endnu skrappere nedskæringer i kommunerne i de kommende år. Den uundgåelige konsekvens bliver, at de folkevalgte i kommunerne stik mod deres program bliver tvunget til at skære i personalet i børnehaverne, nøjes med færre lærere i skolerne og begrænse hjælpen til de gamle.

Regionerne har allerede været tvunget til at fyre læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på de offentlige hospitaler, mens private sygehuse og sundhedsforsikringer forgyldes af statstilskud og skattefradrag, som vi alle er med til at betale. Det er ikke dèt Danmark, vi ønsker os.Regningen kommer! Og den skal betales. En stor regning for VKO’s ufinansierede skattelettelser, letsindig låntagning og finanskrise. Regningen skal ikke betales af børn, gamle og syge. Vi skal alle bidrage til efter evne – med ekstra indsats og en ekstra skærv til den fælles kasse.

Der er blevet revet så meget i stykker de sidste 9 år med borgerlig regering. Endnu mere trues af planerne om nye nedskæringer, privatiseringer og brugerbetaling. Det rammer især steder som Vestegnen, hvor mange har små indtægter og stort behov for god offentlig service.Fra mine mange år som borger herude kender jeg problemerne og ved hvordan de skal angribes. I 20 år som Vestegnens repræsentant i Folketinget har jeg arbejdet tæt sammen med de folkevalgte i kommunerne og regionen og haft fantastisk opbakning fra socialdemokratiske medlemmer og vælgere.
Vi oplever alle, at der er piskende brug for en regering, der passer bedre på Danmark – og især passer på dem, der har mindst at stå imod med selv.Derfor beder jeg om din stemme til et kursskifte, så vi kan give et samfund med ordentlig kvalitet videre til kommende generationer.

Mange hilsner
Mogens Lykketoft

2

 14

13

Affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup er lagt i mølposen – omsider!

– Af Svend-Erik Hermansen

SEH_BirkehegnetGeneralforsamlingen i Vestforbrænding afholdt den 9.juni 2011 bragte afgørende nyt om fremtidens planer for et muligt byggeri af et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.

Det fremgik af såvel den skriftlige beretning som ikke mindst af formandens mundtlige beretning.

Der er nemlig ikke behov for et nyt forbrændingsanlæg i de nærmeste år, hvorfor Høje-Taastrup Miljøpark ikke står på tapetet for så vidt angår forbrændingsanlægsdelen, som det blev udtrykt.

Af beretningen fremgik bl.a. følgende: ”Mens Vestforbrænding arbejdede med forstudiet til Høje-Taastrup Miljøpark ændrede forudsætningerne for projektet sig, så vi besluttede sidst på året at skifte kurs” samt ”Vi måtte konstatere, at ét af de væsentlige elementer i projektet (både fysisk og investeringsmæssigt) nemlig nyt forbrændingsanlæg ikke bliver aktuelt de første år. Det betyder, at vi nu arbejder videre med Miljøparken som et mere overordnet koncept for Vestforbrændings nuværende og kommende aktiviteter og anlæg, frem for at definere den som en geografisk lokalitet”.

Så kan det formentlig ikke siges tydeligere også ud fra oplysningerne om RESURSIUM, hvor bl.a. erhvervslivet er med, skal være det nye flagskib for Vestforbrænding.

Find mere om dette arbejde via http://www.vestfor.dk/web/hev/23.

Selvom alle borgere i Høje-Taastrup Kommune nu kan være meget tilfredse med, at sagen nok ender ud i ingenting – så er der alligevel ud fra demokratiets spilleregler nogle afgørende og alvorlige spørgsmål tilbage:

  • Hvorfor har borgmesteren som bestyrelsesmedlem ikke oplyst byrådet i Høje-Taastrup om denne nye situation?

  • Hvorfor har vi i de senere år haft utallige debatter og diskussioner i byrådet om det ufornuftige i at placere et kæmpe affaldsforbrændingsanlæg på op imod 300.000 tons forbrænding i Høje-Taastrup?

  • Hvorfor har byrådet / Økonomiudvalget så sent som den 7.december 2010 skulle vedtage støtte til at lade Vestforbrænding optage lån på 8 mill. kr. til finansiering af anlægsudgifter til Høje-Taastrup Miljøpark?

  • Hvorfor stoppede planerne om udbygning ikke på trods af Miljøstyrelsens tilkendegivelse af 5. juli 2010 om, at det nødvendige affaldsgrundlag ikke er til stede for en kapacitetsudvidelse?

  • Intet behov for hverken forøget affaldsforbrænding endsige mulighed løbende for aftag af overskudsvarme til lokalområdet fra et sådant anlæg; hvorfor gjorde bestyrelsesmedlemmet fra Høje-Taastrup ikke noget?

  • Hvorfor blev byrådet holdt uvidende om selve sagens substans, som beskrevet her og hvorfor blev vi ikke søgt inddraget i beslutningerne?

  • Måske skal vi finde noget af svaret, når borgmesteren en gang fortæller, hvad det var for et besøg, han i sin tid havde (London 2009) sammen med Vestforbrænding – ikke som bestyrelsesmedlem, men som borgmester i Høje-Taastrup Kommune; byrådet har desværre endnu ikke fået hans rapport fra turen……

Det har undervejs også undret andre end Socialdemokraterne, hvad der er borgmesterens baggrund for sin ageren i hele denne spegede sag; et ikke godkendt anlæg, en tilkendegivelse fra Miljøstyrelsen om at lade være med at planlægge et affaldsforbrændingsanlæg, ingen godkendt lokalplan og frem for alt: Intet behov for hverken forøget affaldsforbrænding endsige mulighed for løbende aftag af overskudsvarme i lokalområdet fra et sådant anlæg.

Meget betegnende var borgmesteren selvfølgelig fraværende på årets generalforsamling…..

Altså slet intet nyt under solen i forhold til magtens folks måde at håndtere mindretallet på i disse år – og det kan jo lade sig gøre med et flertal, men heldigvis har andre kræfter og omstændigheder taget magten fra borgmesteren i denne sag – TAK FOR DET!

Find meget mere om sagen på http://www.htk.dk og på www.svend-erik.nu/44.html og ikke mindst på Facebook: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!