Ausländische Abfälle in Taastrup?….Også udenlandsk affald i Høje-Taastrup?

af Svend-Erik Hermansen

affald_tysk

Vestforbrændings bestyrelsesmøde den 15.december sidste år lagde afstand til en mulig destination af et nyt affaldsforbrændingsanlæg i Hedehusene Vest med begrundelsen: dels af økonomiske grunde, dels af hensyn til fremtidsudsigterne med affaldet og fusion m.v.

Det kan for os andre være lidt svært at oversætte disse begrundelser, da man jo fortsat har fået låneoptagelsestilsagn på i alt 8 mill. kr. til Høje-Taastrup Miljøpark – se også www.svend-erik.nu/308.html

Fortsætter udbygningsplanerne i Høje-Taastrup eller på en anden placering i Hedehusene Vest – eller?

Kommunens repræsentant, borgmesteren, er angivet i referatet til at være til stede under det relevante punkt på dagsordenen, men på denne uges udvalgsmøder har ingen fundet anledning til at orientere alle politikere i byrådet om status på denne væsentlige sag.

Altså intet nyt under solen i forhold til magtens folks måde at håndtere mindretallet på i det nye år!

På næste bestyrelsesmøde i Vestforbrænding skal man bl.a. drøfte en ny rapport om fremtiden for de danske affaldsforbrændingsselskaber.

Rapporten har stor betydning også for en stillingtagen til byggeri eller ej af det planlagte nye affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.

Det har dog ikke fået borgmesteren til at orientere byrådet endsige diskutere vore holdninger til fremtiden på området!

Derfor er rapporten blevet smugkigget, og det er artige scenarier, der oplistes her – find selv rapporten via Folketingets hjemmeside som bilag 254 fra Miljø – og Planlægningsudvalget – eller klik her.

EU’s nye affaldsdirektiv giver øget adgang til import af affald, hvilket understreges af, at der nu vil være et langt større marked for det forbrændingsegnede affald.

Fremover vil Danmark ikke kunne forhindre import af affald til forbrænding.

Det betyder omsat til almindeligt dansk: Kapaciteten kommer nu til at lægge niveauet for mulig import af forbrændingsegnet affald.

Danske anlæg har typisk indtægter fra salg af varme og el på programmet, hvorfor vi så også på den måde tiltrækker affald fra udlandet for at kunne udnytte kapaciteten.

Alt efter fremtidige scenarier gives der nu også mulighed for yderligere markedsgørelse af affaldsforbrændingen ved at de nuværende kommunale anlæg skal udskilles i selvstændige selskaber, som så selv skal tjene penge – og ikke alene skal forbrænde lokalt produceret affald, som det oprindelig har været meningen.

Kapacitet vil derfor blive udregnet ud fra hvad et marked kan bære – og af rapportens side 36 fremgår formålet i fremtiden tydeligt: Dermed vil danske forbrændingsanlæg have incitament til at udnytte den ledige kapacitet ved at importere affald fra udlandet…

Når nu borgmesteren skal være med til at diskutere fremtiden i Vestforbrændings bestyrelse den 26.januar, ville det have været rimeligt med en debat i byrådet frem for uklarhed over hvad, han måtte mene – og stemme – på borgernes vegne.

Samtidig kunne vi måske også have fået at vide om Vestforbrænding er i gang med at få afklaret hvad og hvor meget, der skal bygges på Amagerforbrænding – og om man skal fusionere her eller ej?

Hvilken betydning for byggeriet af affaldsforbrændingsanlægget vil Vestforbrændings planer om fjernvarmeudbygning til Furesø og Hillerød have?

Sidst men ikke mindst vil det også være interessant at få at vide, hvor langt planerne om Høje-Taastrup Miljøpark nu er efter investeringen med de lånte 8 mill. kr?

Det var jo de midler, som Høje-Taastrup Kommunes bestyrelsesmedlem, Michael Ziegler i Vestforbrændings bestyrelse – uden at orientere byrådet – har medvirket til at sætte af til affaldsforbrændingsanlægget.

A stemte imod låneoptagelsen i Vestforbrænding da 8 mio. kr. angiveligt skulle anvendes til udbygning af Høje-Taastrup Miljøpark på trods af Miljøstyrelsens tilkendegivelse af 5. juli 2010 om, at det nødvendige affaldsgrundlag ikke er til stede for en kapacitetsudvidelse.

Det må efterhånden undre andre end Socialdemokraterne hvad det er borgmesteren har lovet Vestforbrænding i denne spegede sag; et ikke godkendt anlæg, en tilkendegivelse fra Miljøstyrelsen om at lade være med at planlægge et affaldsforbrændingsanlæg, ingen godkendt lokalplan og frem for alt: Intet behov for hverken forøget affaldsforbrænding endsige mulighed for aftag af overskudsvarme i lokalområdet fra et sådant anlæg.

Måske skal vi finde noget af svaret, når borgmesteren fortæller, hvad det var for et besøg han i sin tid havde (2009) sammen med Vestforbrænding – ikke som bestyrelsesmedlem, men som borgmester i Høje-Taastrup Kommune; byrådet har desværre endnu ikke fået hans rapport fra turen til United Kingdom……

Skal vi nu også risikere at skulle lægge yderligere vejkapacitet til lastvogne med udenlandsk affald i Høje-Taastrup?

Find meget mere om sagen på www.htk.dk og på www.svend-erik.nu/44.html og ikke mindst på Facebook: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!

Reklamer

Hvorfor skal Vestforbrænding nu låne 8 mill. kr til Høje-Taastrup Miljøpark?

af Svend-Erik Hermansen
Sag 8 på Økonomiudvalgets møde den 7.december 2010 omhandlede støtte til at lade Vestforbrænding optage lån på 8 mill. kr. til finansiering af anlægsudgifter til Høje-Taastrup Miljøpark (Affaldsforbrændingsanlægget på knap 300.000 tons).
Af sagsfremstillingen fremgår bl.a. ”at Vestforbrændings bestyrelse godkendte 15.09. en indstilling om foreløbig låneramme 2010-2012 på i alt 86 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter”.
En sådan disposition kræver ifølge vedtægterne en udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.
Foreløbig låneramme vedr. 2010-2012 omfatter bl.a. projektet om affaldsforbrændingsanlægget med i alt 2 x 4 mill. kr. i 2010 og i 2011:
I orienteringsbrev fra Vestforbrænding fremgår at Vestforbrændingens bestyrelse har godkendt indstillingen til foreløbig låneramme efter forudgående detaljeret gennemgang af likviditetsudviklingen i Vestforbrænding, herunder gennemsnitslikviditeten, dennes størrelse og sammensætning, en vurdering af nødvendig likviditet og baggrunden for ”kasseopdelingens” udvisende m.v.
Det betyder, at Høje-Taastrup Kommunes bestyrelsesmedlem Michael Ziegler i Vestforbrændings bestyrelse – uden at orientere byrådet – har medvirket til at sætte 8 mill. kr. af til affaldsforbrændingsanlægget.
Byrådets samtykke til, at Vestforbrænding får godkendt låneramme på i alt 86 mio. kr. berører ikke Høje-Taastrup Kommunes egen låneramme, men vil dog betyde en stigning i kommunens kautionsforpligtelser.
Underligt er det, at der sættes 4 mill. kr. af til anlæg til brug i 2010 – os bekendt er der ikke foretaget sådanne arbejder og det kan formentlig (!) ikke nås at anvende pengene de sidste 14 dage af 2010 til anlæg på et ikke nærmere bestemt sted!
Indstillingen fra borgmesterens forvaltning til Økonomiudvalget var ikke helt forbavsende:
Administrationen indstiller, at Byrådet imødekommer anmodning fra Vestforbrændings bestyrelse.
Behandlingen i Økonomiudvalget 07-12-2010 (Sag 8) skete således:
A stillede følgende ændringsforslag: Låneoptagelse i Vestforbrænding på i alt 78 mio. kr. godkendes.
For stemte A, og imod stemte: B, C, F, O og V.
Ændringsforslaget bortfaldt hermed.
Herefter anbefalede B, C, F, O og V indstillingen og A stemmer imod låneoptagelsen i Vestforbrænding på 86 mio. kr., da 8 mio. kr. angiveligt skal anvendes til udbygning af Høje-Taastrup Miljøpark på trods af Miljøstyrelsens tilkendegivelse af 5. juli 2010 om, at det nødvendige affaldsgrundlag ikke er til stede for en kapacitetsudvidelse.
Det må efterhånden undre andre end Socialdemokraterne hvad det er borgmesteren har lovet Vestforbrænding i denne spegede sag; et ikke godkendt anlæg, en tilkendegivelse fra Miljøstyrelsen om at lade være med at planlægge et affaldsforbrændingsanlæg, ingen godkendt lokalplan og frem for alt: Intet behov for hverken forøget affaldsforbrænding endsige mulighed for aftag af overskudsvarme i lokaområdet fra et sådant anlæg.
Måske skal vi finde noget af svaret, når borgmesteren fortæller, hvad det var for et besøg han i sin tid havde (2009) sammen med Vestforbrænding – ikke som bestyrelsesmedlem, men som borgmester i Høje-Taastrup Kommune; byrådet har desværre endnu ikke fået hans rapport fra turen……

Find meget mere om sagen på http://www.htk.dk og på http://www.svend-erik.nu/44.html og ikke mindst på Facebook: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!

Energistyrelsens afslag betyder ikke noget…..!

af Svend-Erik Hermansen, Socialdemokraterne
Høje-Taastrup Kommune, som på Vestforbrændings vegne søgte om tilladelse til opførelse af et affaldsforbrændingsanlæg, fik i juli afslag fra Energistyrelsen, som bl.a. nævner “at Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke indenfor en kortere årrække (5 – 8 år) er behov for en generel forøgelse af affaldsforbrændingskapaciteten.”
 
Så skulle man tro, at henholdsvis Høje-Taastrup Kommune og Vestforbrænding tog denne klare afgørelse til efterretning, men det gør man absolut ikke!
I stedet fremhæver Vestforbrænding, at “afslaget ikke får indflydelse på det videre arbejde med Høje-Taastrup Miljøpark” med bl.a. det kommende biogasanlæg og affaldsforbrændingsanlæg.

Vestforbrænding fortsætter uagtet Energistyrelsens klare afslag projektet i Høje-Taastrup.

Den lokale repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse, borgmesteren, vil ikke have sagen behandlet i byrådet i Høje-Taastrup, men har alene følt sig tvunget til – efter krav fra Socialdemokraterne – at sætte sagen på som såkaldt Meddelelsessag på Plan – og Miljøudvalgets ordinære møde den 17.august.
Dette mønster har vi desværre set nu igennem lang tid såvel med denne sag som med andre sager, at de stille og roligt unddrages demokratisk behandling ved at nægte dem udsat for såvel konkret udvalgsbehandling og efterfølgende nægtelse af overførsel af sagerne til byrådsbehandling.

Meddelelsessager er emner, hvor administrationen – ofte mundtligt – orienterer om forskellige forhold indenfor udvalgets område.
Der kan derfor ikke finde nogen formel sagsbehandling sted og dermed kan der heller ikke stemmes og heller ikke træffes afgørelser.
Det gør så, at flere og flere egentlige beslutningssager kan fremlægges uden demokratisk behandling, som det nu er sket i Miljøparksagen gennem længere tid.
 
Uagtet disse formelle forhindringer forsøgte vi på Plan – og Miljøudvalgets møde at få en drøftelse af sagen, men desværre helt forgæves.
Denne arbejdsform er desværre tiltaget efter, at det nye flertalsstyre fik magten i denne byrådsperiode.
Jeg fremførte, at afslaget til kommunen da burde behandles i byrådet – også ud fra Vestforbrændings nægtelse af at følge Energistyrelsens afslag; kommunen var trods alt dem, der efter en byrådsafstemning 22.juni 2009 selvstændigt fremsendte kapacitetsansøgningen til Miljøstyrelsen med henblik på godkendelse af affaldsgrundlaget for nyt forbrændingsanlæg.
Formandens udsagn på udvalgsmødet var: “Høje-Taastrup Kommune behandler ikke afslaget på ansøgning om godkendelse af et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup Kommune” – og her sluttede drøftelserne så!

Man kan være stærkt i tvivl om motiverne til denne knægtelse af demokrati og tilsidesættelse af minimum af formalia i en af de meget store sager i denne byrådsperiode med mange konsekvenser for borgere i denne kommune.
 
Find Energistyrelsens afslag og Miljøstyrelsens vurdering samt notat fra Vestforbrænding påwww.svend-erik.nu/274.html.

Hvor er det synd…!

Borgmester Michael Ziegler føler sig i Dagbladets lørdagsudgave udsat for personlig forfølgelse ud fra en omtale af afslaget til Vestforbrænding til det planlagte affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.
 
Jeg kunne aldrig finde på at angribe Michael Ziegler personligt, men jeg tillader mig en kritik af borgmesterens måde at arbejde på, når det er nødvendigt – og det er der desværre en alvorlig baggrund for her.

Offentligheden fik først kendskab til denne afgørelse af stor betydning for borgerne i Høje-Taastrup gennem oplysninger fra et socialdemokratisk folketingsmedlem, der blev opmærksom på sagens status – og jeg er kritisk overfor, at jeg ikke kan regne med at få nødvendige oplysninger fra kommunen, men skal basere mig på lidt tilfældige meldinger andetsteds fra.

At der så åbenbart er en anden grund til borgmesterens angreb finder man ud af ved gennemlæsning af udvalgssagerne her i weekenden:
Man skulle tro, at Vestforbrænding tog afgørelsen til efterretning, men det gør man absolut ikke!
I stedet fremhæver Vestforbrænding, at “afslaget ikke får indflydelse på det videre arbejde med Høje-Taastrup Miljøpark” (det er den officielle betegnelse for bl.a. det kommende biogasanlæg og affaldsforbrændingsanlægget).
Vestforbrænding fortsætter uagtet Energistyrelsens klare afslag dermed projektet i Høje-Taastrup.

Det understreges også af, at den lokale repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse, borgmesteren, ikke vil have sagen behandlet i byrådet i Høje-Taastrup, men alene har sat sagen på som såkaldt Meddelelsessag på Plan – og Miljøudvalgets ordinære møde tirsdag den 17.august.
Dette mønster har vi desværre set nu igennem lang tid såvel med denne sag som med andre sager, at de stille og roligt unddrages demokratisk behandling ved at nægte dem udsat for såvel konkret udvalgsbehandling og efterfølgende nægtelse af overførsel af sagerne til byrådsbehandling.
 
Uagtet disse dybt udemokratiske forhindringer vil også denne sag fortsat blive fulgt tæt såvel i byrådet som i øvrigt i offentligheden – find meget mere om selve sagen og om forhindringerne i de seneste år på www.svend-erik.nu (incl. aktuelt notat fra Vestforbrænding) og på Facebooksiden: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!

Svend-Erik Hermansen
Socialdemokraterne 

Så foreligger omsider Energistyrelsens afslag!

Høje-Taastrup Kommune, som på Vestforbrændings vegne søgte om opførelse af et affaldsforbrændingsanlæg i størrelsesordenen knap 300.000 tons, har nu fra Energistyrelsen modtaget afslag, som bl.a. nævner ”at Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke indenfor en kortere årrække (5 – 8 år) er behov for en generel forøgelse af affaldsforbrændingskapaciteten.”

Samtidig understreges det, at Vestforbrænding kan renovere indenfor godkendt kapacitet.
Find Energistyrelsens afslag og Miljøstyrelsens vurdering her.
Så skulle man tro, at Vestforbrænding tog denne klare afgørelse til efterretning, men det gør man absolut ikke!
I stedet fremhæver Vestforbrænding, at ”afslaget ikke får indflydelse på det videre arbejde med Høje-Taastrup Miljøpark” (det er den officielle betegnelse for bl.a. det kommende biogasanlæg og affaldsforbrændingsanlægget).
Vestforbrænding fortsætter uagtet Energistyrelsens klare afslag dermed projektet i Høje-Taastrup.
Find notat om denne sag fra Vestforbrænding her.
Man må gå ud fra, at en så tydelig disrespekt for den konkrete afgørelse fra Energistyrelsen er konfirmeret af Vestforbrændings bestyrelse – lidt skræmmende med denne demokratiopfattelse, men vel egentlig meget betegnende for måden at arbejde på.
Det understreges også af den lokale repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse, borgmesteren, som ikke vil have sagen behandlet i byrådet i Høje-Taastrup, men alene har sat sagen på som såkaldt Meddelelsessag på Plan – og Miljøudvalgets ordinære møde tirsdag den 17.august.
Dette mønster har vi desværre set nu igennem lang tid såvel med denne sag som med andre sager, at de stille og roligt unddrages demokratisk behandling ved at nægte dem udsat for såvel konkret udvalgsbehandling og efterfølgende nægtelse af overførsel af sagerne til byrådsbehandling.
Meddelelsessager er emner, hvor administrationen – ofte mundtligt – orienterer om forskellige forhold indenfor udvalgets område.
Der kan derfor ikke finde nogen formel sagsbehandling sted og dermed kan der heller ikke stemmes og heller ikke træffes afgørelser.
Det gør så, at flere og flere egentlige beslutninger kan fremlægges uden demokratisk behandling, som det nu er sket i Miljøparksagen gennem længere tid.
Denne arbejdsform er desværre tiltaget efter, at det nye flertalsstyre fik magten i denne byrådsperiode.

Uagtet disse dybt udemokratiske forhindringer vil også denne sag blive fulgt tæt såvel i byrådet som i øvrigt i offentligheden – find meget mere om selve sagen og om forhindringerne i de seneste år på www.svend-erik.nu og på Facebooksiden Nej tak!

Vestforbrænding får nej til at udvide

Vestforbrænding får nej til at udvide

Afslaget har nu fået Socialdemokraternes Svend-Erik Hermansen til at kræve sagen på de politiske udvalgsmøder i august måned, så politikerne kan få en orientering om, hvad det kommer til at betyde for planerne om Høje-Taastrup Miljøpark.

Milliard-udbygninger af forbrændingsanlæg er stoppet

Milliard-udbygninger af forbrændingsanlæg er stoppet

Så er der omsider håb forude, men typisk for borgmesterens måde at opføre sig magtfuldt på, har byrådet ikke fået noget at vide om denne udvikling – selvom borgmesteren er Høje-Taastrup Kommunes repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse…..